7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuollon henkilöstö osallistuu omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. He voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.


Linkkejä:
Opiskeluhuoltopalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa vapaita kerhopaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille.

Toimintamaksut ovat 120 €/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3 h/päivä tai 1-15 h/viikko ja 160 €/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4 h/päivä tai yli 15 h/viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai sen puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet. Maksuvapautuspäätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai toimintamaksun puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet.

Tulostettavat ohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto


Kirjastopalvelut

Koulun ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyö perustuu perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan (linkki). Yhteistyösuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen ja monilukutaidon tukeminen. Suunnitelmassa kuvataan yhteistyön toteuttaminen ja sisällöt vuosiluokilla 0 - 9.

Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma
Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjasto

Lisätietoja:
lasten ja nuorten kirjastopalveluiden päällikkö Anu Parviainen 044 718 2309


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet


Koulukohtainen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan
oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskeluhuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä Kuopion kaupungin opetustoimen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen/nuoren ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen/nuoren ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Oppilaalla on oikeus edellä mainitun lisäksi myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on keskeistä opiskeluhuollossa. Tämän toteuttamista ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus ja osallisuus.

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Tämän ryhmän kokouksiin kutsutaan vanhempainyhdistyksen edustaja, oppilaiden edustajat, koulunuorisotyöntekijä, koulunkäynninohjaajien edustaja, oppilaskunnan ohjaavat opettajat, tukioppilastoimintaa ohjaava opettaja, sopu-tiimin vastuuopettajat, oppilaanohjaaja, apulaisjohtajat, varhaiskasvatuksen edustaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä, Servican edustaja, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Rehtori toimii kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana.

Valmisteleva ryhmä kokoontuu lukuvuoden aikana kuukausittain. Valmistelevaan ryhmään kuuluu erityisopettajat, opiskeluhuollon toimijat, opinto-ohjaaja sekä rehtori tai apulaisrehtori. Valmistelevaan ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita ja muita edustajia. Valmisteva ryhmä tekee yhteistyötä vanhempainyhdistyksen ja oppilaskuntien kanssa. Valmisteleva ryhmä suunnittelee kuluvan lukuvuoden aikana yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikellon.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan myös Petosen pikkutiimissä, joka kokoontuu välintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Petosen pikkutiimiin kuuluu sosiaalitoimen edustajat, nuorisotalo Pinarin nuorisotyöntekijoitä, etsivän nuorisotyön nuorisotyöntekijä, seurakunnan nuorisotyöntekijä, koulukuraattorit, koulupsykologi, kouluterveydenhoitajat sekä apulaisjohtajat ja rehtorit. Ryhmä keskustelee lasten ja nuorten vapaa-ajan vietosta ja esille tulleista ilmiöistä. Toiveena olisi saada ryhmään mukaan myös Ankkuri-ryhmän edustaja.

Pyörön koululle suunnitellaan lukuvuoden aikana Arki-OHR:n toimintamalli sekä laaditaan yhteisöllisen opiskeluhuollon vuosikello.

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltopalaverin kutsuu koolle se henkilö, joka kokee asian tarpeelliseksi. Huoltaja tai oppilas voi olla myös aloitteentekijänä. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina lapsen/nuoren sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Lapsen/nuoren osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Opiskeluhuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia lakeja ja säännöksiä.

Opiskeluhuoltopalvelut

Koulukuraattori

Pyörön koululla toimii kaksi koulukuraattoria. Emma Hirvelän vastuualuette kuuluvat vuosiluokat 1-6. Paula Määtän vastuualueelle kuuluvatvuosiluokat 7-9..

Koulupsykologi
Psykologi 1-6 luokat: ei vielä tiedossa. Huoltajia ja oppilaita ohjeistetaan olemaan opiskeluhuollollisissa asioissa yhteydessä kuraattoriin (tai terveydenhoitajaan) ja oppimisen tuen kysymyksissä erityisopettajaan, jotka tarvittaessa kääntyvät konsultoivan psykologin puoleen

Koulupsykologi Samu Ratksen vastuualueelle kuuluvat vuosiluokat 7-9.

Kouluterveydenhoitajat

Pyörön koulussa toimii kaksi terveydenhoitajaa. Elli Tuonosen vastuulla on alakoululaiset Ala-Pyörössä ja Pitkälahdessa ja Jenni Korhosen vastuulla ylä-Pyörön oppilaat.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu tulee kyseeseen, jos nuori kärsii esim. pitkittyneestä ahdistuksesta tai masennuksesta ja oppilashuollon ohjaus ja tuki ei riitä. Sairaanhoitajalle ohjaudutaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemän arvion pohjalta. Sairaanhoitaja voi olla mukana myös arvioimassa tilannetta moniammatillisessa työryhmässä. Psykiatrinen sairaanhoitaja on koulussa keskiviikkoisin ja torstaisin.

Koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyöntekijä Joonas Kauppinen toimii Ylä-Pyörön yksikössä . Hän järjestää mm. välituntitoimintaa, osallistuu ryhmäyttämiseen ja ohjaa nuoria harrastuksiin. Koulunuorisotyöntekijän rooliin kuuluu suurelta osin myös nuorten kohtaaminen arjen tilanteissa.


Erityisopetus

Erityisopetusta järjestetään sekä luokkamuotoisena että laaja-alaisena. Opetus erityisluokilla tapahtuu joustavissa kokoonpanoissa yhteistyössä yleisopetuksen kanssa. Opetusta toteutetaan monipuolisesti yksilölliset tarpeet huomioiden ja oppilaita koulutyöhön sitouttaen. Luokat voivat tehdä erilaisia projekteja, tutustumiskäyntejä sekä yhteisiä retkiä. Opetuksessa huomioidaan erilaiset tavat oppimisessa, ja taidot voi osoittaa monin eri tavoin.
 

Erityisopetuksessa tärkeää on sidosryhmäyhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi hoito- ja tutkivat tahot, puhe- ja toimintaterapia, Pohjois-Savon opisto, seurakunnan erityisnuorisotyö, kaupungin erityisnuorisotyö sekä Sakky. Erityisluokkien oppilaille järjestetään tet- sekä työssäoppimisjaksoja pitkin lukuvuotta. Jaksojen sisältö ja pituus suunnitellaan ja arvioidaan yksilöllisesti oppilaan tuen tarve huomioiden.  

  
Luokkamuotoinen erityisopetus  

Erityisopetusluokilla opitaan joustavissa kokoonpanoissa ja opetusryhmiä muodostetaan oppilaiden tuen tarpeet huomioiden yli vuosiluokkarajojen. Koulussamme on erityisluokkia esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Esiopetuksen oppilaat ovat pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, jotka opiskelevat erityisen tuen luokissa. 
 

Yhteistyössä toteutetaan eri oppiaineiden opiskelua, erilaisia projekteja, tutustumiskäyntejä sekä yhteisiä retkiä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Pyrkimyksenä on mahdollistaa erilaisia tapoja oppiaineiden suorittamiseen sekä vastaamaan oppilaiden tuen tarpeeseen monipuolisesti. Yhteistyötä tehdään vastaavalla tavalla myös yleisopetuksen ryhmien kanssa. Tavoitteena on edelleen lisätä yhteistyötä yleisopetuksen, laaja-alaisen ja luokkamuotoisen erityisopetuksen välillä. Tällä pyritään resurssien yhdistämiseen ja käyttämiseen niin, että se hyödyttäisi kaikkia osapuolia.  
  

Laaja-alainen erityisopetus  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin joko pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan yhteistyössä opettajien kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen tasoilla (yleinen, tehostettu, erityinen tuki). 
 

Opetuksen lisäksi laaja-alainen erityisopettaja tekee tarvittaessa oppilaille oppimisvalmiutta kartoittavia testejä (esim. lukitestit, matemaattisia taitoja mittaavat testit) ja konsultoi opettajia ja vanhempia oppimisvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.  


Sopu-tiimi ja kiusaamista ennaltaehkäisevä toiminta
 

Sopu-tiimin tavoitteena on ennaltaehkäistä kiusaamista ja selvittää kiusaamistapauksia. Kaikille oppilaille pyritään takaamaan turvallinen koulupäivä lukuvuoden jokaisena päivänä. Sopu-tiimin tavoitteena on myös vahvistaa erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta. Jokaisen oppilaan pitää saada tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti kiellettyä.  

Ala-Pyörön yksikössä Sopu-tiimi koostuu neljästä opettajasta. Kun kiusaamistapaus tulee opettajan tietoon, hän täyttää kiusaamisilmoituksen. Tämä kiusaamisilmoitus toimitetaan Sopu-tiimin jäsenelle. Sopu-tiimin jäsen alkaa selvittää asiaa.  

Kiusaamistapaukset selvitetään mahdollisimman nopeasti heti tilanteen tultua tiimin tietoon. Käsittelyssä kuullaan erikseen molempia osapuolia, ensin kiusattua ja sen jälkeen kiusaajaa. Myös huoltajaa tiedotetaan keskusteluista. Keskusteluissa esiin tulleet ja yhdessä sovitut asiat kirjataan ja lomakkeet arkistoidaan. Sopu-keskusteluissa pyritään siihen, että kiusaaja(t) huomaa toimineensa väärin ja lupaa lopettaa kiusaamisen. Tilannetta seurataan ja jos kiusaaminen jatkuu, vanhemmat pyydetään koululle laajempaan keskusteluun. 

Ylä-Pyörössä Sopu-tiimi koostuu kuudesta opettajasta, joista yksi toimii Sopu-tiimin vetäjänä ja jakaa tapaukset opettajapareille selvitettäväksi. Kun kiusaamistapaus tulee opettajan tietoon, hän täyttää kiusaamisilmoituksen. Tämä kiusaamisilmoitus toimitetaan apulaisjohtajalle, joka ratkaisee, tuleeko tapaus Sopu-tiimin käsittelyyn.  

 Kiusaamistapaukset selvitetään mahdollisimman nopeasti heti tilanteen tultua tiimin tietoon. Käsittelyssä kuullaan erikseen molempia osapuolia, ensin kiusattua ja sen jälkeen kiusaajaa. Myös huoltajaa tiedotetaan keskusteluista. Näissä keskusteluissa täytetään kaksi lomaketta: yksilökeskustelu kiusatun kanssa ja keskustelu kiusaajan/kiusaajien kanssa. Lomakkeisiin kirjataan keskusteluissa esiin tulleet ja yhdessä sovitut asiat. Lomakkeet arkistoidaan.  

Sopu-keskusteluissa pyritään siihen, että kiusaaja(t) huomaa toimineensa väärin ja lupaa lopettaa kiusaamisen. Tilannetta seurataan ja jos kiusaaminen jatkuu, vanhemmat pyydetään koululle laajempaan keskusteluun. 

Sopu-tiimin tueksi voidaan vaativissa tapauksissa kutsua myös poliisista, sosiaalityöntekijästä ja muista viranomaisista koostuva Ankkuri -tiimi.  

Luokanohjaaja kertoo oppilaille ja huoltajille Sopu-tiimin toiminnasta ja käytänteistä. Tarvittaessa Sopu-tiimi voi olla mukana selvittämässä luokan sisäisiä ongelmia ennaltaehkäisevästi.  

 
Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäiväkerhossamme lapset pääsevät osallistumaan monipuoliseen ja ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Kerhossa lapset pääsevät liikkumaan luonnossa, opettelemaan kädentaitoja, pelaamaan, tekemään koulutehtäviä, harrastamaan sekä leikkimään turvallisessa ympäristössä. Päivän aikana lapsille tarjotaan välipalaa, läsnäoloa ja hetkiä rentoutumiseen. Kerhon tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla lasten eettistä kasvua sekä kannustamalla lasta monipuoliseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Kerhossa toimitaan yhteisten käytäntöjen mukaisesti, jotka ohjaavat lapsia ottamaan vastuuta itsestään sekä huomioimaan muita. Iltapäivätoiminta tukee kodin ja koulun välistä kasvatustyötä aina lapsilähtöisesti. 

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti 1. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä klo. 12–16.00 välillä. Ulkoilu ja liikkuminen on osa kerhon jokapäiväistä toimintaa, joten lapsella tulee olla mukana säänmukainen varustus sekä vaihtovaatteita. Kerhoajat ilmoitetaan tekstiviestillä aina edeltävän viikon torstaihin mennessä. Myös mahdolliset muutokset ja poissaolot ilmoitetaan kerhon henkilökunnalle tekstiviestitse. 

Yhteystiedot: kerhojen vastuuohjaajat ja henkilökunta  

Puh. 044-7181641 Kirsi Mankinen ja Anne Kareinen (Ala-Pyörö) 

Puh. 044-7184965 Arto, Mervi, Milka ja Marja, Satu (Ala-Pyörö) 

Puh. 044-7181009 Alessandra, Kati ja Netta (Pitkälahti)

 

 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolun tapahtumiin ja vierailuihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Yläkoulu osallistuu lukuvuonna 2023-24 muun muassa teatteri- ja musiikkipolulle sekä Taidetestaukseen. Lisäksi 8.luokat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Juho Rissasen työpajoihin ja teemaan liittyvään teatteriesitykseen. Myös Kuopion kaupungin kulttuuritoimen tarjoaman toiminnan sanataide- ja draamatyöpajoja sekä Lukukirjo-hankkeen työpajoja pyritään toteuttamaan tänäkin lukuvuonna Ala-Pyöröllä. Kirjastopalvelut

Kirjastotoimintaa pyritään tänä lukuvuonna edelleen kehittämään Ala-Pyörössä.
 

Kirjasto on aina auki ja oppilaat voivat vierailla siellä opettajan johdolla. Lainat merkitään tarkoitusta varten oleviin luokittaisiin lainausvihkoihin. Kirjat on hyllyissä teemoitettu, mikä helpottaa kiinnostavan luettavan löytymistä. Lisäksi kirjastosta löytyy muutamia teoksia, joita on koko luokallisen verran. 

Koulu tekee yhteistyötä ihan naapurissa sijaitsevan Kuopion kaupunginkirjaston Pyörön toimipisteen kanssa. Kirjasto järjestää lukuvinkkauksia ja laatii ikätasoisia kirjapaketteja luokkiin lainattavaksi. 

Tulevana lukuvuonna jatkamme koulukirjastotoiminnan kehittämistä Pyörön koulussa. Ylä-Pyöröllä koulukirjastoa pyritään kehittämään yhä enemmän paikaksi, jossa voisi pitkien välituntien aikana hengailla ja lukea tai pelata lautapelejä. Myös Ala-Pyörön puolella ja Pitkälahden yksikössä järjestetään mahdollisuuksien mukaan lukuvälitunteja. Kannustamme lukemaan erilaisilla projekteilla ja tapahtumilla. Koulukirjastossa pyritään nostamaan esille eri teemojen mukaisia kirjoja (juhlat yms.) ja kannustamaan lukupiirityöskentelyyn (koko ryhmän kirjat). Työskentelyä varten alaluokkalaisille on koottu valmiita lukupiiritehtäviä. Ylä-Pyörö kuuluu valtakunnalliseen lukutaitoa edistävään Lukeva koulu –hankkeeseen, jonka puitteissa tarjoamme oppilaille mahdollisuuksia lukutaidon edistämiseen erilaisten yhteistyökuvioiden voimin.

Pitkälahden yksikössä kirjastoauto käy kerran viikossa.Koululiikunta

Liikkuva koulu ja koululiikunta / Pitkälahti 1.- 2. lk
 
Yksikössämme oppilaita rohkaistaan liikkumaan, leikkimään ja pelaamaan yhdessä. Pitkät välitunnit antavat ajallisesti tähän päivittäin loistavan mahdollisuuden. Oppilaiden käytössä on paljon erilaisia liikkumiseen motivoivia ulkoliikuntavälineitä. Välineet ovat yhteiskäytössä esiopetusryhmien kanssa. Välillä oppilaille järjestetään näillä välitunneilla ohjattua toimintaa, jossa osallistetaan myös oppilaskunnan hallituksen jäseniä toimimaan leikeissä apuohjaajina.  

Koulullamme on mukavasti välineitä toiminnallista opiskelua varten, ja ne ovat yhteiskäytössä ja luokkien helposti saatavilla eri oppitunneille. 

Suunnistus- ja telinevoimisteluviikot on tarkoitus järjestää sekä syys- että kevätlukukaudella. Koulurakennuksen vieressä sijaitsevaa tennishallia hyödynnämme myös tämän lukuvuoden aikana. Uimaopetusta on tarjolla toisen vuosiluokan oppilaille Kuntolaakson uimahallissa 7.-10.2.2024 välisenä aikana.  

 

Liikkuva koulu ja koululiikunta / Ala-Pyörö

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä niin luokassa kuin välitunneilla. Välituntitoimintaa on päivittäin pitkällä välitunnilla (klo 9.45-10.15) koulun pihalla, lähimetsässä sekä liikuntasalissa. Toimintaa organisoivat Liikkuva koulu -vastuuhenkilöt, sekä yhteistyökumppanit Kallaveden seurakunta ja Pinari.  
 
5 -luokkalaiset toimivat Välkkäri-ohjaajina. He saavat koulutuksen ohjaajina toimimiseen Kuopion kaupungin koululiikunnan toimesta.  
 
Liikkuva koulu järjestää vuoden mittaan erilaisia yhteisiä liikuntaa tukevia tapahtumia sekä liikunnallisia haasteita koko kouluyhteisölle.  

Koululiikunnan jaksotus  

Syksyn ulkoliikuntajakso elokuu - syysloma (vko 42)  

Syyslukukauden sisäliikuntajakso vko 43 - joululoma  

Kevään ulkoliikuntajakso tammikuu - hiihtoloma (vko 10)  

Kevään sisäliikuntajakso vko 11 - huhtikuu  

Kevään ulkoliikuntajakso huhti-toukokuu  

Sisä- ja ulkoliikuntajaksojen alkamis- ja loppumisajankohdat voivat muuttua esim. sää- kenttä- ja lumitilanteen vuoksi.  

Koululiikunnassa hyödynnetään lähialueilla olevia liikuntapaikkoja, sekä tehdään yhteistyötä lähialueella toimivien urheiluseurojen kanssa. Alakoulun salin käyttöä vuorotellaan usean eri luokkaryhmän välillä, yhtäaikaisuuksien vuoksi. Tämä aiheuttaa haastetta liikuntatuntien sisältöjen suunnitteluun. Koululiikuntakilpailuihin osallistutaan taloudellisten resurssien puitteissa.  Liikkuva koulu ja koululiikunta Ylä-Pyörö

Koululla on 7 opettajan liikkuva koulu –tiimi, joka suunnittelee, organisoi ja toteuttaa liikuntatoimintaa. Koulun salissa ja kuntosalilla järjestetään päivittäin liikkuvat välitunnit klo 9.45-10.15. Välitunneilla on tarjolla monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, vuoden mittaan järjestetään erilaisia haasteviikkoja ja pyritään saamaan myös vanhoja ja uusia yhteistyökumppaneita mukaan vierailemaan välitunneille. Tiimi hakee koululiikunnasta vuosittain uusia varusteita ja lainaa esimerkiksi sumopukuja ja telinekärryä tuntien lisäaktivoimiseksi. Viime keväänä koulutimme yhdessä Pohjois-Savon liikunnan kanssa kaikki liikuntaluokkalaiset välkkäriohjaajiksi ja sen lisäksi jokaiselta luokalta kaksi luokan omaa liikuttajaa aktivoimaan oppitunteja. Tänä vuonna koulutamme 7.-luokan liikuntaluokan oppilaat ja uusilta 7.-luokilta 2 liikuttajaa. Liikkuva koulu- tiimiläiset osallistuvat koulutuksiin ja myös kouluttavat muita. Ensimmäinen koulutus- ja suunnittelupäivä on 12.9.23 Kuopio-hallissa.  

Osallistumme aktiivisesti koulujen väliseen kilpailutoimintaan. Lisäksi vuoden aikana toteutamme leikkimielisiä opettajat vastaan oppilaat pelejä eri lajeissa: syksyllä lentopallo ja keväällä jalkapallo sekä mahdollisuuksien mukaan järjestetään liikuntapäiviä tai liikuntailtapäiviä. 9.-luokkalaisille järjestetään tanssiaiset lukuvuoden lopussa. 

Teemme yhteistyötä Pitkälahden tennishallin, Lippumäen uimahallin, Lippumäen jäähallin ja Rauhalahden tennishallin kanssa. Jatkamme yhteistyötä eri urheiluseurojen kanssa ja järjestämme yhdessä lajiesittelyjä liikuntatunneille. 

 

Kouluruokailu

Huolehdimme siitä, että ruokailut sujuvat mahdollisimman rauhallisesti ja mahdollisimman moni oppilas käy syömässä ja jaksaa lukujärjestyksen mukaiset tunnit. Vuosiluokilla 1–6 luokan opettaja valvoo oman ryhmänsä ruokailua, huolehtii hyvien ruokatapojen noudattamisesta ja ruokarauhan säilymisestä. Vuosiluokkien 7–9 ruokailuvuoroilla on sovitut ruokailunvalvojat. Lukuvuoden alussa 7. luokan oppilaat käyvät ruokalassa tutustumiskäynnillä, jonka aikana heitä opastetaan ruokalakäyttäytymiseen. Ruokailuun liittyvissä asioissa tehdään kiinteää yhteistyötä keittiöhenkilökunnan kanssa. Oppilailla on mahdollisuus ostaa tai syödä oma välipala on 13–13.15 alkavalla välitunnilla.    


Koulukuljetukset

Koulukuljetus järjestetään niille oppilaille, joilla on siihen perusopetuslain 32§.n mukainen oikeus. Avoin joukkoliikenne on ensisijainen kuljetusmuoto. Kuopion kaupunki järjestää myös ns. erilliskuljetuksia erityisopetuksen oppilaille.

Koulunkäynninohjaajat huolehtivat aamuisin erilliskuljetuksella tulevien oppilaiden vastaanottamisen ja valvonnan. Iltapäivisin ohjaajat huolehtivat erillisikuljetuksella lähtevien lasten saattamisen kuljetukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä