6 Kasvatus ja oppiminen

Koulun pedagogiikan kehittäminen

Kaikissa Kuopion peruskouluissa noudatetaan Kuopion perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulukohtainen toiminta ja mahdolliset erityispiirteet.

Kuopion kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman
pohjana on Valtioneuvoston asetus 28.6.2012 perusopetuksen tavoitteista ja tuntijaosta sekä Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet.

Kuopion perusopetuksen tuntijako

Koulun toimintakulttuurin sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutus kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Opettaja aktivoi oppilaita ja vastaa, että he ovat ikätasonsa huomioiden suunnittelemassa, asettamassa tavoitteita ja arvioimassa oppimistaan. Oppilaat osallistetaan ryhmän, luokan ja koko koulun toimintaan. Oppilaita osallistava toiminta kuvataan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Luokanopettajat ja -ohjaajat käyvät henkilökohtaiset oppimiskeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa lukuvuoden aikana, ks. Oppimiskeskustelut

Koulun tulee huolehtia oppilasarvioinnin yhdenmukaisuudesta. Rehtori vastaa, että opettajat suunnittelevat opetusta ja toteuttavat arvioinnin yhdessä. Koulu tiedottaa arvioinnista oppilaita ja huoltajia.


Monialaisen oppimiskokonaisuuden (MOK) toteuttamisen periaatteet

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Vuosittain toteutetaan vähintään kaksi laajaa monialaista oppimiskokonaisuutta, joista toinen voi olla kuntakohtainen ja toinen koulukohtainen. Lukuvuoden 2021 - 2022 kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus on hyvinvoiva minä. Kuntakohtainen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhtenäisenä viikon kestävänä jaksona.

- MOK-viikolle voidaan tehdä oma työjärjestys
- Oppilaan työaika on oppilaan vuosiviikkotuntimäärä (esim 3. luokka 23 tuntia, 8. luokka 29 tuntia)
- Opettajan työaika on työjärjestykseen sijoitettu työmäärä

Mikäli koulukohtainen MOK jakautuu pitemmälle ajanjaksolle, tulee huolehtia että
- oppilaalla on MOKia oma vuosiviikkotuntimäärä
- oppilaalla on mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
- MOK tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
- MOK vahvistaa tiimiopettajuutta

Lukuvuosisuunnitelmaan merkitään MOKien ajankohta ja kesto, aihe ja oppilaiden osallisuus. Tarkempi kuvaus MOKeista on koulujen kotisivulla ennen MOKien alkamista.


Joustava esi- ja alkuopetus

Esi- ja alkuopetuksen aikuistiimi tekee joustavan esi- ja alkuopetuksen tiimisopimuksen. Tiimisopimukseen kirjataan, kuinka toiminnan periaatteet toteutuvat käytännössä, kuinka oppimispolkuja toteutetaan ja kuinka lapsiryhmien yhteistoimintaa on mahdollista järjestää.

Tiimisopimus liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Joustava esi- ja alkuopetus perusopetuksen opetussuunnitelmassa
Kuopion joustava esi- ja alkuopetus


Tieto- ja viestintäteknologia (tvt)

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita:

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen
 • oppilaiden digitaidot
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä kouluilla toimivien pedagogisten tukihenkilöiden ja kiertävien digimentoreiden avulla. Koulutusten ja tuen tarpeita kartoitetaan vuosittain syksyllä tehtävällä kyselyllä. Osaamisen kehittymistä seurataan syksyllä 2021 ja keväällä 2022 toteutettavien kyselyjen avulla.

Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajan tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. 

Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään kiertävien digimentoreiden, koulukohtaisten teknisten tukihenkilöiden (atk-vastaavat) sekä oman tietohallinnon avulla. Varmistetaan, että kaikilla opettajilla on työtä varten käytössä henkilökohtainen päätelaite. Oppilaslaitemäärää kasvatetaan taloudellisten resurssien puitteissa. Lisäksi huolehditaan riittävistä tietoliikenneyhteyksistä jokaisessa koulussa. Laajennetaan ja syvennetään digitaalisten oppimisympäristöjen käyttömahdollisuuksia. Koulujen tekniset tukihenkilöt huolehtivat toimenkuvansa mukaisista tehtävistä.

Kuopio osallistuu useisiin perusopetuksen kehittämishankkeisiin, joissa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Kuopiossa on käynnissä Digitaalinen ekosysteemi -hanke, jossa kartoitetaan kunkin koulun digitaalisen osaamisen nykytilaa. Kartoitukset tehdään joka kevät. Kartoituksen yhteydessä kukin koulu määrittelee itselleen kehittämistavoitteet seuraavalle lukuvuodelle ja seuraa tavoitteidensa toteutumista. Seuraava kartoitus tehdään keväällä 2022.

Koulukohtainen tvt-suunnitelma päivitetään osaksi lukuvuosisuunnitelmaa. Tvt-suunnitelmassa otetaan kantaa ainakin seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitä tavoitteita asetitte koulullenne kevään 2021 Digitaalinen ekosysteemi –hankkeen palaverissa? Mitä toimenpiteitä aiotte tehdä tavoitteen saavuttamiseksi? Miten näiden tavoitteiden saavuttamista seurataan?
 2. Miten koulunne digipedagogiikan kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen vastuut on määritelty? Miten pedagoginen ja tekninen tuki koulussanne organisoidaan ja resursoidaan niin, että se hyödyttää kaikkia opettajia?
 3. Miten varmistetaan, että kaikki oppilaat oppivat riittävät digitaidot? 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

 

Koulun toimintakulttuurin nykytila ja kehittämistavoitteet

Maaninkajärven koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimivat luokat 1 - 9. Luokanopettajat ja aineenopettajat opettavat pääosin luokkatasojen mukaisesti. Kielten, kuvataiteen, käsityön ja musiikin opetus toteutetaan vuosiluokkien 4 - 9 osalta joko luokanopettajan tai aineenopettajan pitämänä. Samanaikaisopetusta harjoitellaan ja toteutetaan sekä ala- että yläluokilla vähintään resurssiopettajatilanteen mukaisesti. Erityisopetus toteutetaan oppilaan oppimisen tuen tarpeen mukaisesti joko integroimalla samanaikaisopetuksena tai erityisin opetusratkaisuin yksilöllisesti. Toimintakulttuuria kehitetään samanaikaisopetuksen, tiimityöskentelyn ja työhyvinvointitoiminnan avulla.

Työtapojen kehittämisen tavoitteet: oppilaiden osallistuminen oppimisen suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja oppimisen arviointiin ikäkaudelle sopivalla tavalla

Opettaja valitsee työtavat tilanteen, opiskeltavan asian jatavoitteiden mukaisesti. Jaetaan parhaita toimivia käytänteitä tiimeissä opettajien kesken ja keskustellaan niistä sekä harjoitellaan myös jokapäiväiseen opetukseen liittyvien hyvien käytäntöjen dokumentoimista, jotta hyvät käytänteet säilyvät ja kehittyvät. Oppilaiden osallisuus oman oppimisen suunnitteluun toteutuu muun muassa oppitunneilla erilaisilla arkipäivän asioilla, syyslukukauden alussa asetettavilla oppimisen tavoitteilla ja oppimiskeskusteluissa. Arviointikeskustelut käydään eri oppiaineissa ja luokkatasoittain teemoitetussa oppimiskeskustelussa oppilas suorittaa itsearvioinnin.

Opettajien yhteistyö opetuksen suunnittelussa ja päivittäisessä työssä

Maaninkajärven koulun opettajat tekevät yhteistyötä päivittäin. Pienessä yhtenäiskoulussa opettajien luonteva opetukseen liittyvä yhteistyö vaatii enemmän rakenteiden luomista kuin koulussa, jossa on aineryhmät. Luokanopettajat ovat yhteistyössä alkuopetuksen, luokkien 3 - 4 ja 5 - 6 osalta luontevissa opetukseen ja yhteistoimintaan liittyvissä tilanteissa. Aineenopettajat ovat yhteistyössä samanaikaisopetuksessa, resurssiopettajan kanssa ja muutoin opetukseen luontevasti kuuluvissa tilanteissa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan yhteisesti koko kouluna, jolloin opetussuunnitelman tavoitteet oppiaineiden yhdistelystä, oppilaiden yhteistyöstä eri ikäkausien välillä ja useiden eri aikuisten kanssa toteutuu.

Koulun yhteisen arviointikäsityksen rakentaminen jatkuu rinnan kaupungin tason arviointityön ja kouluttautumisen kanssa.

Oppilasarvioinnista tiedottaminen ja muutokset todistusten antamisessa

Yhteistä arviointikäsitystä työstetään uudistuneen opetussuunnitelman arviointiluvun pohjalta. Keskustellaan yhdessä arvosanoille annetuista arviointikriteereistä. Jaetaan parhaita menetelmiä tiimeissä ja keskustellaan niistä. Edellisen lukuvuoden tiimikeskustelut koulun yhteisestä arviointikäsityksestä kootaan ja palautetaan mieleen lukuvuoden aikana. Huoltajille järjestetään vanhempainilta oppilasarvioinnista, numeroarvioinnin aikaistumisesta ja laajentuneista arviointikriteereistä. Oppilasarvioinnin uudistumisesta arviointikulttuurin muutoksista tiedotetaan huoltajia myös lukuvuoden aikana vanhempainilloissa ja tarvittaessa tiivistetysti tiedotteilla.

Tieto- ja viestintätekniikka Maaninkajärven koulussa

Tieto- ja viestintätekniikka 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita: 

 • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen 
 • oppilaiden digitaidot 
 • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö 

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettaja Asko Linnakosken ja kiertävän digimentorin Sinikka Leivosen avulla. Opettajilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin TVT-koulutuksiin ja osasta koulutuksia on katsottavissa myös tallenne. Lisäksi koulutuksista saatua tietoa ja vinkkejä jaetaan työyhteisössä.  

 Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajien tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. TVT-taitoja kehitetään osana oppiaineissa tapahtuvaa opetusta ja työskentelyä. Varsinainen TVT-taitojen opettaminen systemaattisena kokonaisuutena tarvitsee työyhteisössä tapahtuvaa yhteistä keskustelua.  
 
Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään tuomalla aktiivisesti esiin käytettävissä olevia laitteita ja niiden tuomia mahdollisuuksia. Huolehditaan, että jokainen työyhteisön jäsen tietää, miten laitteita käytetään ja kuinka ne varataan. Mahdollisissa pedagogisissa tai teknisissä pulmatilanteissa pyritään joustavaan ongelmanratkaisuun. Varmistetaan, että opettajan päätelaitteen kanssa työskentely eri työpisteissä on sujuvaa, esimerkiksi yhdistäminen luokan AV-välineisiin onnistuu vaivattomasti. Verkon kapasiteetin riittävyydestä huolehtiminen vaikuttaa osaltaan laitteiden ja erilaisten virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttökokemukseen. 

Pedagogisesta tvt-tuesta vastaa Asko Linnakoski, teknisestä tvt-tuesta Matias Hynynen ja av-välineistä Seppo Niemelä. Asianomaiset opettajat keskustelevat ajankohtaisista tvt-asioista keskenään ja hoitavat koulun tvt-asioita yhdessä. Kehitysehdotuksia käsitellään rehtorin kanssa. 

Digitaalinen ekosysteemi hankkeen tavoitteina kuluvalle lukuvuodelle ovat TVT-laitteiston käyttöasteen nostaminen, digitaitokalenterin asiat osaksi arkityötä ja digipedagogisen keskustelun lisääminen työyhteisössä sekä kannustaminen TVT-kouluttautumiseen.  
 
Uskonnolliset tilaisuudet koulussa ja vaihtoehtoinen ohjelma

Uskonnollisiin tilaisuuksiin ja tiettyihin juhliin osallistuminen perustuu oppilaan ja huoltajan valintaan ja ilmoitukseen oppilasilmoituksessa. Suomalaiseen kulttuuriperintöön ja koulun kulttuuriperinnön siirtamistehtävään kuuluu jonkin verran uskontoon perustuvia perinteitä, juhlia ja tilaisuuksia, joihin ennemmistö oppilaista osallistuu. Uskonnollisille tilaisuuksille on aina korvaava tilaisuus ja paikka. Korvaavia tilaisuuksia järjestävät luokanopettaja Sirpa Rissanen ja aineenopettaja Nina Marjanen.

Lukuvuoden 2021 – 2022 monialaisten oppimiskokonaisuuksien sisällöt, toteutus ja ajankohdat

1. Kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan erillisinä kokonaisuuksina vuosiluokilla 1-6 ja 7-9.

Maaninkajärven koulu

MONIALAINEN OPPIMISKOKONAISUUS, VUOSILUOKAT 1 – 6 JA 7 – 9, Syksy 2021

Lukuvuoden monialaisista oppimiskokonaisuuksista (MOK) koulun itsensä päättämä aihekokonaisuus pidetään syksyllä ja kaupungin yhteinen aihe Hyvinvoiva minä, pidetään keväällä. Koulun oma MOK-aihe on 1.-6. -luokilla Liikennekasvatus, ja se toteutetaan yhtäjaksoisesti viikon mittaisena 23.-29.10.2021. Koronatilanteesta johtuen kokonaisuus pidetään kunkin luokka-asteen omana MOKkina sekoittamatta ryhmiä keskenään. Lähiluokka-asteet tekevät kuitenkin yhteistyötä suunnittelussa. MOKin tavoitteena on lisätä oppilaiden taitoa liikenteessä pyöräilijänä ja jalankulkijana. Oppilaiden osallistaminen toteutettiin pyytämällä oppilailta kirjallisesti ja suullisesti teemoja oppimiskokonaisuuteen. Näiden perusteella teemoiksi on valittu pyörän hallintataito, liikennemerkit, liikenneturvallisuus ja pelillisyys/leikit.

MOK - VIIKKO 23.9.-29.9.2021 / SUUNNITELMA, TOTEUTUS JA ARVIOINTI (1A, 2A, 1E-3E)  

TEKIJÄT Auli Partanen, Pirjo Patrikainen-Kokkonen ja Suvi Rämö-Tiihonen 

AIHE: Turvallinen liikkuminen liikenteessä niin pyörällä, jalan kuin bussissakin 

ENNAKKOSUUNNITTELU: 

Oppilaat ideoivat ryhmissä, mitä heidän mielestään kuuluu turvalliseen liikkumiseen liikenteessä ja millä tavalla he haluaisivat tätä aihetta opiskella. 

Oppilaiden ideoinnin tulokset: 

 1. Aiheita mok-viikolle 
 • liikennemerkkien tunnistaminen 
 • liikennesääntöjen oppiminen (polkupyöräilijät, kävelijät) 
 • muut kulkuneuvot 
 • eläinten varominen liikenteessä 
 1. Toteutustapoja: 
 • polkupyörän katsastaminen 
 • liikennemerkkien bongaus, liikennemerkkisuunnistus 
 • liikenteeseen liittyvät laulut ja leikit (räppi, rokki) 
 • liikennemuistipeli 
 • hippa (liikennemerkit ovat turvapaikkoja), muita ulkopelejä 
 • liikennemerkkien piilorata 
 • pienoismalli liikennepaikasta 
 • pyörä- ja kuvisjuttuja liikenteestä 
 • askartelua, lelupäivä 
 • puhelimella saisi tehdä tehtäviä

TAVOITTEET 

MOK-viikon tavoitteena on, toiminnallisesti ja yhteistyössä (alkuopetusluokkien 1A, 2A ja 1E-3E sekä alakoulun muidenkin luokkien kanssa) oppia liikenneturvallisuuteen pyörällä, jalan ja bussilla liikkumiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on myös vaikuttaa oppilaiden myönteisiin asenteisiin turvallisesta liikkumisesta. Oppilaille pyritään tarjoamaan tiedollista sekä elämyksellistä ja konkreettista taitojen harjoittelua leikkien, pelien ja opetushetkien avulla. 

SISÄLLÖT JA TOTEUTUS 

ÄIDINKIELI Liikennemerkki-muistipeli / Kirjat: Miinan ja Manun liikenneaapinen, Miina ja Manu koulutiellä, Timon Parvelan kirjoittama Liikennevalo-satu (keskustelua kertomuksista), lukukirjat, aapiset ja työkirjat soveltuvin osin / Liikennevihkon tehtävät: sanoja liikenteeseen, pyöräilyyn, linja-autoon, heijastimeen ja rekka-autoon liittyen / Filla & Rilla -tehtävien tekoa cromebookilla / Maltti ja Valtti -ohjelma (Yle Areena, osa 3 Polkupyörävaras) / Elokuva Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 

MATEMATIIKKALiikennemerkkien bongaus lähiympäristössä kävellen, tukkimiehen kirjanpidon opettelu ja 5:n kertotaulun hyödyntäminen laskiessa (2.lk), matematiikan kirjan tehtäviä soveltuvasti 

USKONTO Suojelusenkeli-teema (päivänavaus alakoulu, Ulla-ortodoksiopen vierailu 2.lk) 

YMPÄRISTÖOPPI Rekka-autoon ja sen katvealueisiin tutustuminen / Piharata jalankulkijoille / Polkupyörän tarkistuskortti kotitehtävänä / Polkupyörällä taitoratasuoritus / Tutustuminen Turvapupun sähköiseen opetusmateriaaliin (liikennesäännöt jalan ja pyöräillen, pyörän turvavarusteet ja osat, heijastimen käyttö, turvallinen koulumatka) 

ENGLANTI Liikennesanojen opettelu 

MUSIIKKI Liikenneaiheiset laulut 

LIIKUNTA Fillaritanssi (koko alakoulun yhteinen projekti), drone-kuvaus koulun pihalla / Valokuvasuunnistus liikennemerkeistä / Heijastinkypärien etsiminen pimeässä auditoriossa taskulampuilla 

KUVATAIDE: Pyöräkypärän tuunaus (värityskuva) / ”Heijastinhahmon” teko mustalle paperille / Värityskuvia liikenteeseen 

KÄSITYÖ: Heijastin-askartelu (eläinhahmot) 

AIKATAULU MOK-VIIKOLLE (1A ja 2A) 

 

Ma 27.9. 

Ti 28.9. 

Ke 29.9. 

To 23.9. 

Pe 24.9. 

9-10 

MU/LI: Fillaritanssin kuvaus koulun pihalla. 

 

Pyörätaitorata 

9.45-10-15 1A  

10.15-10.45 2A 

11.00-11.30 1E-6E 

AI: Lukukirjat ja aapiset sekä (2. Lk Siiri-kirjastoauto)työkirjat 

 

Piharata jalankulkijalle (5.lk rakentanut) 

AI: 9.00 Elokuva Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 

(1-3. Luokat) 

MU/LI: AamujumppatanssiFillaritanssi 

YM: Turvapupun osa (Turvatieto) Pyörällä, 

Pyöräilijän varusteeet-tehtävävihkosta 

Rekka-auto (katvealueet) 

2A klo 9.20 

1A 9.45 

1-6E 10.15 

10-11 

YM: Pyörätaitorata urheilukentällä: 

9.45-10.15 1A 

10.15-10.45 2A 

11.00-11.30 1E-6E 

 

AI:Liikennesatu (kt)-moniste 

MA/YM: 

Ma-kirjat 

 

Matkustaminen linja-autolla (liikennevihkonen ja Lapsi Liikenteessä-opetusmateriaali) 

 

Elokuva jatkuu 

10.00 seurakunnan päivänavaus 

YM: Polkupyörän tarkistuskortti (kt) 

AI/YM: Miinan ja Manun liikenneaapinen, Miina ja Manu koulutiellä (lisänä ai-työkirja ja lukukirja/aapinen) 

Liikennevihkosesta Väittämiä heijastimesta 

11-12 

YM:Liikennevihkosesta: sanoja liikenteestä 

Väittämiä pyöräilystä 

 

UE: 2. luokalle Ulla-opettaja tulee kertomaan ortodoksiasioista (Suojelusenkeli-väritys) 

LI: Valokuvasuunnistus liikennemerkeistä 

MA/YM: (kirjan tehtävät)Liikennemerkkiien bongaus-kävely (tukkimiehen kirjanpito) 

KS: heijastinaskartelu ja rekkasivu liikennevihkosesta. 

12-13 

EN:Liikennesanoja englanniksi ja lauluja 

KU: Pyöräilykypärän tuunaus 

Heijastinkypärien etsiminen auditoriossa taskulampulla 

LI jatkuu 

YM:Jalankulkijan liikennemerkit: Turvapupuosa koulumatka, liikennemuistipel/kautta värityskuvat 

KS: jatkuu 

13-14 

 

 

 

 

MU: liikenneaiheiset laulut 

 

AIKATAULU MOK-VIIKOLLE (Aulin pienryhmä) 

Klo 

 Maanantai 27.9. 

 Tiistai 28.9. 

Keskiviikko 29.9. 

 Torstai 23.9. 

 Perjantai 24.9. 

9-10 

 MU/LI: Fillaritanssin kuvaus koulun pihalla. 

 AI: Filla & Rillan tehtävien teko cromebookeilla 

 

 AI: 9.00 Elokuva Risto Räppääjä ja polkupyörävaras auditoriossa 

(1-3. Luokat) 

 LI: Valokuvasuunnistus aihe liikennemerkit 

 AI: Liikennevihkon tehtävien tekoa. Värityskuvien värittäminen. 

10-11 

 

YM: Pyörätaitorata urheilukentällä: 

11.00-11.30 1E-6E 

 

YM: Piharata jalankulkijalle (5.lk rakentama) 

 

Elokuva jatkuu… 

UE: seurakunnan päivänavaus (aiheena enkelit) 

 

Liikenneaiheisen kirjan lukeminen 

YM: Rekka-auto (katvealueet) 

1E-6E klo 10.15 

11-12 

 

AI: Liikennevihkon tekoa. Värityskuvat. 

UE: Enkeli-teema. 

AI: Maltti ja Valtti -ohjelman katsominen 

Tehdään loppuun keskeneräisiä mok-viikon urakoita 

MU: Liikenneaiheisten laulujen laulaminen ja fillaritanssin harjoitteleminen 

AI: Liikennevihkon tehtävien tekoa. Fillaritanssin harjoitteleminen. 

 

12-13 

KU: Pyöräilykypärän tuunaus 

KS: Heijastin-askartelu 

Tehdään loppuun keskeneräisiä mok-viikon urakoita. 

Mok-viikon arviointikaavakkeen täyttäminen. 

 

YM: Polkupyörän tarkistuskortti (kotitehtävä) 

KS: Heijastin-askartelu 

13-14 

14-15 

 

EN: Liikennesanojen opettelua (3E) 

AI: Filla & Rillan tehtävien teko cromebookeilla 

 

EN: Liikennesanojen opettelua 

(3E) 

 

KOULUN ULKOPUOLISET YHTEISTYÖTAHOT:  

Vierailijana rekka-autonsa kanssa Markus Laakso, Tomi Laakso ja apuna Aaro Valta. He pitivät oppituokion rekka-auton katvealueista ja heijastimen tärkeydestä pimeän ajan liikenteessä. Heidän kauttansa saimme koulumme oppilaille jokaiselle oman heijastimen.  

Alakoulun yhteistä Fillaritanssia tuli kuvaamaan kaksi drone-kuvaajaa, Roope Tuppurainen ja Aatos Karttunen.  

Huoltajat ovat toimineet apuna pyörän tarkastuskortin täyttämisessä. 

ARVIOINTI: 

Arviointia tapahtuu jatkuvasti työskentelyn aikana opettajien toimesta kohdistuen ryhmätyötaitoihin ja tuotoksiin liittyen. Lisäksi oppilas arvioi itsearviointilomakkeella (alla olevalla hymynaamalomakkeella) oppimiaan asioita . 

Maaninkajärven koulu 

MOK 1 (23.9.-29.9.2021) 

Turvallinen liikkuminen liikenteessä niin pyörällä, jalan kuin bussissakin 

Itsearviointilomake 

Ohje: merkitse rasti (X) sopivaksi katsomaasi kohtaan jokaiselle riville. 

 

 

 

 

Opin, mitä turvavarusteita polkupyörässäni pitää olla. 

 

 

 

 

Tietoni heijastimen käytöstä sekä rekka-auton katvealueista kehittyivät.  

 

 

 

 

Ymmärrän, miksi liikenteessä jokaisen tulee noudattaa sääntöjä. 

 

 

 

 

Olen saanut oppia ja kokea monipuolisesti erilaisia asioita turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. 

 

 

 

 

Opin käsittelemään pyörääni erilaisissa tilanteissa. 

 

 

 

 

Opin työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa mok-viikon aikana. 

 
 

 

 

 

 

Yläluokilla koulun omana aiheena syyslukukaudella on ryhmässä toimiminen, pelillisyys ja oppilaiden hyvinvointi. Ensimmäinen mok-päivä pidetään keskiviikkona 29.9. ja loput neljä päivää marraskuussa tiistaista 9.11. perjantaihin 12.11. Keskiviikkona 29.9. oppilaskunnan järjestämänä kaikilla halukkailla oppilailla oli mahdollisuus osallistua pelaamaan värikuulasotaa osana työpäivää. Muut oppilaat saivat kiinnostuksensa perusteella valita ohjelman tarjolla olleista rasteista 3 x 2h. Ryhmät muodostettiin kaikilta luokilta 7-9 oppilaiden kiinnostuksen ja valintojen perusteella, värikuulasota-peli järjestettiin oppilaskunnan hallituksen päättämänä toimintana. Aikataulut kokonaisuudessaan sovitettiin oppilaiden työpäivään, ruokailuihin ja opettajien työjärjestyksiin sopiviksi. Opettajat keskustelivat ja suunnittelivat yhteistä mok-päivää yhteisissä opettajainkokouksissa. Resurssi suunnattiin ensisijaisesti aiheenmukaisesti valinnaisuutta unohtamatta.

Maaninkajärven koulu, MOK raportointi

MOK1, Syksy 2021

Johdanto ja rakenteet

Lukuvuoden monialaisista oppimiskokonaisuuksista (MOK) koulun itsensä päättämä aihekokonaisuus pidetään syksyllä ja kaupungin yhteinen aihe Hyvinvoiva minä, pidetään keväällä. Koulun oma MOK-aihe on 1.-6. -luokilla Liikennekasvatus, ja se toteutetaan yhtäjaksoisesti viikon mittaisena 23.-29.9.2021. Koronatilanteesta johtuen kokonaisuus pidetään kunkin luokka-asteen omana MOKkina sekoittamatta ryhmiä keskenään. Lähiluokka-asteet tekevät kuitenkin yhteistyötä suunnittelussa. MOKin tavoitteena on lisätä oppilaiden taitoa liikenteessä pyöräilijänä ja jalankulkijana. Oppilaiden osallistaminen toteutettiin pyytämällä oppilailta kirjallisesti ja suullisesti teemoja oppimiskokonaisuuteen. Näiden perusteella teemoiksi on valittu pyörän hallintataito, liikennemerkit, liikenneturvallisuus ja pelillisyys/leikit.

Yläluokilla koulun omana aiheena syyslukukaudella on ryhmässä toimiminen, pelillisyys ja oppilaiden hyvinvointi. Ensimmäinen mok-päivä pidetään keskiviikkona 29.9. ja loput neljä päivää marraskuussa tiistaista 9.11. perjantaihin 12.11. Toteutettava malli sovittiin yhteisesti opettajainkokouksessa.

Rehtori Martti Kettunen mm. linjasi viikon toteutusta koskevat periaatteet, järjesti mok-viikon yhteisen suunnittelukokouksen, huolehti tarvittavat työjärjestysmuutokset, ohjasi henkilökuntaa erilaisissa viikon käytännön kysymysten ratkaisemisessa ja auttoi aina tarpeen vaatiessa.

Mok-vastuuhenkilönä toimi Asko Linnakoski, joka koordinoi ja selvitti mokin kulkuun liittyviä yleisiä asioita. Hän suunnitteli mok-kokonaisuuden aikataulutusta ja oli mukana järjestämässä siihen sisältyvien eri tapahtumien sijoittelua, oli henkilökunnan apuna käytännön asioissa ja piti yhteyttä sidosryhmiin.

Keskiviikkona 29.9. oppilaskunnan järjestämänä kaikilla halukkailla oppilailla oli mahdollisuus osallistua pelaamaan värikuulasotaa osana työpäivää. Muut oppilaat saivat kiinnostuksensa perusteella valita ohjelman tarjolla olleista rasteista 3 x 2h. Ryhmät muodostettiin kaikilta luokilta 7-9 oppilaiden kiinnostuksen ja valintojen perusteella, värikuulasota-peli järjestettiin oppilaskunnan hallituksen päättämänä toimintana. Aikataulut kokonaisuudessaan sovitettiin oppilaiden työpäivään, ruokailuihin ja opettajien työjärjestyksiin sopiviksi. Opettajat keskustelivat ja suunnittelivat yhteistä mok-päivää yhteisissä opettajainkokouksissa. Resurssi suunnattiin ensisijaisesti aiheenmukaisesti valinnaisuutta unohtamatta.

Tiistaina 9.11. ja keskiviikkona 10.11. järjestettiin kestoltaan kahden tunnin mittaisia rasteja, joita opettajat suunnittelivat ja valmistelivat yhdessä opettajapareina. Rasteja oli yhteensä kuusi, jolloin kaikki luokat 7-9 kiersivät järjestyksessä rastilta toiselle. Draamakasvattaja Anni Marin ja Maaningan paikallinen ampumaseura olivat myös mukana rastien toteutuksessa.

Torstaina 11.11. ja perjantaina 12.11. järjestettiin Leonardo da Vinci -aiheinen museovierailu Kuopion museossa ja taidemuseossa. Vierailut sisälsivät sekä opastettuja että omatoimisia osuuksia. Koululle jäävät luokat pääsivät molempina päivinä osallistumaan Maaningan 4H-yhdistyksen järjestämälle metsäretkelle ja yrittäjyysaiheiseen iltapäivään. Ohjelman toteuttamisessa oli mukana myös paikallisia yrityksiä.

Toteutus

Maaninkajärven koulussa toteutettiin monialaisina oppimiskokonaisuuksina liikennekasvatus luokilla 1-6 ja ryhmässä toimiminen, pelillisyys ja oppilaiden hyvinvointi – aiheinen kokonaisuus luokilla 7-9. Nämä opiskeltiin syyslukukaudella koulun omina aihekokonaisuuksina. Alaluokkien kokonaisuus ajoittui syyskuulle ja yläluokkien yhtä päivää lukuun ottamatta marraskuulle. Opiskelu tapahtui koronatilanteen vuoksi omassa opetusryhmässä.

Alaluokilla 1-6 tavoitteena oli kehittää ja lisätä oppilaiden tietoja ja taitoja niin pyöräilijänä kuin kävelijänä ikätason mukaisesti. Myös uuden oppimisen ilo ja ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen olivat tärkeitä tavoitteita. Varsinaisiksi teemoiksi oppilaiden osallistamisen perusteella valikoituivat pyörän hallintataito, liikennemerkit, liikenneturvallisuus ja pelillisyys/leikit.

Liikenneturvallisuuteen kuuluvana järjestettiin rekkavierailu, johon kaikki luokat pääsivät vuorollaan osallistumaan. Koko koulun yhteisenä toimintana oli fillaritanssi koulun piha-alueella, jota kuvattiin dronella. Oppilaat osallistuivat pyöräilyn taitorataan läheisellä urheilukentällä. Lisäksi mm. perehdyttiin polkupyöräilyn historiaan, tutustuttiin pyörän kunnossapitoon ja huoltamiseen sekä laadittiin kirjoitelma.

Yläluokilla 7-9 tavoitteena oli kehittää oppilaiden ryhmätyötaitoja, työskennellä pelillisesti ja lisätä oppilaiden hyvinvointia. Myös oppilaiden osallisuus ja toiminnallisuus olivat tärkeitä tavoitteita. Valinnaisuus korostui erityisesti mokin alkuvaiheessa, jolloin oppilaiden päivän ohjelma muodostui heidän omien valintojensa perusteella.

Tiistaina 9.11. ja keskiviikkona 10.11. järjestettiin erilaisia rasteja, jotka suunniteltiin yhdessä opettajapareina. Niiden sisältöihin kuului mm. aurinkovoimaan ja energiaan liittyvää kokeellisuutta, Leonardo da Vinci -aiheista historiaa ja pelejä sekä esitelmän tekemistä ja tvt-taitojen harjoittelua, tietokirjallisuuteen perehtymistä ja visailua, liikunnallisia pelejä ryhmä- ja yhteistyötä painottaen, rentoutumisharjoituksia ja yrittäjyyttä. Anni Marinin pitämänä ilmaisun harjoittelua ja paikallisen ampumaseuran johdolla perehdyttiin ampumiseen.

Monialaisen oppimiskokonaisuuden loppuvaiheessa päästiin vierailemaan Kuopion museossa ja taidemuseossa. Niin opastukset kuin omatoimiset osuudet sopivat hyvin luokittain kiertämiseen. Museokierrosten välissä oli ruokailu. Toisena päivänä Maaningan 4H-yhdistys järjesti metsäaiheisen retken, jossa paikalliset yritykset olivat yhteistyössä. Iltapäivällä opiskeltiin yrittäjyyttä yrityshautomon johdolla.

Yhteenveto

Kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus järjestettiin syyslukukaudella opettajakunnan yhteisellä päätöksellä. Suunnittelu käynnistyi henkilökunnan yhteisellä kokouksella. Varsinainen opetus toteutettiin työjärjestyksen mukaisissa opetusryhmissä vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Koulukohtaisina aiheina olivat luokilla 1-6 liikennekasvatus ja luokilla 7-9 ryhmässä toimiminen, pelillisyys ja oppilaiden hyvinvointi. Suunnittelu toteutettiin lähiluokka-asteiden välisenä yhteistyönä luokanopettajilla ja opettajapareina aineenopettajien osalta. Ideoita ja ajatuksia jaettiin ja kehitettiin yhdessä. Toteutuksessa hyödynnettiin samanaikaisopettajuutta.

Viime lukuvuoden mokkien pohjalta oppilaat toivoivat mm. ryhmätöitä, retkipäivää, pelillisyyttä ja vierailijoita. Nyt oppilaiden asettamiin toiveisiin vastattiin. Pelillisyys ja ryhmätyöt oli nostettu teemoiksi, oppilaille järjestettiin kaksi retkipäivää ja ulkopuolisia vierailijoita oli mukana rasteja pitämässä. Myös työskentelyote ja -tapa oli teoreettisen lähestymistavan sijaan melko käytännöllinen, mikä saattoi miellyttää suurta osaa oppilaista.

Kokonaisuudessaan kuluvan lukuvuoden ensimmäinen monialainen oppimiskokonaisuus sujui totuttuun tapaan rutiinilla ja työskentelyssä oli positiivinen ilme. Mokin järjestämiseen liittyvät periaatteet, aiheesta ja ajankohdasta sopiminen sekä käytännön järjestelyjen tekeminen ovat jo varsin tuttuja asioita työyhteisössämme. Työjärjestysmuutokset ja niiden joustava tekeminen nousevat tärkeään rooliin mokin sujuvuuden ja eri ohjelmien tarkoituksenmukaisen sovittamisen näkökulmasta.

2. Toisen ja koko kaupungin yhteisen monialaisen oppimiskokonaisuuden aiheena on Hyvinvoiva minä kevätlukukaudella. Tämän oppimiskokonaisuuden tarkemmasta ajankohdasta, sisällöstä ja toteutustavasta päätetään kevätlukukauden alussa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä