4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön ym. osalta.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat Kuopion Tilapalveluilta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen. Jos kyse on välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, ilmoitus tehdään puhelimitse huollon päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Huollon tehtävänä on arvioida korjaustarpeen kiireellisyys, jonka perusteella korjaukset toteutetaan.

Tilapalvelut laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään Tilapalveluiden, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii Tilapalveluiden asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toiminnallisia tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilapalvelut on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tarja Hosionaho 044 718 4130
asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen 044 718 5248
työsuojeluvaltuutetut Isto Karjalainen 044 718 4020 ja Saija Kekäläinen 044 718 4062

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

 Talous

Koululle kalenterivuodeksi myönnetyn kokonaisbudjetin toteutuminen edellyttää suunnittelua ja seurantaa. Edellisten vuosien toteutuneet kustannukset toimivat suunnittelun lähtökohtana ja suunnittelussa otetaan huomioon sen hetkinen oppilasmäärä.

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus 

  • Jokainen on velvollinen seuraamaan opetustilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja ilmoittamaan välittömästi huomaamansa epäkohdat kiinteistönhoitajalle ja rehtorille/apulaisrehtorille/apulaisjohtajille. 
  • Työhyvinvointitiimi päivittää henkilökunnan kanssa yksikön riskienkartoituksen Wpro-järjestelmään.  
  • Perehdyttämissuunnitelmaan on kirjattu turvallisuutta edistävät toimintatavat. 
  • Turvallisuustiimit vastaavat yksiköissä turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
  • Jokainen opettaja tiedottaa oppilaille ja huoltajille tiettyyn aineeseen liittyvistä turvallisuusohjeistuksista. 

Opetustilojen käyttö ja kunnossapito 

  • Lukuvuosittain kootaan tilakeskukselle korjausesitykset.
  • Henkilökunta on velvollinen ilmoittamaan välittömästi huomaamansa puutteet ja epäkohdat opetustilojen käytössä ja kunnossapidossa.  
  • Jokainen opettaja huolehtii omasta opetustilastaan, varastoista sekä yhteisistä tiloista, kuten käsityötiloista ja koulukirjastosta. 
  • Koulukirjastoille, käsityötiloille ja liikuntatiloille on lisäksi nimetty erikseen vastuuhenkilöt 
  • Pitkälahden yksikössä tilojen käytöstä ja kunnossapidosta huolehditaan yhteistyössä esiopetuksen kanssa. 

Tieto- ja viestintäteknologia 
 

Digitaalisuus on mukana arjessa kaikessa opetustyössä opettajan käyttämästä esitystekniikasta lähtien. Digitaalisuus ei ole itse tarkoitus, vaan työkalu, jota hyödynnetään oppimisen välineenä. 

Koulumme TVT-suunnitelma ja työnjako löytyy kohdasta 6 Kasvatus ja oppiminen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä