5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut merkittävät yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Koulussa kysellään ja kuullaan oppilaiden toiveita opetuksen suunnittelussa, välitunti- ja kerhotoiminnassa, ruokalistojen laadinnassa, teemapäivien ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä lähidemokratiassa.

Muuruveden koululle valitaan kaksi Lasten parlamentti- edustajaa. Koulun oppilaskuntaa edustamaan on valittu syyskuussa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan toimintaa ohjaa vastuuopettaja. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti.

Koulussamme toimii Suomen harrastamisen mallin mukainen palloilukerho (1.-3.lk) maanantaisin klo 12.30-13.30 ja pelisuunnittelukerho  (1.-6.lk) maanantaisin klo 13.30-14.30 ja kuvis/ muotipiirtäminen (1.-6. lk) keskiviikkoisin klo 13.30-14.30. 

Yhteistyö koteihin on avointa ja kasvatuskumppanuuteen perustavaa. Tilanteista riippuen opettajat käyttävät tiedottamiseen sopivaa tapaa (Wilma, Peda.net, oppilaan reissuvihko, puhelin, sähköposti, vanhempien henkilökohtainen käynti koululla). Tärkeintä on oikean tiedon välittäminen ja yhteisen ymmärryksen lisääminen.

Vanhempainyhdistys toimii koulun tukena mm. välinehankinnoissa ja teemapäiviin osallistumisessa. Vanhempainyhdistyksen edustaja kutsutaan mukaan koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin (yhteisöllinen, ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö). 

Syksyllä 12.9.2023 on järjestetty koulun yhteinen vanhempainilta. Vanhempainilta koostui yhteisestä ja luokittaisesta osuudesta. Kukin opettaja tapaa vanhemman/vanhemmat myös oppimiskeskustelun yhteydessä. 

Arvokkaita yhteistyökumppaneita koululle ovat harrastetoimintaa tarjoavat yhteisöt kuten kyläyhdistys, seurakunta, 4H, liikuntaseura ja paikalliset yrittäjät. Yhteistyö mahdollistaa esim. retkiä ja teemapäiviä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä