3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa korostetaan tiimiosaamista, tieto- ja viestintätekniikan pedagogista osaamista sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Koulun toimenpiteet

Koulun toimenpiteet

Maaninkajärven koulun henkilökunta jatkaa työtä lukuvuonna 2021 – 2022 lähes entisellä kokoonpanollaan, muutoksessa kuitenkin. Koulussa työskentelee 25 opettajaa, joista UO-opettaja ja venäjän ja S2-opettaja ovat koululla vain yhtenä päivänä viikossa. Yhteensä 5 opettajaa työskentelee kahden koulun yhteisenä opettajana ja toinen kielten opettajista opettaa ruotsin kieltä Käärmelahden ja Pulkonkosken kouluissa.

Lehtoreiden tuntien riittävyyden varmistamisesta johtuvien virkajärjestelyjen vuoksi englannin kielen lehtorin virka siirrettiin vuosi sitten toiseen kouluun, minkä seurauksena Maaninkajärven koulussa englantia ja ruotsia opettaa keväällä 2021 valittu vakituinen tuntiopettaja. Ruotsin ja englannin kielten lehtori siirtyi 1.8. alkaen toisen koulun virkaan, nyt koulun toinen kieltenopettaja on määräaikaisessa tehtävässä kuluvan lukuvuoden ajan. Oppilaanohjauksen lehtori siirrettiin oppilaanohjauksen järjestelyjen yhteydessä kokoaikaisesti Minna Canthin kouluun. Maaninkajärven koulun oppilaanohjaus järjestettiin lukuvuodeksi tuntiopettajuutena yhdessä Riistaveden yhtenäiskoulun kanssa. Maaningan alueen kiertävän laaja-alaisen erityisopettajan virka täytettiin keväällä 2021.

Koulun opetus- ja ohjaushenkilöstön vahvuutena on edelleen pysyvyys ja sitoutuminen kouluun sekä hyvään perusopetukseen ja koulun kehittämiseen. Toimintaympäristössä ilmeneviin asioihin ja ilmiöihin puututaan ja asioihin halutaan ratkaisuja. Henkilökunnalla on tarve vaikuttaa asioihin, tulla kuulluksi ja osallistua suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun. Osallistumista on harjoiteltava ja samanaikaisesti harjaannutaan tiimityöhön, tiimin tasolla osallistumiseen ja tiimin johtamiseen. Haasteena henkilökunnan koulutyössä ja oppilaista huolehtimisessa on edelleen kokemus henkilöstön vaihtuvuudesta ja kahdella koululla työskentelevien opettajien yhteisöllisen työpanoksen hajoamisesta.

Henkilöstön tavoitteena mielekäs, terveellinen ja turvallinen työ ja työympäristö sekä työhyvinvointi

Työhyvinvointiparina ja rehtorin tukena työhyvinvointiasioissa toimivat luokanopettaja Marjut Niemelä ja äidinkielenopettaja Heli Bertell. Työhyvinvoinnin edistämisestä, kehittämisestä, ylläpidosta ja tulevaisuudenuskosta on vastuussa jokainen työyhteisön jäsen.
Kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa ja oppilaiden haasteiden lisääntyessä rehtorin tuki ja koko työyhteisön panos ja vastuu sekä yhteisestä hyvinvoinnista koulun arjessa että työhyvinvointiin liittyvien asioiden suunnittelusta yhdessä työhyvinvointiparin kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Rehtorin täysi tuki jokaiselle henkilökunnan jäsenelle on itsestään selvä asia. Työntekijän ammatillisuuteen kuuluu ottaa tukea vastaan ja sitä tarvittaessa hakea.

Syksyllä 2019 toteutetun työterveyshuollon järjestämän työhyvinvointitutkimuksen tulosten mukaan työhyvinvointi on hyvällä tasolla, kaupungissa vastaaviin tuloksiin verrattuna keskimääräistä parempi. Henkilöstön kaupunkitasolla tehtävä suppeahko työhyvinvointisuunnitelma valmistuu lokakuun alkuun. Lukuvuoden aikana panostetaan muutamiin suurempiin, erillisiin työhyvinvointia ylläpitäviin tapahtumiin, mutta erityisesti pieniin arjessa näkyviin tekoihin ja asioihin, joilla on suuri merkitys työhyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Ammatillinen kehittyminen ja moniammatillisuus haasteellisessa opetus- ja ohjaustyössä

Henkilökuntaa kannustetaan kouluttautumaan ja koulutukseen lähtö pyritään mahdollistamaan niin hyvin kuin olosuhteiden puolesta on mahdollista. Kouluttautumishalukkuudesta täytyy jokaisen työyhteisön jäsenen myös kertoa, muussa tapauksessa koulutuksissa käyvät pääosin samat henkilöt vuodesta toiseen.

 Edellisenä lukuvuotena koulun oppilashuollon toimintatapojen uudistamisen tavoitteena oli osallistaa opettajia jokaisen työhön kuuluvaan oppilashuoltoon aikaisempaa enemmän ja aktiivisemmassa roolissa. Toimintatapojen uudistamisessa laajempana tavoitteena on avata oppilashuoltotyön moniammatillista ulottuvuutta, jossa jokaisella henkilökunnan jäsenellä on tehtävänsä ja velvollisuutensa.

Yhteisenä tavoitteena on hyvä opetus, oppilaiden oppiminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen yksilölliset tavoitteet huomioon ottaen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstötarpeiden ennakointi ja tulevaisuudennäkymät

Koulun henkilökunta on ollut erityisen pysyvää ja sitoutunutta työhönsä. Nyt on tärkeää olla hereillä taloustilanteen suhteen, mutta myös oppilasmäärän kehityssuunnan suhteen. Oppilasmäärään vaikuttaminen sinänsä on vaikeaa, mutta henkilökunnan selvyitymistä ja tulevaisuudenuskoa olemassa olevassa tilanteessa on tuettava kaikin keinoin.

Henkilökohtaisten kouluttautumis- ja kehittymissuunnitelmien laadinta koetaan vieraaksi, koska työnantajan puolelta varsinkaan taloudellista panosta ei kovin merkittävästi tule pitempikestoista kouluttautumista tukemaan. Työntekijät arvioivat itse ja yhdessä rehtorin kanssa, millaista koulutusta tarvitaan. Rehtorin tehtävä on arvioida millaista koulutusta henkilökunta tarvitsee ja sopii henkilökunnan kanssa koulutuksiin lähtijöistä.

Työyhteisön johtaminen ja työyhteisön ilmapiiri, henkilöstön yhteistyö ja ammattitaito

Työyhteisön johtamiselle ja johtajalle on asetettu enenevässä määrin odotuksia ja paineitakin ja niistä on osattava ottaa kiinni. Paineita on nähtävissä myös henkilökunnan sisällä ja kesken, mikä on ymmärrettävää taloudellisessa ja oppilasmäärän kehittymiseen liittyvässä tilanteessa. Johtaminen ja jokaisen työntekijän ammatillinen suhtautuminen työhön ja työyhteisöön on entistä tärkeämmässä asemassa, jotta jokainen työyhteisön jäsen voi tehdä työtään rauhassa tasapuolisin resurssein.

Koulun arjessa elävänä säilyvä yhteistyö talon muun henkilöstön kanssa

Maaninkajärven koulussa on aina ollut halukkuutta ja itsestään selvää, että kaikki koulun henkilöstön jäsenet ovat mukana kouluyhteisön työssä ja asioissa. Se, että opetushenkilökunnan ohella koulussa työskentelevät henkilöt kuuluvat eri hallintokuntaan, tuo yhteiseen tekemiseen väistämättä omat hankaluutensa, arjen yhteistyö ja asioiden hoitaminen sujuu kuitenkin mutkattomasti ja yhteishengessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä