Koulun arvopohja

Koulun arvopohja

Muuruveden koulussa perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaan ikäkausi huomioon ottaen on opetuksessa ja kasvatuksessa tavoitteena tukea oppilaan ihmisenä kasvamista, edistää oppilaan demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyttä ja vahvistaa kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan oma erityislaatuisuus, omat vahvuudet sekä kehitysmahdollisuudet. Oppilasta rohkaistaan arvostamaan itseään.

Arvopohjan kivijalkoina ovat:

  • oleellisen oppiminen: perustiedot ja –taidot, itsensä kehittäminen, tiedon etsiminen, kriittisyys, oppimisen ja onnistumisen ilo, ohjatusta oppimisesta kohti itsenäistä työskentelyä
  • suvaitsevaisuus ja toisen arvostaminen: hyvät käytöstavat, yhteistyökyky, sosiaalisuus, toisen kunnioittaminen ja huomioonottaminen, erilaisuuden hyväksyminen
  • vastuullisuus: rehellisyys, täsmällisyys, tehtävistä huolehtiminen, vastuu omista ja yhteisistä asioista
  • turvallisuus: fyysisesti ja henkisesti turvallinen työympäristö, liikenneturvallisuus
  • terveet elämäntavat: liikkuminen ja lepo, ravinto, päihteettömyys
  • terve itsetunto ja oma-aloitteisuus: itseluottamus, luovuus, esteettisyys, kyky hyväksyä vastoinkäymisiä ja muutoksia, yritteliäisyys
  • kansainvälisyys: oman kulttuuri-identiteetin rakentuminen ja vahvistuminen, kyky kohdata ja ymmärtää vieraita kulttuureja

Koulun opetus- ja kasvatustyössä toimitaan arvopohjan mukaisesti. Opetus- ja kasvatustyötä tehdään koulussa, yhteistyössä kotien ja muiden koulun yhteistyötahojen kanssa, myös kansainvälisesti. Tavoitteena on, että opitaan elämään yhdessä, toisia ihmisiä ja kulttuureita kunnioittaen. Koulun mottona on: Yhdessä oppien elämään. Jokainen ihminen on tärkeä!