7 Oppilashuolto ja muu oppilaan tuki

Tuen toteuttaminen

Koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatiminen

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 13 §:n mukaista opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelman sisältö on tarkennettu opetussuunnitelman perusteissa.

Suunnitelma tulee olla huoltajien nähtävissä jokaisen koulun kotisivulla, eikä sitä kirjata erikseen lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelma päivitetään vuosittain samassa aikataulussa lukuvuosisuunnitelman kanssa.

Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee olla alla olevat sisällöt:

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

Lukuvuoden 2021 - 2022 painopisteet:

 • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
 • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
 • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa


Linkkejä:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Lisätietoja:
kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologit ja kuraattorit osallistuvat omien koulujensa oppilashuoltotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Psykologit ja kuraattorit voivat osallistua myös omilla kouluillaan tapahtuvaan koulun kehittämistyöhön, opetushenkilöstön kokouksiin, suunnittelupäiviin ym., jotka liittyvät yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.


Linkkejä:
Peruskoulujen koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätietoja:
Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen 044 718 4066
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi 044 718 4008


Kouluterveydenhuoltopalvelut

Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon perustehtävänä on tukea jokaisen koululaisen mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa oppimisen ja terveen aikuisuuden edellytyksiä. Kouluterveydenhuolto edistää terveyttä terveysneuvonnan keinoin, tunnistaa ja vahvistaa terveyttä suojaavia tekijöitä sekä pyrkii puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden ja heidän perheidensä, oppilashuollon, opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (338/2011) mukaan kunnan on järjestettävä oppilaalle terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Oppilaalle tehdään peruskoulun aikana yhteensä yhdeksän terveystarkastusta. Tarkastuksissa arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa, hyvinvointia ja oppimista. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. Laajat terveystarkastukset järjestetään oppilaille koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla. Laajoissa terveystarkastuksissa selvitellään lisäksi vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotot. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 

Kouluterveydenhuolto on osa perhekeskusta, joka on eri palveluista koottu verkosto. Lisää tietoa Kuopion kaupungin perhekeskustoiminnasta www.kuopio.fi/perhekeskus

Lisätietoja:
kouluterveydenhoidon palveluesimies Maiju Tirri 044 718 5940

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupunki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Ensisijaisesti iltapäivätoimintaa tarjotaan 1. luokan ja erityisopetuksen oppilaille arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 – 16.00. Haja-asutusalueen ryhmien toiminta-ajoissa voi olla poikkeuksia. Jos ryhmissä on tilaa, vapaita toimintapaikkoja tarjotaan 2. vuosiluokan oppilaille. Yksityis- ja haja-asutusalueen kouluissa vapaita kerhopaikkoja voidaan tarjota myös vanhemmille oppilaille.

Toimintamaksut ovat 1.8.2021 alkaen 120€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 3h/päivä tai 1-15h/viikko ja 160€/kk, jos lapsi osallistuu toimintaan 4h/päivä tai yli 15h/viikko. Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai sen puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet. Maksuvapautuspäätöksiä ei tehdä takautuvasti.

Huoltajat voivat hakea maksuvapautusta tai toimintamaksun puolittamista erillisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa tarvittavat tositteet.

Tulostettavat ohjeet ja -lomakkeet löytyvät osoitteesta https://www.kuopio.fi/perusopetuksen-iltapaivatoiminta.

Lisätietoja:
iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo 044 718 4114


Kulttuuripalvelut

Kulttuuripolku muodostaa perusopetuksen tavoitteellisen kulttuurikasvatussuunnitelman minimitason, joka toteutuu lukuvuosittain ja sisältää luokat 1 - 9. Polku muodostuu vuosittain toteutettavista kulttuurikohdevierailuista ja/tai koulussa toteutettavista taidetyöpajoista. Polkujen työpajat ovat auki lukukauden alussa. Kaikista polkuun liittyvistä asioista ja aikatauluista tiedotetaan kulttuurikuriirien välityksellä ja Pedanetissä: Kulttuuripolku kouluille ja varhaiskasvatukselle

Kuopion kulttuurikasvatussuunnitelma

Lisätietoja:
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman 044 718 2468

Linkkejä:
STM: Kouluterveydenhuolto
THL: Kouluterveydenhuolto


Kirjastopalvelut

Koulun ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyö perustuu perusopetuksen ja kirjaston yhteistyösuunnitelmaan (linkki). Yhteistyösuunnitelman keskeisenä tavoitteena on tiedonhallintataitojen oppiminen, lasten ja nuorten lukuharrastuksen lisääminen ja monilukutaidon tukeminen. Suunnitelmassa kuvataan yhteistyön toteuttaminen ja sisällöt vuosiluokilla 0 - 9.

Kuopion kaupunginkirjaston ja Kuopion perusopetuksen yhteistyösuunnitelma
Kuopion kaupunginkirjaston verkkokirjasto

Lisätietoja:
lasten ja nuorten kirjastopalveluiden päällikkö Anu Parviainen 044 718 2309


Koululiikunta

Koululiikunnan tapahtumat, ohjeet uimaopetukseen ja ajankohtaiset tiedot löytyvät Peda.netistä.

Liikkuva koulu -toimintamallin mukaiset toimenpiteet ja kehittäminen suunnitellaan toteutetaan koulun nykytilan arvioinnin pohjalta.

Lisätietoja:
koululiikunnan koordinaattori Lari Kilpeläinen 044 718 1439
liikunnanohjaaja Teemu Turunen 044 718 1042


Kouluruokailu

Kouluruokailu tulee ajoittaa klo 10.30 – 12.30 väliselle ajalle ja siihen käytettävä aika tulisi olla vähintään 30 minuuttia oppilasta kohden. Ruokailu ei saa vähentää opetukseen käytettävää aikaa.

Erityisruokavalion tarpeen ilmaantuessa oppilas huoltajineen ohjataan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle, jossa täytetään erikoisruokavalioilmoitus keittiötä varten. Koululaisen erityisruokavalion tarvetta arvioidaan lisäksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla yhdessä huoltajan kanssa ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan laaja-alaisessa terveystarkastuksessa. Sekä koululaisten että henkilökunnan erityisruokavalioilmoituslomakkeet saa kouluterveydenhoitajalta.

Kouluruokasuositusten mukainen välipala tarjoillaan klo 13.00 – 15.00 välisenä aikana. Tarkemmista aikatauluista sovitaan koulukohtaisesti ruokailijoiden tarpeiden mukaan.

Juhlapäiviä vietetään juhlavamman aterian muodossa pääsiäisenä, itsenäisyyspäivänä sekä jouluna. Juhla- ja teemapäivien vietto voidaan kytkeä yhteistyössä ruokapalvelun tuottajan kanssa koulun opetus- ja kasvatustehtävään sekä eri oppiaineisiin, jolloin ne lisäävät osaltaan oppilaiden tapa- ja juhlakulttuurin tuntemusta.

Jokaisessa koulussa tulee käsitellä kouluruokailun toimivuutta koulukohtaisena kokonaisuutena. Käsittely voi tapahtua erikseen nimettävässä toimikunnassa (opetus-, ruokapalvelu-, huoltaja- ja oppilasedustus) tai yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä, kun käsitellään koulutyön järjestämistä oppimista ja hyvinvointia edistävästi.

Koulu määrittelee ruokailun järjestelyt (valvonta ja ruokailuvuorot).

Lisätietoja:
palvelujohtaja Sari Karttunen 044 426 0501
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151


Koulukuljetukset

Koulu järjestää kuljetusta odottavien oppilaiden valvonnan.

Linkkejä:
Koulukuljetukset ja vaaralliset koulumatkat


Lisätietoja:
kuljetussuunnittelija Kirsi Ahtonen 044 718 4225
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221

Koulun toimenpiteet

Koulukohtaisen oppilashuollon suunnitelman päivittäminen

Maaninkajärven koulun oppilashuollon suunnitelma on päivitetty lukuvuoden alussa, mutta oppilashuollon suunnitelmaa tarkastellaan ja päivitetään merkittävämmin lukuvuoden alussa pidettävissä yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa.

https://edupalvelut-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/martti_kettunen_opedu_kuopio_fi/Ed3cGekoc65MrR0xQ-46o7EBtLBEiG67n4iisqmZF0VBgQ?e=xj54EL

Koulun tason oppilashuollon järjestäminen perustuu kaupungin oppilashuollon linjauksiin.

Koulun yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Kussakin koulussa toimii oma koulukohtainen oppilashuollon työryhmä, jota johtaa rehtori. Tähän monialaiseen yhteisölliseen oppilashuollon työryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi koulun koosta riippuen terveydenhoitaja, koululääkäri, kuraattori, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja sekä opetushenkilöstön, oppilaiden ja huoltajien edustajat. Koulukohtainen oppilashuollon työryhmä kokoontuu lukuvuosittain suunnitellusti vähintään kaksi kertaa.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Lisätietoa yksilökohtaisesta oppilashuollosta löydät Oppilaan ja opiskelijan tukipalveluiden sivuilta.

Yksilökohtainen asiantuntijaryhmä

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.

Perusopetuslain mukainen moniammatillinen käsittelyssä on tarpeen mukaan koulun rehtori, kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja, luokanohjaaja tai muut oppilaan hyvinvointia ja kuntoutusta edistävät erityistyöntekijät. Käsiteltävinä asioina on kolmiportainen tuki, kurinpidolliset asiat tai koulunkäynnin laiminlyönti.

Oppilaan huoltajaa tulee tiedottaa etukäteen asian käsittelystä, sekä mahdollistaa sekä oppilaan että huoltajan osallistuminen oppilasta koskevan asian käsittelyyn.

Lukuvuoden 2021 – 2022 oppilashuollon toimintasuunnitelma

Viisi vuotta käytössä ollut useita kokouksia lukuvuoden aikana sisältänyt yhteisöllisen oppilashuollon malli sekä oppilashuollon suunnitelma on uudistettu edellisen lukuvuoden aikana. Oppilashuoltoryhmän kokous on toiminnallisempi, etukäteisvalmisteluun panostetaan enemmän ja yksittäisen opettajan tarpeisiin pyritään vastaamaan aikaisempaa paremmin ja saamaan opettajan ääni ja näkemykset paremmin esille. Erillisen suunnitelman mukaisesti tapahtuva luokkakohtainen oppilaiden ja opiskelun tilanne käydään erityisopettajien toimensta läpi ennen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokousta. Etukäteistyön avulla yksittäistä oppilasta koskevat asiat saadaan yhteiseen ymmärrykseen ja liikkeelle jo ennen oppilashuoltoryhmän käsittelyä. Suunnittelu- ja kehittämistyötä jatkavat ja organisoivat lukuvuoden aikana erityisopettajat Katariina Pääkkönen ja Matias Hynynen.

Toimintaympäristö ja painopisteet lukuvuodelle 2021 – 2022

Oppilashuollon toimintasuunnitelman päivittämisen yhteydessä otetaan huomioon myös kuluvan lukuvuoden oppilashuollolle asetetut painopisteet, joita käsitellään lukuvuoden kokouksissa:

 • Terveelliset elämäntavat (etenkin huumausaineiden käyttöön liittyvä ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen) 
 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (kouluun kiinnittymisen vahvistaminen, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja puuttuminen)
 • Vanhemmuuden tuki ja monitoimijaisenyhteistyön kehittäminen 
 • Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen opiskeluhuollossa

Koulupsykologi- ja -kuraattoripalvelut

Kuopion kaupungin psykologien ja koulukuraattoreiden toiminta

Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit ovat oppilaan tukena aina esiopetuksesta toisen asteen opintoihin saakka. Yhteyttä voi ottaa joko lapsi tai nuori itse, huoltaja tai koulun henkilökunta.

Voit olla yhteydessä psykologiin tai kuraattoriin jos:

 • tuntuu, että jokin asia huolettaa, esim. kaverisuhteet, välit vanhempiin, mieliala, some, koulumotivaatio, päihteet, ajanhallinnan ja elämänhallinnan pulmat.
 • tuntuu että et saa mitään aikaan eikä läksyjen ja tehtävien teko onnistu
 • haluat keskustella luottamuksellisesti aikuisen kanssa.
 • vanhempana kaipaat tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Opiskeluhuollon palvelut ovat aina vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

"Et edes tiedä, kuinka vaikeaa on tulla juttelemaan vieraalle aikuiselle."
- Nuoren palaute ensimmäisen tapaamisen jälkeen

"Tapaamisista oli apua. Juttelu auttoi eikä enää ahdista niin paljon."
- Nuoren palaute viimeisellä tapaamisella

”Ihanaa, että koululla on joku aikuinen, jonka kanssa lapseni voi jutella omista asioistaan.”
- Vanhemman palaute yhteistyöstä

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat osa oppilaitoksissa tehtävää oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä. Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden, opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö on luottamuksellista ja toimintaa ohjaavat tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013).

Maaninkajärven koulussa toimivat koulupsykologina, myöhemmin valittava henkilö, puhelin 044 7184 176, ja koulukuraattorina Anna Matra, puhelin 044 7184 808.

Kouluterveydenhuolto

Tietoa kouluterveydenhuollosta Maaninkajärven koulussa

Kouluterveydenhoito on ennaltaehkäisevää lapsen terveyttä edistävää toimintaa kouluyhteisössä. Terveystarkastuksissa seurataan ja tuetaan lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien ensihoito. Tämän lisäksi on hyvä huomioida, että muu sairaudenhoito esim. infektiotaudit ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon. 

Tänä syksynä kouluterveydenhuollossa toimitaan vielä poikkeuksellisesti. Jatkamme viime keväältä jääneitä terveystarkastuksia ja lisäkäyntejä. Avovastaanottoja ei pidetä toistaiseksi ja toimimme pääasiallisesti vain ajanvarauksella. Näin ollen toivomme, että ennen lapsen lähettämistä vastaanotolle, olette yhteydessä puhelimitse terveydenhoitajaan. 

 Terveystarkastus/terveystapaaminen järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamisessa keskustellaan terveystottumuksista, kaverisuhteista, kouluselviytymisestä, kehitysasioista, perheeseen liittyvistä asioista jne. Samalla tehdään ns. seulontatutkimukset.

Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti laaja-alaisia terveystarkastuksia (opettajan kuuleminen ja terveydenhoitajan tarkastus, minkä jälkeen lääkärintarkastus, johon huoltaja on ala- ja yläkouluilla kutsuttu mukaan) järjestetään peruskouluvaiheen aikana kolme kertaa (koulun alkaessa 1. luokalla, murrosiän alkaessa 5. luokalla ja peruskoulun loppuvaiheessa jatko-opintoihin valmistauduttaessa 8. luokalla).

 Hyvää alkavaa lukuvuotta koululaisten perheille toivottaen

terveydenhoitaja Vuokko Kinnunen p. 044 7488688, sähköposti: vuokko.kinnunen@kuopio.fi

Vastaanotot:

Maaninkajärven koulu pääsääntöisesti ma-pe, osittain työskentely neuvolassa

Käärmelahti kk:n 2. ja 4. pe

Pulkonkoski kk:n 1. ti

Vehkalammin koulu kahtena ti kuukaudessa

Lääkärintarkastukset: lääkäri Jutta Airaksinen


Aamu- ja iltapäivätoiminta

Maaninkajärven koulussa toimii yksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmä, johon haetaan paikkaa kaupungin toimintaperiaatteiden mukaisesti sähköisellä lomakkeella. Toiminnasta vastaavat koulunkäynninohjaajat Anni Fröberg ja Anita Kuosmanen osana koulunkäynninohjaajan työtään.

Kulttuuripalvelut ja koululiikunta

Maaninkajärven koulussa järjestetään ja hankitaan koulun ulkopuolisia kulttuuri- ja liikuntakasvatukseen liittyviä tapahtumia lukuvuoden aikana ajankohdan tarpeen ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Koulu osallistuu kulttuuritapahtumiin Kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelmien mukaisesti.

Koulukuljetukset

Koulukuljetuksessa on 177 Maaninkajärven koulun oppilasta. Koulukuljetukset hoitaa Kuljetus Partanen Pielavedeltä. Kuljetusreitit on tehty kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa pyrkimyksenä mahdollisimman lyhyet kuljetusreitit ja vähäiset odotusajat. Koulukuljetusreitit löytyvät koulun kotisivuilta. Poikkeuspäivien kuljetusreitit suunnitellaan erikseen ja niistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä