1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

Koulun johtoryhmän (johtotiimin) muodostavat rehtori ja apulaisjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti lukuvuoden aikana.

Henkilökuntakokoukset (opettajat + ohjaajat) pidetään viikoittain perjantaisin klo 7.45-8.30. Palavereihin osallistuvat koko koulun henkilökunta eli luokanopettajat, kieltenopettaja, erityisopettaja, koulunkäynninohjaajat/iltapäivätoiminnanohjaajat mahdollisuuksien mukaan. Palaverin vetäjinä toimivat rehtori ja apulaisjohtaja. Palavereista tehdään muistio sähköiseen muistikirjaan. Yhteissuunnittelu/tiimiaikaa on varattu tarvittaessa myös perjantai-iltapäivälle.

Lukuvuosisuunnitelma laaditaan tiimityönä ja suunnitelman kokoamisesta Peda.nettiin huolehtii rehtori, apulaisjohtaja sekä opettajat yhteistyössä.

Kehityskeskustelut käydään kevätlukukaudella jokaisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa. Saatua palautetta hyödynnetään johtamista kehitettäessä. Johtajuutta tuetaan myös koulutuksen avulla. Työyhteisön kehittämisessä tärkeänä koetaan myös yhteisöllinen keskustelu, jota käydään pienessä työyhteisössä kollegiaalisella otteella päivittäin.

Johtoryhmällä on kokonaisvastuu koko koulun arkisesta toiminnasta. Johtoryhmän vastuuta tukee työyhteisö. Päätöksenteko on avointa ja tasapuolista. Työyhteisössä vallitsee keskinäinen luottamus: luotetaan jokaisen työntekijän vastuulliseen työntekoon. Keskusteluilmapiiri on avoin ja kannustava.

Johtoryhmä johtaa organisoimalla: suunnitelmallisuus, tilanteiden ennakoiminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen helpottavat koulutyötä. Johtamisen tärkeitä tukipilareita on myös hyvä yhteistyökykyisyys viiteryhmiin: perheisiin ja muihin yhteistyötahoihin. Päivittäin apulaisjohtajan tärkein tehtävä on koulun perustehtävän turvaaminen: oppimisen ja kasvamisen mahdollistuminen. Apulaisjohtajan tehtäviin kuuluu myös lyhytaikaisten sijaisuuksien organisointi.

Koulun tehokas toiminta perustuu selkeään ja toimivaan viestintään. Sisäinen viestintä on pienessä koulussa aktiivista. Tiedonkulun keskiössä on viikottainen henkilökuntakokous. Päivä-/viikko-/vuosisuunnitelmat ovat näkyvissä seinätauluina yhteisessä opettajahuoneessa. Opettajat ovat yhteydessä myös Wilma-/sähköpostiviestein. Ulkoisessa viestinnässä koulun ja kotien välillä tärkein on Wilma-viestit sekä oppilaiden mukana kulkevat reissuvihkot.

Koulun viestinnän suunnitelma:

Sisäinen viestintä (henkilökunta)
Koulun henkilökunnan viestinnässä käytetään Wilmaa ja sähköpostia. Tiedotteet, koulutukset ja valmisteltavat asiat välitetään pääasiallisesti sähköpostilla. Henkilöstöpalaveri järjestetään kerran viikossa. Henkilöstöpalaverissa käsitellään koko koulua koskevia asioita ja suunnitellaan koulun toimintaa yhdessä. Henkilöstöpalaverien muistio tallennetaan sähköiseen kansioon ja lähetetään tarvittaessa myös sähköpostilla henkilöstölle. Välittömästi tiedotettavat asiat (esim. kriisiviestintä – kts. kriisisuunnitelma) hoidetaan puhelimitse tai mahdollisuuksien mukaan kasvotusten.

Apulaisjohtaja on päivittäin tavoitettavissa koululta, jotta tiedottaminen ja viestintä onnistuvat sujuvasti. Rehtori on läsnä koululla noin päivän viikossa, puhelimitse kuitenkin joka päivä. Henkilöstöä on kehotettu rohkeasti ottamaan käsittelyä vaativia asioita puheeksi, jotta tiedonkulku olisi joustavaa ja että epäkohtiin voitaisiin puuttua riittävän nopealla aikataululla.

Koulujen Peda.net-sivut toimivat myös koulun tiedotuskanavana ympäröivään yhteisöön.

Henkilöstöllä on käytössä omat työpuhelimet, joista heidät tavoittaa virka-aikana.

Koulun linjauksia koskevissa asioissa rehtori tiedottaa asioista ja tarvittaessa tiedotusvastuu siirtyy perusopetuspäällikölle tai opetusjohtajalle.

Kriisiviestintä tapahtuu kriisisuunnitelmassa kuvatulla tavalla.

Tavoitteet:

  • Henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien ylläpitäminen, henkilöstön osallistuminen
  • Tiedonkulun vahvistaminen
  • Palaverien suunnitelmallisuus

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä