Opiskeluhuolto - koulun opiskeluhuoltosuunnitelma

Neulamäen koulun opiskeluhuollon suunnitelma 2023 -2024

 

OPISKELUHUOLTO


Opiskeluhuollon tavoitteena on oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja niiden edellytyksiä vahvistava toiminta. Suunnitelman keskeisimpänä tehtävänä on varmistaa yhtenäisten ja laadukkaiden toimintamallien toteutuminen.

Opiskeluhuolto on kaikkien esiopetuksessa ja kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen/oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen/oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetus- ja kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuollon toteuttamista ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus ja osallisuus. Kutakin yksilökohtaista opiskeluhuollollista asiaa varten kootaan yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Ryhmän kokoaja vastaa siitä, että ryhmä koostuu monialaisesta asiantuntijuudesta sekä siitä, että ryhmässä on oppilaan toivomat jäsenet. Ryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain oppilaan suostumuksella. Ellei oppilaalla ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa hänen huoltajansa.

OPISKELUHUOLLON RESURSOINTI JA PAINOTUKSET

Neulamäen koulun opiskeluhuollon ja arki-oh-ryhmien toimintasuunnitelma ja vuosikello lukuvuodelle 2023 – 2024

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano

Rehtori, apulaisjohtaja, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, koulupsykologi, koulukuraattori, opettajakunnan edustaja, oppilaiden edustaja, huoltaja, ruokapalveluvastaava, terveydenhoitaja sekä mahdollisuuksien mukaan koululääkäri, esiopetuksen edustaja, seurakunnan edustaja ja nuorisotoimen edustaja.

Arvio Neulamäen koulun opiskeluhuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista opiskeluhuoltopalveluista

Mistä opiskeluhuollon tarpeet lähtevät:

 • oppilasmäärä 360 oppilasta yleisopetuksessa, 33 oppilasta valmistavan vaiheen opetuksessa
 • yleisopetuksen ryhmissä jo useita juuri valmistavan opetuksen käyneitä oppilaita, yleisopetuksessa 76 S2-oppilasta (21,1%)
 • alaluokilla 10 luokkaa ja 1 pienryhmä
 • yläluokilla 7 luokkaa ja 1 pienryhmä
 • asuinalueen erityispiirteinä kohtalainen määrä ulkomaalaistaustaisia perheitä ja koulun oppilaita
 • alueelle on suunnattu valtion tasolta tiettyjen indikaattorien mukaista Tasa-arvorahaa
 • tehostetun tuen oppilaita 66 oppilasta (16,7%) ja erityisen tuen oppilaita 32 (9,2%)
 • S2-opetuksen määrä koetaan riittämättömäksi sekä huoltajien että opettajakunnan näkemyksen mukaan
 • erityisopetuksen resurssi koetaan palautteen mukaan riittämättömäksi sekä ala- että yläluokilla
 • laaja-alaisen erityisopettajan ja S2-opettajan resurssi ja ajankäyttö jakautuu kahdelle koululle, mikä tuo omat haasteensa resurssien tehokkaaseen käyttöön

Opiskeluhuoltoon käytettävissä olevat resurssit:

 • Yksi laaja-alainen erityisopettaja, resurssi jakautuu 1- 6 ja 7 - 8 luokille
 • Yksi laaja-alainen erityisopettaja 3 päivää viikossa, resurssi jakautuu 7 - 9 luokille
 • Yksi suomi toisena kielenä opettaja, S2, 4 päivää viikossa, resurssi jakautuu luokille 1 – 9
 • Yksi oppilaanohjaaja luokilla 7 - 9, 3 päivää viikossa
 • Yksi koulukuraattori luokilla 1 – 9, koululla pääsääntöisesti 4 päivää viikossa
 • Yksi koulupsykologi luokilla 1 – 9, koululla 2 päivää viikossa
 • Yksi kouluterveydenhoitaja luokilla 1 – 9, koululla 3 päivää viikossa, koululääkäri luokilla 1 – 9 yhtenä päivänä viikossa
 • luokanopettajien ja yläluokilla luokanohjaajien panos on merkittävä
 • -luokilla jaetun luokanohjaajuuden hankkeen mahdollistamana kolmelle luokalle neljä luokanohjaajaa

Neulamäen koulun opiskeluhuollon vuosikello lukuvuonna 2023 - 2024

AJANKOHTA

TOIMENPITEET JA OSALLISTUJAT

HYVÄT KÄYTÄNTEET LUKUVUODEN AIKANA

ARVIOINTI JA KEHITTÄMISAJATUKSET

Elokuu

 

 

Tuen tiimin kokoukset, ohjaajaresurssin jako.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

 

Syyskuu

 

 

Tuen tiimin kokous, opettajien palaute ja ohjaajaresurssin tarkistus.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

 

Lokakuu

 

 

Tuen tiimin kokous, opettajien palaute ja ohjaajaresurssin tarkistus, kokousten aikataulutus.

Hyvinvointikyselyn laatiminen yhteisöllisen työn työparin toimesta.

Arki-ohr 2.- ja 9.-luokat, pohjana myös hyvinvointikysely oppilaille.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

Oppilaiden poissaolojen koonti syysloman jälkeen, luokanopettajat ja luokanohjaajat, sekä tarvittavat toimenpiteet. Luokanopettajalla/luokanohjaajalla mahdollisuus rehtorivarttiin luokan tilanteesta.

 

Marraskuu

 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 7.11.2023 klo 8-9, järjestäytyminen, lukuvuoden suunnitelman täsmentäminen, kouluterveyskyselyn tulokset ja toimenpiteet.

Arki-ohr 1.- ja 7.-luokat, pohjana myös hyvinvointikysely oppilaille.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

 

Joulukuu

 

 

Tuen tiimin kokous, ohjaajaresurssi ja tuen jakautuminen.

Arki-ohr 6.- ja 8.-luokat, pohjana myös hyvinvointikysely oppilaille.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

 

Tammikuu

 

 

Oppilaiden poissaolojen koonti joululoman jälkeen, luokanopettajat ja luokanohjaajat, sekä tarvittavat toimenpiteet. Luokanopettajalla/luokanohjaajalla mahdollisuus rehtorivarttiin luokan tilanteesta.

Tuen tiimin kokous, ohjaajaresurssin jako.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, oppilaiden poissaolojen tilanne ja poissaoloihin puuttumisen mallin kokemukset.

Arki-ohr 3.- ja 4.-luokat, pohjana myös hyvinvointikysely oppilaille.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

 

Helmikuu

 

 

 

 

Tuen tiimin kokous, ohjaajaresurssin tarkistus ja palautteet.

Arki-ohr 5.- ja VA.-luokat, pohjana myös hyvinvointikysely oppilaille.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

 

Maaliskuu

 

 

Tuen tiimin kokous, seuraavan lukuvuoden valmisteluun liittyvät asiat.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Mukana oppilaiden ryhmäyttämisessä.

Oppilaiden poissaolojen koonti talviloman jälkeen, luokanopettajat ja luokanohjaajat, sekä tarvittavat toimenpiteet. Luokanopettajalla/luokanohjaajalla mahdollisuus rehtorivarttiin luokan tilanteesta.

 

Huhtikuu

 

 

 

Tuen tiimin kokous, tuen toimivuuden tarkastelu, seuraavan lukuvuoden valmisteluun liittyvät asiat.

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

 

Toukokuu

Yksilökohtaiset ryhmät tarpeen mukaan.

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, lukuvuoden toiminnan arviointi, toimivat käytänteet ja tulevan lukuvuoden suunnittelu.

 

Kesäkuu

 

Rehtoreiden toimesta koonti lukuvuoden toiminnasta ja käytänteiden kokoaminen sekä syksyn yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksen suunnittelu.

 Neulamäen koulun yhteisöllisen oppilashuollon painotukset lukuvuonna 2023 - 2024
1. Kuopion kaupungin esi- ja perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelman käyttöönotto ja koulukohtaisen opiskeluhuollon vuosikellon rakentaminen 
2.Tiivistetään ja aktivoidaan vuorovaikutusta luokanopettajien/-ohjaajien ja oppilashuollon henkilöstön välillä
3. Perehdytään ilmiöihin, jotka vaikuttavat opetusryhmien oppimisilmapiiriin
4. Kehitetään ja kokeillaan tarvittaessa erilaisia yhteisöllisiä toimintamalleja tilanteen parantamiseksi

KOULUKURAATTORI JA KOULUPSYKOLOGI
Aina oppilaan koulunkäynti ei suju odotetulla tavalla. Tällöin saatetaan tarvita ulkopuolista apua opettajien ja vanhempien työn tueksi. Useimmiten aloite koulukuraattorin ja psykologin palvelujen käyttöön tulee koulun taholta, mutta myös vanhemmat voivat olla yhteydenottajia. Syynä kuraattorilla / psykologilla käyntiin voi olla mm. oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, levottomuus, koulunkäynnin laiminlyönti, koulupelko, arkuus, jännittäminen, masennus, ahdistuneisuus ja vaikeudet toveripiirissä. Koulukuraattorin ja -psykologin palvelut ovat maksuttomia. Tapaamiset järjestetään koululla.
Koulukuraattori Mari Volanen puh. 044 718 4047
Koulupsykologi Elina Karhu puh. 044 718 1915

ERITYISOPETUS
Erityisopetuksen tunneilla pyritään selvittämään oppilaan vaikeuksia puheen, lukemisen, laskemisen, kirjoittamisen, käyttäytymisen, sosiaalisen sopeutumisen jne. alueilla. Opetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmissä lukujärjestykseen sisältyvien oppituntien aikana. Erityisopettaja voi työskennellä luokanopettajan tai aineenopettajan parina myös luokissa.

Neulamäen koulun erityisopettajat:
Päivi Torvinen (laaja-alainen erityisopetus) Syyslukukauden aikana sijaisena Tytti Penttinen.
Erityisluokanopettaja Riikka Leskinen opettaa alakoulun pienluokkaa. Sijaisena 4.9.2024 - 28.3.2023 Sole Lind.
Erityisluokanopettaja Kristiina Lehtoluoto opettaa yläkoulun pienluokkaa.
Myös muutamat luokanopettajat ja aineenopettajat antavat tehostettua ja erityistä tukea joko yksittäisille oppilaille, koko pienluokalle tai yleisopetuksen palkkitunneilla tai ryhmiin integroiduille oppilaille.

OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjaaja Anne Silvennoinen, puh. 044-7184 235.
Opinto-ohjaaja on erikoistunut oppilaanohjauksen eri osa-alueisiin.
Hänen tehtäviinsä kuuluu mm.
-valinnaisaineista tiedottaminen ja valintojen ohjaaminen koko koulussa
-oppilaanohjaustuntien pitäminen
-nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvä ohjaus
-opiskelutekniikkaan ja yleensä opintoihin liittyvä ohjaus
-oppilaan uranvalinnan ohjauksesta huolehtiminen
-peruskoulun jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen
-työelämään tutustumisjärjestelyistä (TET) huolehtiminen


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä