3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa korostetaan tiimiosaamista, tieto- ja viestintätekniikan pedagogista osaamista sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Rekrytointi
Pyörön koulun rekrytoinnista vastaavat yhteistyössä rehtori ja apulaisrehtori. Ennen virkojen ja tehtävien laittamista julkiseen hakuun tarkistetaan sisäinen siirtohalukkuus.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstöä kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan erilaisten koulutusten kautta.

Opettajat, koulunkäynninohjaajat, koulusihteerit ja rehtorit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan alueen opetushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen sekä kaupungin yhteisiin koulutuksiin. Koko opetushenkilökunta suorittaa syyslukukauden alussa tietoturvallisuuteen liittyvät sähköiset koulutukset.

Osaamis- ja kehityskeskustelut
Rehtori ja apulaisrehtori tutustuvat luokkien opetukseen ja keskustelevat opettajien kanssa ryhmietoimintakulttuureistaLukuvuoden aikana käydään kehityskeskustelut luokkataso - tai aineryhmissä sekä tarvittaessa henkilökunnan yksilökohtaisia kehityskeskusteluja.

Perehdyttäminen
Uusille opettajille ja ohjaajille sovitaan henkilökohtainen tutorhenkilö, joka perehdyttää koulun käytänteisiin. Luokkataso/aineryhmä-tiimi huolehtii myös yhteisesti uusien henkilöiden perehdyttämisestä. Turvallisuusvastaava järjestää uusille henkilöille turvakävelyn ja kertoo koulun turvallisuus- ja pelastautumiskäytänteistä.  

Välituntiturvallisuuteen liittyvät käytänteet käytiin läpi yhdessä lukuvuoden alussa ja niihin palataan säännöllisesti. Koululla on käytössä myös sähköinen perehdytyssuunnitelma (käytännekirja) tätä päivitetään ajan tasalle lukuvuoden aikana. Käytännekirja on koko henkilökunnan käytössä. 

Sijaisille on yksiköissä laadittu Sijaisen ABC-kansio, josta löytyy tiivistetysti ohjeita sijaiselle liittyen koulun käytänteisiin ja turvallisuuteen.  

Perehdyttämisestä vastaavat rehtori, apulaisrehtori, apulaisjohtajat, turvallisuusvastaavat ja koulusihteerit. Lyhytaikaisten sijaisten perehdytyksestä vastaavat apulaisjohtajat. 

Työhyvinvointi 
Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on henkilökunnan hyvinvoinnin parantaminen, eli kaikki se toiminta, mikä lisää hyvinvointia, edistää työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Työssä jaksamisen kannalta keskeistä on hyvä työilmapiiri ja yhteishengen nostattaminen. Koetamme järjestää yhteisiä tapahtumia, jotka kokoavat kaikki yksiköt yhteen ja lisää vuorovaikutusta yksiköiden välillä. Henkilökunta voi lähestyä työhyvinvointipareja luottamuksellisesti, jos kokee työhyvinvointinsa kärsivän. 
 
Suunnitelma toiminnasta: Syksyllä 2023 vapaaehtoiset ja yksiköiden yhteiset pikkujoulut, keilaus ja biljardi, jokaisessa yksikössä työyhteisön arkea piristävää toimintaa (esim. pullaperjantai, pitsaperjantai, luontoretki, leivontatuokio, käsityö- tai taidetuokio, yhteiset elokuva- ja teatteriretket. 

Jokainen yksikkö tekee kyselyn virkistystoiveista.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä