5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut merkittävät yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen 

 Pyörön oppilaskunta pyrkii hallitustyöskentelyn kautta lisäämään kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä lisäämään kaikenlaista yhteistoimintaa ja näin myös edistämään suvaitsevaisuutta. Oppilaita pyritään mahdollisuuksien mukaan osallistamaan heitä koskeviin päätöksiin ja näin myös huomioimaan heidän mielipiteensä ja kiinnostuksen kohteet. Oppilaskunnan hallitus pyrkii toimimaan koulun vaikuttimena. Se tuo oppilaskuntaa ohjaavan opettajan välityksellä oppilaiden mielipiteet ja ehdotukset tiedoksi rehtorille/opettajien kokouksiin. Oppilaille annetaan mm. mahdollisuus ideoida ja päättää kevään-24 MOK-teema. 

Lukuvuoden aikana järjestetään perinteiset tapahtumat, kuten koulurauhan julistus, pikkujoulut ja teemapäivät/-viikot. Kussakin yksikössä (Pitkälahti, Ala-Pyörö ja Ylä-Pyörö) laaditaan oppilaskunnalle oma toimintasuunnitelma, mikä päivittyy lukuvuoden edetessä. Ala- ja yläkoulun oppilaskuntien yhteistoimintaa pyritään kehittämään osallistumalla mahdollisuuksien mukaan yhteisiin toimintoihin. Näitä ovat mm. koulurauhan julistus, elokuvaviikko, ystävyysottelu ja teemapäivät. Pitkälahden oppilaskuntatoiminnassa ovat mukana myös esikoululaiset. 

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, tarvittaessa useammin. Hallituksen edustajien tehtävänä on toimia viestin viejinä ja tuojina oman luokan ja oppilaskunnan hallituksen välillä. 

Kaksi Pyörön koulun oppilasedustajaa osallistuu Kuopion Lasten Parlamentin toimintaan kuluvan lukuvuoden aikana. Edustajat osallistuvat koulupäivän aikana etäkokouksiin ja suurkokoukseen valtuusto-virastotalolla toukokuussa 2024.

Kansainvälinen yhteistyö 

Koulun opettajista on koottu kansainvälisyystiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa koulun kansainvälistä toimintaa. Yläkoulun oppilaista on koottu oppilaiden kansainvälisyysryhmä, joka osallistuu kansainvälisiin hankkeisiin. Ryhmää täydennetään lukuvuoden aikana 7.- ja 8.-luokkien oppilailla. 

Lukuvuoden aikana pyritään toteuttamaan kahdenkeskistä vaihtoa eurooppalaisten yhteistyökoulujen kanssa. 

Uutena kehityskohteena on kansainvälisen akkreditoinnin hankkiminen, mikä helpottaisi uusien hankkeiden hakemisprosessia ja olisi osa koko koulun kehittämistä. Akkreditointia haetaan Opetushallitukselta syksyn 2023 aikana. 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan koulun toiminnasta pääasiassa Wilman kautta sekä koulun nettisivuilla. Huoltajille pyritään luomaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.  

Huoltajat kutsutaan vanhempainiltoihin ja oppimiskeskusteluihin koululle tai mahdollisesti tapaamiset voidaan järjestää myös etäyhteyksin.  

 Kodin ja koulun välistä yhteistyötä toteutetaan ainakin seuraavin käytäntein: 
 
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät 
- vanhempainyhdistystoiminnan kautta  
- luokkatoimikunnat  
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa  
- oppimiskeskustelut  
- koulun tapahtumiin osallistuminen 

 

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät   

Yhteistyötä on tehty Kuopion kirjaston, Kuopion Tennisseuran, Liikkuvan koulun, Pitkälahden Marttojen, Kallaveden seurakunnan, Yliopistojen, Lasten yliopiston, Servican sekä alueen päiväkotien (esikoululaiset) kanssa, sairaala tahot, Pohjois-Savon opisto ja pelastusopiston kanssa. 

 
 

 

 

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä