4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Jusa Ruotsalainen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön ym. osalta.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat Kuopion Tilapalveluilta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen. Jos kyse on välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, ilmoitus tehdään puhelimitse huollon päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Huollon tehtävänä on arvioida korjaustarpeen kiireellisyys, jonka perusteella korjaukset toteutetaan.

Tilapalvelut laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään Tilapalveluiden, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii Tilapalveluiden asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toiminnallisia tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilapalvelut on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tarja Hosionaho 044 718 4130
asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen 044 718 5248
työsuojeluvaltuutetut Isto Karjalainen 044 718 4020 ja Saija Kekäläinen 044 718 4062

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Rehtorin tehtävänä on valvoa ja seurata koulun kokonaisbudjettia taloudellisten tunnuslukujen avulla ja tiedottaa henkilökuntaa käytössä olevista resursseista. Jokainen vastuuopettaja huolehtii opetusryhmänsä oppimateriaalista (ajanmukaisuudesta) ja omassa budjetissa pysymisestä. Koko koulua koskevat, luokkatasot ylittävät hankinnat jaetaan koko koulun budjetista.

Koulun tilojen huolto- ja ylläpitokorjaukset ovat ulkoistetut, mikä vaikeuttaa palvelujen saantia ja toimivuutta.
Muuruveden koululla on suoritettu viimeisimmäksi terveydellisten olosuhteiden tarkistus 21.4.2022.

Koulun tiloja (liikuntasalia) käyttävät myös ympäröivät yhteisöt lasten/aikuisten harrastetoimintaan mm. kansalaisopisto, seurakunta ja 4H. Tilakeskus jakaa salivuorot ja hoitaa laskutuksen. Myös yksityiset henkilöt voivat vuokrata liikuntasalia iltaharrastetoimintaan. Koulun tilojen käyttöön voi lukuvuoden aikana tulla muutoksia.

Opettajilla on henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet.  Jokaisella opettajalla on henkilökohtainen työpuhelin. 5.-6.-luokkalaiset ovat mukana Chromebook 1:1 -pilottihankkeeseen. Koululla on myös iPadejä ja Chromebook:eja yhteiskäyttöön. Koululla on oma tutor-opettaja tukemassa opettajia TVT-taidoissa ja oppilaille asetettujen TVT-taitotasojen saavuttamisessa.

Koulujen laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja helposti saatavilla. Koko henkilökunta ja oppilaat tietävät, missä laitteita säilytetään. Opettajanhuoneessa on lista, josta opettaja voi varata luokalleen laitteita. Laitteiden kaikki osat (läppärit/iPadit, virtajohdot ja iPadien näppäimistöt) on numeroitu, jotta oppilas voi käyttää samaa laitetta jakson ajan. Opettajan tulee huolehtia laite lataukseen käytön jälkeen. Kukin vastuuopettaja huolehtii oppilaiden TVT -oppimisesta ikätason mukaisesti. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti.

Koulun opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään omaehtoisella osallistumisella koulutuksiin (rehtori välittää koko henkilöstölle sähköpostitse tietoa tarjolla olevista koulutuksista), digimentorin vierailuilla koululla ja luokissa opettajien tukena sekä koulun oman digitutorin antamalla tuella.

Koulun seinällä ja luokissa ovat luokkakohtaiset TVT-tavoitteet näkyvillä. Jokainen luokanopettaja käy tunneillaan läpi/opettaa vaadittavat asiat ja tarvittaessa pyytää apua TVT-tutorilta tai muilta opettajilta. Jokainen luokanopettaja huolehtii kaupungin opetussuunnitelman mukaisten TVT-taitotasojen toteutumisesta luokissaan. Tutor auttaa tuntien suunnittelussa ja mahdollisuuksien mukaan on mukana tukemassa oppitunnilla. Atk-vastaava huolehtii siitä, että laitteet ja tekniikka on toimintakunnossa. Oppilaita aktivoidaan ottamalla opetukseen mukaan oppimispelejä ja oppimisohjelmia (SanomaPron Bingel yms.) sekä netissä olevia ilmaisohjelmia (Kahoot, Quizlet jne.). Oppilaita kannustetaan rohkeasti TVT–taitojen opetteluun (esim. O365) myös vapaa-ajalla.

Luokanopettajat voivat pyytää tutoropettajalta henkilökohtaista opastusta ja tukea laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Oppitunteja voidaan järjestää yhteisopettajuusperiaatteella, jolloin tutoropettaja voi olla mukana luokassa luokanopettajan työparina. Digitaitojen opettelussa käytössä ovat myös digiagentit. Tutoropettaja voi myös pitää henkilökunnalle yhteistä koulutusta oppituntien ulkopuolella.

TVT-tavoitteet:
  • Toimiva oppimisympäristö ja laitteiden toimintavarmuus ja riittävyys
  • Hyvä perusopetus uutta opetusteknologiaa hyödyntäen
  • Henkilökunnan TVT-taitojen jatkuva kehitys
  • Kannustavan, oppimismyönteisen ilmapiirin edistäminen oppilaiden osallisuutta lisäten
  • TVT-suunnitelman toteuttaminen
  • Chromebook 1:1 -pilottihankkeen osaamisen ja kokemusten tuominen myös muille luokka-asteille

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä