Koulun toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri

Koulun toimintakulttuuri ilmenee selvimmin koulun käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt rakennetaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Perusedellytyksenä on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen kaikkia kouluyhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.

Koulun käytänteiden kehittämistä, toimintakulttuuria, ohjaavat periaatteet ovat:

Oppiva yhteisö

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Koulun opetus- ja kasvatustyössä painotetaan seuraavia periaatteita:

Lähtökohtina: kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt

Sisällöissä: yhteiskunnallisuus, paikallisuus, ajankohtaisuus

Toteutuksessa:

  • toiminnallisuus; tutkiminen; luovuus ja leikki
  • merkityksellisyys; oppilaiden oma kokemusmaailma; omat ajatukset ja kysymykset
  • yhteistyö: oppiaineiden ja opettajien/oppilaiden/vanhempien/yhteistyötahojen välinen yhteistyö

Näillä opetuksen ja kasvatuksen periaatteilla (lähtökohdat, sisällöt, toteutus) suunnitellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia niin, että jokaiselle oppilaalle mahdollistuu vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.

Koulutyössä, koulun opetus- ja kasvatustyön kokonaisuudessa (oppiaineiden sisällä, oppiaineiden yhteistyössä, monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla), tuetaan oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, siis tuetaan:

Ajattelua ja oppimaan oppimista

Kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua

Itsestä huolehtimista ja arjen taitoja

Monilukutaitoa

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista

Työelämätaitoa ja yrittäjyyttä

Osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista

Näillä laaja-alaisilla osaamiskokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa (lähtökohdat, sisällöt, toteutus) huomioidaan oppilaan laaja-alaisen osaamisen mahdollistuminen ja sen tukeminen. Oppilaan laaja-alaisen osaamisen tukeminen vahvistaa sekä oppilaan kasvamista yksilönä että erilaisten yhteisöjen jäsenenä kestävän elämäntavan mukaisesti.