6. luokka -> 7. luokka

6. luokka -> 7. luokka

Opettaja ja oppilaat arvioivat yhdessä työskentelytaitoja. Arvioinnin kohteina ovat mm.:

  • peruskäsitteiden hallinta eri oppiaineissa
  • oman oppimistyylin ja omien vahvuuksien tunteminen
  • vastuunottaminen omasta oppimisesta, tehtävistä ja välineistä
  • toisten kanssa työskentely
  • rohkeus mielipiteen esittämiseen ja pyrkimys niiden perusteluihin
  • syy-seuraussuhteiden hahmottaminen
  • opiskelussa tarvittavat tvt-taidot
  • sisukkuus työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostaminen
  • osallistuminen koulun muuhun toimintaan esim. välituntitoiminta
  • tuen tarve