1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

 Johtaminen

Johtotiimi  

Rehtori, apulaisrehtori ja apulaisjohtajat muodostavat johtotiimin ja vastaavat työnjaon mukaisesti yhtenäiskoulun pedagogisesta kehittämisestä, hallinnosta ja johtamisesta.  

 Rehtorin, apulaisrehtorin ja apulaisjohtajien työnjako ja vastuut  

 Rehtori  

 • Vastaa koulun pedagogisesta johtamisesta, koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta, taloudesta, resurssin jaosta ja käytöstä, lukuvuosisuunnitelman laadinnasta ja arvioinnista sekä lukujärjestysten laadinnasta.  
 • Vastaa kasvun- ja oppimisen palvelualueen strategisten linjausten toteutumisesta ja laatutyöstä koulussa.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa lukuvuosisuunnitelmatyön valmistelusta ja arvioinnista.  
 • Vastaa koulun toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. 
 • Vastaa koko koulua koskevasta julkisuudesta ja tiedottamisesta.  
 • Vastaa henkilöstöhallinnon linjauksista ja henkilöstökoulutuksen suunnittelusta.  
 • Vastaa henkilökunnan rekrytoinnista yhdessä apulaisrehtorin kanssa.  
 • Vastaa hankkeista yhdessä apulaisrehtorin kanssa.  
 • Vastaa luokanopettajien, erityisopettajien ja aineopettajien opetuksellisen yhteistyön kehittämisestä.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa koskien 1 – 9 -luokkien opetusta, nivelvaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen sekä jatko-opintoja.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa koulun turvallisuustyöstä ja turvallisuustiimin toiminnasta (oppilaat ja henkilöstö).  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa henkilökunnan osaamis- ja kehityskeskusteluista, henkilökohtaisen lisän keskusteluista ja jakoesityksistä.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa oppilashuollon kehittämisestä, oppilashuollosta ja erityisopetuksesta sekä oppilaiden sijoittamisesta erityisopetukseen yhteistyössä apulaisjohtajien kanssa.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa oppilaaksioton valmistelusta 1 - 9 -luokilla.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa oppilasarviointiprosessin toteutumisesta 1 - 9 -luokilla.  
 • Vastaa, että henkilökunnan perehdyttäminen toteutuu suunnitellusti.  
 • Vastaa koulun käytännekirjan päivittämisestä suunnitteluryhmän kanssa.  
 • Vastaa yhdessä apulaisrehtorin kanssa vanhempainyhdistyksen ja koulun yhteistyöstä.  

 Apulaisrehtori  

 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa koskien 1 – 9 -luokkien opetusta, nivelvaihetta esiopetuksesta alkuopetukseen sekä jatko-opintoja.  
 • Toimii eritysopetuksen henkilökunnan lähiesimiehenä ja tukea tarvitsevien oppilaiden tuen koordinaattorina.  
 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa lukuvuosisuunnitelmatyön valmistelusta ja arvioinnista.  
 • Vastaa taloudesta yhdessä rehtorin kanssa.  
 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa koulun turvallisuustyöstä ja turvallisuustiimin toiminnasta (oppilaat ja henkilöstö).  
 • Vastaa henkilökunnan osaamis- ja kehityskeskusteluista, henkilökohtaisen lisän keskusteluista ja jakoesityksistä yhdessä rehtorin kanssa.  
 • Vastaa yhteistyössä rehtorin kanssa oppilashuollon ja erityisopetuksen kehittämisestä  
 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa oppilaaksioton valmistelusta 1 - 9 -luokilla.  
 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa oppilasarviointiprosessin toteutumisesta 1 - 9 -luokilla.  
 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa tiedottamisesta 1 – 9 -luokilla.  
 • Vastaa yhdessä rehtorin kanssa, että henkilökunnan perehdyttäminen toteutuu suunnitellusti.  
 • Vastaa yhdessä rehtorin ja suunnitteluryhmän kanssa koulun käytännekirjan päivittämisestä.  
 • Vastaa rehtorin kanssa yhdessä vanhempainyhdistyksen ja koulun välisestä yhteistyöstä.  
 • Osallistuu henkilökunnan rekrytointiin.  
 • Muut mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät  

 Apulaisjohtaja (1 - 2 -luokat, Pitkälahden koulu)  

 • Johtaa Pitkälahden yksikön päivittäistä kouluarkea  
 • Huolehtii Pitkälahden koulun turvallisuudesta, päivittää turvallisuuskansion ja osallistuu riskien arviointiin.  
 • Vastaa päivittäisten oppilas- ja henkilöstöasioiden hoitamisesta ja arkikäytäntöjen sujumisesta.  
 • Vastaa koulupäivästä poikkeavien tilanteiden tai tapahtumien järjestelyistä (mm. toimintapäivät, päivänavaukset, konsertit ja retket).  
 • Vastaa opettajien, koulunkäynnin ohjaajien sekä koulun iltapäivätoiminnan ohjaajien lyhytaikaisten poissaolojen sijaisjärjestelyistä ja työn organisoinnista.  
 • Toimii Pitkälahden yksikön koulunkäynnin ohjaajien lähiesimiehenä  
 • Vastaa koko koulun (1 – 9 -luokat) CAF- arvioinnin toteutuksesta.  
 • Laatii ruokailuvuorot ja välituntivalvonnat.  
 • Vastaa koulukuljetukseen liittyvistä järjestelyistä ja kyydityksen valvonnan järjestämisestä.  
 • Toimii suunnitteluryhmän jäsenenä ja osallistuu koulun pedagogiseen kehittämistyöhön.  
 • Toimii uusien työntekijöiden perehdyttäjänä Pitkälahden yksikössä  
 • Vastaa arjen yhteistyöstä esikouluryhmien ja iltapäivätoiminnan osalta.  
 • Muut mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät  

 Apulaisjohtaja (1 - 6 -luokat, Pyörö)  

 • Johtaa Ala-Pyörön yksikön päivittäistä kouluarkea  
 • Toimii rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa yhteistyössä 1 – 6 - vuosiluokkien lukujärjestystyössä.  
 • Vastaa opettajien, koulunkäynnin ohjaajien sekä koulun iltapäivätoiminnan ohjaajien lyhytaikaisten poissaolojen sijaisjärjestelyistä ja työn organisoinnista.  
 • Toimii Ala-Pyörön yksikön koulunkäynnin ohjaajien lähiesimiehenä  
 • Vastaa 5 - 6 -luokkien valinnaisaineprosessista.  
 • Laatii 1 – 6 -luokkien ruokailuvuorot ja välituntivalvonnat.  
 • Osallistuu uusien työntekijöiden perehdytykseen luokilla 1 – 6.  
 • Toimii suunnitteluryhmän jäsenenä ja osallistuu koulun pedagogiseen kehittämistyöhön.  
 • Toimii uusien työntekijöiden perehdyttäjänä luokilla 1 – 6  
 • Vastaa koko koulun (1 – 9 -luokat) CAF- arvioinnin toteutuksesta.  
 • Toimii turvallisuustiimin jäsenenä.  
 • Muut mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät  

 Apulaisjohtaja (7 - 9 -luokat, Pyörö)  

 • Johtaa Ylä-Pyörön yksikön päivittäistä kouluarkea  
 • Valmistelee 7. luokkien oppilaaksi ottamisen.  
 • Valmistelee 7 – 9 -luokkien opetusryhmien määrään ja koostumukseen liittyviä asioita.  
 • Toimii rehtoreiden kanssa yhteistyössä vuosiluokkien 7 – 9 -lukujärjestystyössä.  
 • Osallistuu 7 – 9 -luokkien tiedottamiseen.  
 • Laatii 7 - 9 -luokkien ruokailuvuorojen ja välitunti- ja ruokailuvalvontojen pohjan ja huolehtii valvontavastuiden jakautumisesta.  
 • Vastaa 7 – 9 -luokkien opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien lyhytaikaisten poissaolojen sijaisjärjestelyistä ja työn organisoinnista.  
 • Toimii Ylä-Pyörön yksikön koulunkäynnin ohjaajien lähiesimiehenä  
 • Vastaa oppilasarviointiprosessin toteutumisesta 7 – 9 -luokilla yhteistyössä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa.  
 • Hoitaa kiireelliset ja välittömästi puuttumista vaativat tehtävät yhteistyössä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa.  
 • Toimii uusien työntekijöiden perehdyttäjänä luokilla 7 – 9.  
 • Vastaa koko koulun (1 – 9 -luokat) CAF- arvioinnin toteutuksesta.  
 • Toimii suunnitteluryhmän jäsenenä ja osallistuu koulun pedagogiseen kehittämistyöhön.  
 • Toimii 7 – 9 -luokkien turvallisuustiimin jäsenenä.  
 • Muut mahdolliset erikseen sovittavat tehtävät  

 Sijaisuusjärjestelyt  

Rehtorin poissa ollessa:  

 • Välitöntä rehtorin päätöstä vaativissa asioissa apulaisrehtori toimii rehtorin sijaisena.  
 • 1 – 6 -luokkien apulaisjohtaja toimii apuna 1 - 6 -luokkia koskevissa asioissa.  
 •  7– 9 -luokkien apulaisjohtaja toimii apuna 7 – 9- luokkia koskevissa asioissa.  

 Apulaisrehtorin poissa ollessa:  

 • Rehtori vastaa apulaisrehtorin tehtävistä.  
 • 1 – 6 -luokkien apulaisjohtaja toimii apuna 1 - 6 -luokkia koskevissa asioissa.  
 • 7 – 9 -luokkien apulaisjohtaja toimii apuna 7 – 9- luokkien päivittäisissä arjen toimintaan liittyvissä asioissa  

Rehtorin ja apulaisrehtorin samanaikaisesti poissa ollessa:  

 • 1 - 6 –luokilla sijaisena toimii 1 - 6- luokkien apulaisjohtaja.  
 • 7 - 9 –luokilla sijaisena toimii 7 – 9 - luokkien apulaisjohtaja.  

 Rehtoreiden ja apulaisjohtajien poissa ollessa:  

 • 7 – 9 -luokilla sijaisena toimivat 7 – 9 -luokkien suunnitteluryhmän jäsenet sovitusti 
 • 1 – 6 – luokilla sijaisena toimivat 1 - 6 -luokkien suunnitteluryhmän jäsenet sovitusti 

 Pitkälahden 1 - 2 -luokkien apulaisjohtajan poissa ollessa  

 • sijaisena toimii tapauskohtaisesti yhdessä sovittu Pitkälahden koulun opettaja.  
 • Sijaisena toimivalle kuuluu välttämättömien ja akuuttien asioiden hoitaminen erityisesti henkilöturvallisuuteen (oppilaat ja henkilöstö) koskevissa asioissa.  

 Suunnitteluryhmät  

Varoitus: sisältö oli liian pitkä, ja sen loppu on poistettu. Koko sisältö näkyy vain muokkausnäkymässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä