7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuollon henkilöstö osallistuu omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. He voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.


Linkkejä:
Opiskeluhuoltopalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa vapaita kerhopaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille.

Toimintamaksut ovat 120 €/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3 h/päivä tai 1-15 h/viikko ja 160 €/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4 h/päivä tai yli 15 h/viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai sen puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet. Maksuvapautuspäätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai toimintamaksun puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet.

Tulostettavat ohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto


Kirjastopalvelut

Koulun ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyö perustuu perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan (linkki). Yhteistyösuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen ja monilukutaidon tukeminen. Suunnitelmassa kuvataan yhteistyön toteuttaminen ja sisällöt vuosiluokilla 0 - 9.

Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma
Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjasto

Lisätietoja:
lasten ja nuorten kirjastopalveluiden päällikkö Anu Parviainen 044 718 2309


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään ja käsitellään yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä. Yhteisöllisen oppilashuollon vastuulla on koulukohtaisen oppilashuollon suunnittelu, kehittäminen, toteuttaminen ja arviointi. Näkökulma on ennaltaehkäisevässä oppilashuoltotyössä ja keskittyy yhteisölliseen vaikuttamiseen. Yhteisöllisessä oppilashuollossa ei käsitellä tai ratkaista yksittäistä oppilasta koskevia asioita.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 4 kertaa lukukauden aikana. Oppilashuoltoryhmän jäseniä ovat koulun rehtori, luokanopettajat, erityisopettaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja sekä oppilaiden ja vanhempien edustajat. Ryhmään voi osallistua tarvittaessa myös muita yhteistyötahoja. Ryhmän kutsuu koolle rehtori.

Kouluterveydenhoitajana toimii Mari Kattainen. Yhteydenotot puh. 044 7186201.
Koulupsykologipalvelut saadaan toistaiseksi laaja-alaisen erityisopettajan kautta. Koulukuraattorina toimii Eini Kukkonen.

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvat terveydenhuolto, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen asiantuntijaryhmän tuki. Niillä voidaan täydentää oppilaan saamaa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.

Jokaisen työntekijän, joka saa tietoonsa oppilaan oppilashuollon tarpeen (opiskeluun liittyviä sosiaalisia ja/tai psyykkisiä vaikeuksia), tulee ottaa asia esille oppilaan kanssa. Opettaja ottaa syntyneen huolen puheeksi myös oppilaan huoltajan kanssa. Oppilaan (tai tarvittaessa huoltajan) suostumuksella opettajan tulee hoitaa asiaa itse tai tarvittaessa ohjata ja neuvoa oppilasta yksilökohtaisen oppilashuollon palveluihin.

Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota yksilökohtainen monialainen asiantuntijaryhmä. Ryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti niistä henkilöistä, joiden katsotaan olevan oleellisia asian käsittelyn kannalta. Käsitellyt asiat kirjataan oppilashuoltokertomukseen, joita säilytetään koulun arkistossa. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä.

Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2023-2024 on Muuruveden koulussa kahtena päivänä viikossa yhteensä 11 tuntia. Tuki on suunnattu ensisijaisesti erityisen ja tehostetun tuen oppilaille. Erityisopetus voi olla samanaikaisopetusta, yksilöllisempää osa-aikaista erityisopetusta tai pienemmässä ryhmässä tapahtuvaa opetusta.
Opettaja suunnittelee opetuksen ryhmittämistä ja toimintaa tarvittaessa yhteistyössä toisten opettajien kanssa. Koulunkäynninohjaaja toimii yksilö-/ryhmäoppimisessa työparina opettajalle. Tavoitteena on vuorovaikutuksellinen ja tavoitteellinen oppimisympäristö ja työrauha. Eriyttämisessä pyritään huomioimaan yksilölliset tavat motivoitua ja oppia. Yhdysluokkaopetuksessa erityisesti eriyttämisen osalta tarvitaan paljon opettajien yhteistyötä resurssien jakamisessa. 

Nivelvaiheissa tiedon kulku keskeistä: 0. luokan tiedot siirretään sähköisesti neuvolasta kouluterveydenhuoltoon, 0.-2. luokan siirtää tiedot 3.-4. luokan opettajalle ja 6. luokan keväällä on moniammatillinen tiedonsiirtopalaveri yläkoulussa, johon 6. luokan opettaja osallistuu. Kuraattori ja opo vierailevat yhdessä 6. luokassa keväällä. Keväällä kaikki luokat hyppäävät yhdeksi koulupäiväksi yhden luokan ylemmäksi uuteen luokkaan tutustumiseksi (koronatilanteen salliessa). Vanhemmille järjestetään keväällä myös ensimmäinen yläkoululaisten vanhempainilta yläkoululla.

Koulu on KivaKoulu. Kaikki koulun aikuiset ovat velvollisia puuttumaan kiusaamistapauksiin heti. Koulussa on tehty vuosittain KiVa Koulu -ohjelmaan liittyvä kartoitus. Tulokset käsitellään oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa.

Muuruveden koulun lukuvuositiedote on Peda.net-sivustolla. Tiedotteessa on huoltajille koulun henkilökunnan yhteystietojen lisäksi myös erityisopettajan, kuraattorin ja kouluterveydenhoitajan paikallaolo- ja yhteystiedot. Samassa tiedotteessa on lyhyesti turvallisesta koulumatkasta, järjestyssäännöistä, koulun kerhotoiminnasta, kouluterveydenhuollosta, oppimisen ja kasvamisen tuesta (kolmiportainen malli), läksyjen tekemisestä, kouluruokailusta, oppilaiden vakuutusturvasta/tapaturmista ja koulun arvopohjasta.

Oppilastasolla oppilaanohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä: tuetaan elämänhallintataidoissa, opiskelutaidoissa, arkielämän kysymyksissä (luokkayhteistyö, opettajayhteistyö, yhteistyö kuraattorin/erityisopettajan kanssa). Yhteistyössä huoltajien kanssa painotetaan kasvatuskumppanuutta sekä luottamuksellisen ja kunnioittavan keskusteluilmapiirin luomista. Tavoitteena kasvatuskumppanuudessa on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimisen edellytyksiä.

Kulttuuripolun kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Haasteita toteutukselle aiheuttavat kyytien järjestäminen ja mahdollinen pandemiatilanne. 

Koulussa on oma koulukirjasto. Yhteistyötä kirjaston kanssa toteutetaan kirjavinkkauksina ja vierailuina mahdollisuuksien mukaan. Kirjastoauto vierailee koululla maanantaisin. Kirjastoautossa voidaan vierailla luokittain. 

Yhteistyötä tehdään myös Muuruveden kotiseutuyhdistyksen kanssa.
Kulttuuripolun kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Haasteita toteutukselle aiheuttavat kyytien järjestäminen. 


Koulun luokat 2.-4. osallistuvat järjestettyyn uimaopetukseen.
Liikkuva koulu -toimintamallia toteutetaan koulussa sovellettuna. 


Koulussa kaikki oppilaat ruokailevat ruokalassa. Oppilaita ohjataan eri ruokien maistamiseen ja kohteliaisiin ruokailutapoihin. Kouluruokailussa huomioidaan vuoden juhlapäivät. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa mieliruokapäivänä tarjottavaan ateriakokonaisuuteen.

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan. Huoltajan tulee ilmoittaa kyytioppilaan poikkeava kyytijärjestely.

Iltapäiväkerhotoiminta (ipon alkanut heti lukuvuoden alusta lukien. Sitä järjestetään koulupäivinä klo 12.30-16.30 välisenä aikana. Kerhonohjaaja Jaana Vartiaisen sijaisina toimivat Nina Tikkanen ja Helmi Laitinen.  Oppilailla, jotka lähtevät ip-kerhosta ilman hakijaa, pitää olla päiväkohtainen allekirjoitettu lupalappu / reissuvihkoviesti vastuukysymysten vuoksi. Tekstiviestinä tullutta lupaa tai oppilaan itsensä kertomaa lupaa ei voida turvallisuussyistä hyväksyä. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä