6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Oppimiskeskustelut

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2023 - 2024 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on kieli- ja kulttuuritietoisuus. Koulukohtaisen monialaisen oppimiskokonaisuuden koulu päättää itse oppilaita osallistaen. Vähintään toinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.


Joustava esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista järjestää.

Tiimisopimus liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Joustava esi- ja alkuopetus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Kuopion joustava esi- ja alkuopetus


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

  • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
  • oppilaiden digitaidot
  • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä kouluilla toimivien pedagogisten tukihenkilöiden ja kiertävien digimentoreiden avulla. Osaamisen kehittymistä, koulutusta ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain tehtävillä kyselyillä.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. 

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, koulukohtaisten teknisten tukihenkilöiden sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen tekniset tukihenkilöt huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kouluja digitalisaation kehittymistä tuetaan hankkeiden ja vuosittain toteutettavien kartoitusten avulla. Kartoituksen yhteydessä kukin koulu määrittelee itselleen kehittämistavoitteet seuraavalle lukuvuodelle ja seuraa tavoitteidensa toteutumista.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151
koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

MOK-viikon aihe on "Tunne- ja kaveritaidot. Tunnistanko tunteet? ". Ajankohta viikolle 16. Kaupungin koulujen yhteinen MOK-aihe "Kieli- ja kulttuuritietoisuus Suomi" toteutetaan viikolla 46.

Lähtökohtana MOK-kokonaisuuksissa on teeman suunnittelu ja käsittely oppilaslähtöisesti. Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä. Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä. MOK toteutetaan luokkarajat sekoittaen, jos on mahdollista. Tarkemmat suunnitelmat ja sisällöt kootaan koulun omille MOK - sivuille.

Muruveden koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus on kuvattu koulun opetussuunnitelmassa.

Liikunta (valinnainen): 5. luokka opiskelee liikunnan valinnaisen omana ryhmänään (1h/vk). Oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan oppisisältöihin opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. Toinen valinnainen aine on kuvataide 5.-6. luokilla. 

Lukuvuonna 2023-2024 5.-6. luokalla opiskellaan historiaa 1 vvt ja yhteiskuntaoppia 1 vvt.

Koulun seinällä ja luokissa ovat luokkakohtaiset TVT-tavoitteet näkyvillä. Jokainen luokanopettaja käy tunneillaan läpi/opettaa vaadittavat asiat ja tarvittaessa pyytää apua TVT-tutorilta tai muilta opettajilta. Jokainen luokanopettaja huolehtii kaupungin opetussuunnitelman mukaisten TVT-taitotasojen toteutumisesta luokissaan. Tutor auttaa tuntien suunnittelussa ja mahdollisuuksien mukaan on mukana digiagenttien kanssa tukemassa oppitunnilla.Atk-vastaava huolehtii siitä, että laitteet ja tekniikka on toimintakunnossa. Oppilaita aktivoidaan ottamalla opetukseen mukaan oppimispelejä ja oppimisohjelmia (SanomaPron Bingel yms.) sekä netissä olevia ilmaisohjelmia (Kahoot, Quizlet jne.). Oppilaita kannustetaan rohkeasti TVT–taitojen opetteluun (esim. O365) myös vapaa-ajalla.


Muuruveden koulun digitutor-opettaja on lukuvuonna 2023-2024 Laura Harkonmaa. Luokanopettajat voivat pyytää tutoropettajalta henkilökohtaista opastusta ja tukea laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Oppitunteja voidaan järjestää yhteisopettajuusperiaatteella, jolloin tutoropettaja voi olla mukana luokassa luokanopettajan työparina. Digitaitojen opettelussa käytössä ovat myös digiagentit. Tutoropettaja voi myös pitää henkilökunnalle yhteistä koulutusta oppituntien ulkopuolella. Koulun 5.-6.-luokkalaiset ovat mukana Chromebook 1:1 -pilottihankkeessa, jossa jokainen oppilas saa käyttöönsä henkilökohtaisen laitteen. Tämä resurssi mahdollistaa digitaitojen kehittämisen koko koulussa muiden koulun laitteiden vapautuessa lähes täysin muiden luokka-asteitten käyttöön.

TVT-tavoitteet:
  • Toimiva oppimisympäristö ja laitteiden toimintavarmuus ja riittävyys
  • Hyvä perusopetus uutta opetusteknologiaa hyödyntäen
  • Henkilökunnan TVT-taitojen jatkuva kehitys
  • Kannustavan, oppimismyönteisen ilmapiirin edistäminen oppilaiden osallisuutta lisäten
  • TVT-suunnitelman toteuttaminen
  • Chromebook 1:1 -pilottihankkeen osaamisen ja kokemusten tuominen myös muille luokka-asteille

Koulussa toteutetaan jatkuvaa arviointia: havainnointia, käsitteellistämistä, ohjaamista ja oppimisen sanallistamista oppitunneilla. Tavoitteena on realistisen palautteen antaminen kannustavasti sekä oppilaan itsetunnon kehittäminen.
Oppilaan pitää olla selvillä omista tavoitteistaan, jotta hän voi arvioida oppimistaan. Tavoitteita asetetaan myös kirjallisesti opettajan ohjaamana. Itsearviointimuoto tulee suhteuttaa oppilaan ikä- ja kehitystasoon (muutakin kuin sanallista arviointia, pienille hymynaamat ym.). Oppilaan tulee käydä itsearviointia läpi myös huoltajien kanssa (esimerkiksi oppimiskeskustelun tavoitteiden asettelu ja arviointi). Jokainen opettaja toteuttaa oppilaan itsearviointia omassa opetuksessaan valitsemallaan tavalla. Itsearviointitaitoja ohjaamalla kehitetään myös keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia.
Vertaisarviointia toteutetaan niin, että oppilaat eivät loukkaa toisiaan ja opettajan on ohjattava palautteen antoa. Vertaisarviointia käytetään myös oppimisprosessin aikana. Vertaisarvioinnin tarkoituksena on auttaa lasta tiedostamaan omat vahvuutensa ja se, mitä hänen tulisi kehittää.

Esi- ja alkuopetuksen tiimisopimus on tehty koulun 1.-2. luokan ja koulun tiloissa toimivan varhaiskasvatuksen esiopetusryhmän kanssa. Tänä lukuvuonna toiminta aloitetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisellä tunnilla kerran viikossa. Resursseista riippuen oppilaat jaetaan pienempiin kiinteisiin ryhmiin. Joustavan esi- ja alkuopetuksen- hankkeen ohjaaja vierailee tarvittaessa koululla ja antaa konsultoivaa ohjausta.
Tiimisopimus esi- ja alkuopetus 20222023.docx

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä