Oppilashuolto - koulun oppilashuoltosuunnitelma

Neulamäen koulun oppilashuollon suunnitelma

 

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.
 
YKSILÖKOHTAINEN OPPILASHUOLTO tarkoittaa oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltotyöhön kuuluu kouluterveydenhoitajan, koululääkärin, koulupsykologin ja koulukuraattorin tekemä suora asiakastyö.

ASIANTUNTIJARYHMÄ kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetus- tai oppilashuollon henkilöstön edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Monialainen kokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

1. Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä kootaan erikseen kutakin oppilashuollollista asiaa varten. Myös oppilas ja/tai huoltaja voivat pyytää asian käsittelyä ryhmässä. Siihen kuuluvat asiankäsittelyn kannalta tarvittavat henkilöt, jotka ryhmän kokoaja kutsuu koolle. Ryhmässä käsitellään mm. oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita.
◦Yksilökohtaisesta käsittelystä otetaan yhteys niihin tahoihin, joihin on oppilaan ja/tai huoltajan kirjallinen suostumus. Vastuuhenkilö kutsuu kokouksen koolle, laatii muistion ja huolehtii suostumusten hankkimisesta. Läsnä ovat ne henkilöt, joiden läsnäoloon on suostumus.

2. Moniammatillisessa käsittelyssä ovat tarpeen mukaan mukana rehtori, luokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, luokanopettaja/aineenopettaja, terveydenhoitaja, lääkäri, koulupsykologi, koulukuraattori tai muita kouluyhteisön jäseniä. Käsiteltävinä asioina ovat kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti. Käsittelyn kutsuu koolle rehtori tai muu sovittu vastuuhenkilö. Muistion laatii opettaja.
Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin ennen kuin oppilaan asiaa käsitellään moniammatillisessa käsittelyssä. Huoltajan ja oppilaan läsnäolo asiaa käsiteltäessä on suositeltavaa.


OPPILASHUOLLON RESURSOINTI JA PAINOTUKSET

Neulamäen koulun yhteisöllisen oppilashuollon painotuksena on opetusryhmien ja luokkien toimintakyvyn ja ryhmädynamiikan kehittäminen:
1. Tiivistetään ja aktivoidaan vuorovaikutusta luokanopettajien/-ohjaajien ja oppilashuollon henkilöstön välillä
2. Perehdytään ilmiöihin, jotka vaikuttavat opetusryhmien oppimisilmapiiriin
3. Kehitetään ja kokeillaan tarvittaessa erilaisia yhteisöllisiä toimintamalleja tilanteen parantamiseksi

KOULUKURAATTORI JA KOULUPSYKOLOGI
Aina oppilaan koulunkäynti ei suju odotetulla tavalla. Tällöin saatetaan tarvita ulkopuolista apua opettajien ja vanhempien työn tueksi. Useimmiten aloite koulukuraattorin ja psykologin palvelujen käyttöön tulee koulun taholta, mutta myös vanhemmat voivat olla yhteydenottajia. Syynä kuraattorilla / psykologilla käyntiin voi olla mm. oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, levottomuus, koulunkäynnin laiminlyönti, koulupelko, arkuus, jännittäminen, masennus, ahdistuneisuus ja vaikeudet toveripiirissä. Koulukuraattorin ja -psykologin palvelut ovat maksuttomia. Tapaamiset järjestetään koululla.
Koulukuraattori Mari Volanen puh. 044 718 4047
Koulupsykologi Tiia Elonsalo puh. 044 718 1915

ERITYISOPETUS
Erityisopetuksen tunneilla pyritään selvittämään oppilaan vaikeuksia puheen, lukemisen, kirjoittamisen, käyttäytymisen, sosiaalisen sopeutumisen jne. alueilla. Opetus tapahtuu yksilöllisesti tai pienryhmissä lukujärjestykseen sisältyvien oppituntien aikana. Erityisopettaja voi työskennellä luokanopettajan tai aineenopettajan parina myös luokissa.

Neulamäen koulun erityisopettajat:
Päivi Torvinen(laaja-alainen erityisopetus).
Erityisluokanopettaja Riikka Pasanen opettaa alakoulun pienluokkaa.
Erityisluokanopettaja Kristiina Lehtoluoto opettaa yläkoulun pienluokkaa.
Myös muutamat luokanopettajat ja aineenopettajat antavat tehostettua ja erityistä tukea joko yksittäisille oppilaille, koko pienluokalle tai yleisopetuksen ryhmiin integroiduille oppilaille.

OPINTO-OHJAUS
Opinto-ohjaaja Anne Silvennoinen puh. 044-7184235. Opinto-ohjaaja on erikoistunut oppilaanohjauksen eri osa-alueisiin.
Hänen tehtäviinsä kuuluu mm.
-valinnaisaineista tiedottaminen ja valintojen ohjaaminen koko koulussa
-oppilaanohjaustuntien pitäminen
-nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvä ohjaus
-opiskelutekniikkaan ja yleensä opintoihin liittyvä ohjaus
-oppilaan uranvalinnan ohjauksesta huolehtiminen
-peruskoulun jälkeisistä opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen
-työelämään tutustumisjärjestelyistä (TET) huolehtiminen


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä