Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöt ja työtavat

Koulun toimintakulttuuriin liittyvään osion työstämiseen, oppimisympäristöt ja työtavat, ovat osallistuneet oppilaat, opettajat ja vanhemmat.

Oppimista ja hyvinvointia edistävässä koulutyössä avainsanoja ovat turvallisuus, rauhallisuus, vastuullinen kasvattaminen ja toisten kunnioittaminen.

Oppimista suunnataan enemmän yhdessä suunnitteluun ja oppimiseen erilaisissa tiimeissä ja kokoonpanoissa. Luokkarajoja ylitetään, mutta myös kunnioitetaan. Jokainen osallistuu ja tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää yhteisten kasvatus- ja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Koulun ulkopuolella olevia oppimisympäristöjä ja yhteistyötahoja hyödynnetään. Kansainvälinen eurooppalaisten ystävyyskoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on ollut jo vuosia koulun painopistealueita (esim. Comenius-projektit, voimassa ERASMUS+-yhteistyöprojekti).

Kouluvuodelle valitaan kärkiteema. Lukuvuosisuunnittelussa valmistellaan kärkiteeman ympärille eri luokkatasoille tarjottavat oppimista eheyttävät monialaiset oppimiskokonaisuudet yhteistyössä oppilaiden, henkilökunnan sekä koulun yhteistyötahojen kanssa. Tehdyt suunnitelmat (tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointi) täsmennetään lukuvuosisuunnitelmassa (mm. kouluvuoden kärkiteema, kärkiteemaa syventävät teemapäivät, projektit, tapahtumat).

Oppilaat otetaan aktiivisesti mukaan suunnittelemaan omaa oppimistaan huomioiden sekä tukea tarvitsevat että lahjakkaat. Opettaja on yhä enemmän opiskelun ohjaaja ja mahdollistaja, ei niinkään tiedonjakaja.

Tärkeinä toteuttavina työtapoina pidetään mm. seuraavia opiskelun käytänteitä: leikki, draamatoiminta, retket, kokeellinen työskentely, oppimispelit, roolileikit, tarinat, taiteellinen toiminta, työharjoittelu, yhteistoiminnalliset työtavat, pari- ja pienryhmätyöskentely, omat kysymykset, vierailijat/vierailut, tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, havainnointi, kerronta, muistiinpanot, harjoittelu, tehtävät, pohdinta/keskustelu, projektit (yksiö- tai ryhmäprojektit), muistiin painamiskeinot, ulkoaopettelu (kielet, matematiikka), TVT-tekniikka.

Uuden OPS kynnyksellä oppilaat haluaisivat säilyttää mm. seuraavat koulun toiminnot: Vanhempainilta, Kodin ja koulun päivä, Koululaiskuvaus, Nenäpäivä, Lucianpäivä, Joulujuhla, Ystävänpäiväkonsertti, Laskiaisrieha, Hiihtokilpailu/tapahtuma, Äitienpäiväjuhla, Kevätjuhla, Kevätkirkko, Retket.

Koulun toimintaa kehitetään esimerkiksi liikennevalotyöskentelyllä. Oppilaita, opettajilta ja vanhemmilta kerättävän palautteen avulla voidaan toimintamuotoja säilyttää ennallaan, kehittää niitä eteenpäin tai jättää kokonaan pois. Palautteen ja arvioinnin keräämisen tulee olla vakiintunut osa koulun toimintaa ja siihen tulee varata tarpeeksi aikaa. Pyritään antamaan myönteistä ja kannustavaa palautetta kaikille koulussa työskenteleville monipuolisin keinoin.

Koulun johtamisessa luodaan rakenteita ja toimintatapoja, jotka lisäävät kouluyhteisössä käytävää dialogia, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä sekä vahvistavat oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Tiimityöskentelyllä lisätään johtamisen resursseja ja edistetään yhteistä vastuunottoa ja toiminnan yhtenäisyyttä.

Toisten kunnioittaminen lähtee hyvistä käytöstavoista ja toisten huomioimisesta. Koulupäivää rakennetaan ja rytmitetään niin, että oppimisesta tulee luonteva kokonaisuus, jota tauotetaan aktiivisilla välituntitoiminnoilla. Koulun yhteiset pelisäännöt ohjaavat sekä oppilaiden että henkilökunnan työskentelyä.