4 Resurssit

Resurssien käyttäminen: talouden ja oppimisympäristöjen suunnittelu

Talous

Rehtori vastaa koulun toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta.

Koulukohtaisia määrärahoja tarkistetaan huhti-/toukokuussa, jolloin otetaan huomioon tulevan syksyn muutokset mm. oppilasmäärissä. Sijaisten ottamisessa noudatetaan perusopetuksen ohjetta.

Rehtori seuraa koulun käyttötaloussuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Poikkeamiset suunnitelmista selvitetään ja tehdään tarvittaessa muutoksia talousarviossa pysymiseksi.

Rehtori tiedottaa henkilöstöä talousarvion suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Raija Heinonen 044 718 4221


Fyysinen oppimisympäristö

Opetustilojen terveellisyys ja turvallisuus
- Teknisten järjestelmien tulee olla määräysten mukaisia ja kunnossa ilmanvaihdon, lämmityksen, sähkön ym. osalta.
- Työskentelytilat ja -välineet täyttävät voimassa olevat työturvallisuusmääräykset.
- Turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan.


Opetustilojen käyttö ja kunnossapito
Koulut toimivat Kuopion Tilapalveluilta vuokratuissa kiinteistöissä. Ylläpitopalvelut ovat osa vuokraa, samoin kunnossapito.

Kiinteistön kuntoon liittyvissä ongelmissa kohteen esimies tekee sähköisen vikailmoituksen. Jos kyse on välittömiä toimia vaativasta korjauksesta, ilmoitus tehdään puhelimitse huollon päivystykseen. Vaaraa aiheuttavien tilanteiden osalta ilmoitus tehdään hätänumeroon 112. Huollon tehtävänä on arvioida korjaustarpeen kiireellisyys, jonka perusteella korjaukset toteutetaan.

Tilapalvelut laatii kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman vuosittain. Kunnossapito-ohjelma sisältää laajempia rakenteiden ja/tai talotekniikan korjaustoimenpiteitä tai uusimisia.

Toiminnallisten muutosten osalta rehtori tekee esityksen muutoksesta tilahallintapäällikölle. Esitykset käsitellään Tilapalveluiden, perusopetuksen/lukiokoulutuksen sekä tukipalveluiden keskinäisessä palaverissa, jonka puheenjohtajajana toimii Tilapalveluiden asiakkuuspäällikkö.

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa toiminnallisia tilamuutoksia toteutetaan vuosittain. Pääosin toimenpiteet pyritään ajoittamaan koulujen loma-aikoihin. Tilapalvelut on toimittanut kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelukuvaukset kaikkiin kohteisiin.

Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä opetuksen lisäksi mm. koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan.

Lisätietoja:
tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 044 718 4130
asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen 044 718 5248
vs. työsuojeluvaltuutettu Tuomas Oinonen 044 718 4020

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologian (tvt) osaaminen on keskeinen kansalaistaito. Kuopion peruskouluissa turvataan kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet tvt-taitojen kehittämiseen. Näitä taitoja opitaan ja hyödynnetään suunnitelmallisesti ja monipuolisesti kaikilla vuosiluokilla. Tvt:n avulla kannustetaan oppilaita aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. Tvt:n taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea. Oppilaiden osaamisen tasoa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä.

Lisätietoja:
tietohallintopäällikkö Ilkka Kukkonen 044 718 4007
kehittämistyön koordinaattori Jarno Bruun 044 718 4417

Koulun toimenpiteet

Koulun toimenpiteet

Talous, ajanmukainen ja tasa-arvoisen kohtelun turvaava taloudenhoito

Koulun talouden raamit ja saatu avustusrahoitus lukuvuodelle 2021 – 2022 on esitelty suunnitteluvesoissa. Henkilöstöbudjetti on laadittu jo edellisenä keväänä ja se on tarkentunut työjärjestysten valmistumisen myötä. Tarkempi käyttösuunnitelma erityisesti hanke- ja edelliseltä likluvuodelta jääneiden korona-avustusrahojen osalta syntyy, kun esimerkiksi resurssitunnit on saatu jaettua ja koulunkäynninohjaaja rekrytoitua. Olemassa olevan henkilökunnan halukkuutta resurssitunteihin kysyttiin kaikilta ja jako tehtiin toiveiden ja lukujärjestyksiin sopivien tuntien mukaisesti. Tasa-arvohankerahalla palkattiin kouluvuoden ajalle 2 koulunkäynninohjaajaa ja osa kolmannen ohjaajan palkasta.

Fyysinen oppimis- ja työympäristö

Koulurakennus on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja tilojen kuntoa on selvitetty viimeksi viime vuonna. Vesiputkistoja on uusittu kuluneen kahden vuoden aikana, viimeiset työt tehtiin viime kesänä. Syysloman 2021 molemmin puolin toteutetaan aulatilan haljenneen seinän korjaus ja välioven siirto sekä alauokkien kerhotilan liukuoven vaihto kiinteään seinään.Tarpeelliset korjaukset on tehty ja ilmastointia on säädetty ja ruokasalin päädyn ja auditoriotilan ilmanvaihdon pitempiaikainen epätasapaino korjattu. Päivittäisistä korjaustarpeista ja havaituista vioista on tarvittaessa jokaisen aikuisen tehtävä sähköinen vikailmoitus tai huolehdittava, että tieto menee koulusihteerille ja rehtorille.

Luokat, kalusteet ja oppimisvälineet ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Urheilutalo on peruskorjattu ja välineistö on oikein hyvässä kunnossa, mutta säilytystiloja ei edelleenkään pyynnöistä ja valmiista suunnitelmasta huolimatta ole saatu kuntoon. Ulkovälineet on huollettu ja välineistöä pihaleikkeihin hankittu lisää. Piha-alueiden valaistus koetaan edelleen puutteelliseksi kesän 2020 korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Kuluvana lukuvuotena on kiinnitettävä huomiota ja ohjattava oppilaita hyvään käytökseen, siisteyteen ja turvallisuuteen sekä yhteisen omaisuuden kunnioittamiseen.

Koulurakennuksen ja -ympäristön kunnosta on esitetty aiheellisesti huolta ja osa koulun aikuisista pitää koulurakennuksen kuntoon suhtautumista jopa välinpitämättömänä. Koulu on kuitenkin vuokralaisena tiloissa, jolloin korjausvastuu kuuluu tilakeskukselle ja korjaustoimenpiteet ovat kiinni kulloisestakin taloustilanteesta. Sen sijaan asialliseen käyttäytymiseen ohjaaminen ja jokaisen aikuisen puuttuminen ja valvonta ovat työhön liittyviä velvollisuuksia, jotka on hoidettava.

Kouluyhteisön turvallisuus

Koulun turvallisuusvastaavina aloittivat lukuvuoden alusta erityisopettaja Matias Hynynen ja kieltenopettaj Joonas Kettunen. Tehtävässä on poikkeuksellisesti kaksi opettajaa, koska toimintamallien kehittäminen ja asiakirjojen uudistamisen tarve on merkittävä. Hätäpoistumisharjoitus pidetään lokakuun aikana ja kiinteistön palotarkastus on 5.10. Kehittämistoimia jatketaan ja turvallisuuteen liittyvät asiakirjat uusitaan lukuvuoden aikana yhteistyössä turvallisuusvastaavien, rehtoreiden ja tiimien kanssa.

Henkilökunnan tieto- ja viestintäteknologiataitojen kehittäminen ja koulukohtainen tvt-suunnitelma

Kuluvana lukuvuonna perehdytään edelleen Ipadien hyödyntämiseen opetuksessa. Tvt-mentorin tuki jaetaan halukkaiden opettajien kesken tasaisesti. Digitutoropettaja Asko Linnakoski ohjaa käytännön tvt-opetuksen toteutukseen liittyvissä asioissa. Digitaitokalenterin tavoitteita konkretisoidaan keskustelemalla digitutoropettajan ja asianomaisen opettajan välillä ennen varsinaisen aiheen opetusta.

Digitaitokalenterin mukaisten tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää ja jokaisen opettajan velvollisuus huolehtia. Digimentorin käynti koululla lokakuun alussa hyödynnetään siten, että aluksi yhteisellä ys-ajalla keskustellaan digitaitokalenterin tavoitteiden asettamisesta ja koulupäivän aikana opettajille varataan luokkatasoittain hetki digimentorin kanssa tavoitteiden täsmentämiseksi. Kuluvana lukuvuonna koulumme laitekanta on parantunut edelleen, kun saimme 30 oppilaskonetta lisää. Laitteet varataan käyttöön varauskalenterien avulla ja tavoitteena on nostaa laitteiden käyttöastetta.

Pedagogisesta tvt-tuesta vastaa Asko Linnakoski, teknisestä tvt-tuesta Matias Hynynen ja av-välineistä Seppo Niemelä. Asianomaiset opettajat keskustelevat ajankohtaisista tvt-asioista keskenään ja hoitavat koulun tvt-asioita yhdessä. Kehitysehdotuksia, hankintoja ja korjaustarpeita käsitellään rehtorin kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä edistetään kouluissa kehittämällä seuraavia osa-alueita: 

  • opetushenkilöstön digipedagoginen osaaminen 
  • oppilaiden digitaidot 
  • digitaalisten laite- ja oppimisympäristöjen käyttö 

Opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitetään koulutusten sekä tutoropettaja Asko Linnakosken ja kiertävän digimentorin Sinikka Leivosen avulla. Opettajilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin TVT-koulutuksiin ja osasta koulutuksia on katsottavissa myös tallenne. Lisäksi koulutuksista saatua tietoa ja vinkkejä jaetaan työyhteisössä.  

 
Kaikille oppilaille turvataan tasapuoliset mahdollisuudet digitaitojen oppimiseen. Opettajien tehtävänä on huolehtia oppilaiden tvt-opetussuunnitelman mukainen osaaminen 2., 6. ja 9. luokan päättyessä. Opetussuunnitelman toteuttamisen tukena käytetään kaupungin omia digitaitokalentereita vuosiluokille 1 – 6 ja 7 – 9. TVT-taitoja kehitetään osana oppiaineissa tapahtuvaa opetusta ja työskentelyä. Varsinainen TVT-taitojen opettaminen systemaattisena kokonaisuutena tarvitsee työyhteisössä tapahtuvaa yhteistä keskustelua.  
 
Laite- ja oppimisympäristöjen käyttöä edistetään tuomalla aktiivisesti esiin käytettävissä olevia laitteita ja niiden tuomia mahdollisuuksia. Huolehditaan, että jokainen työyhteisön jäsen tietää, miten laitteita käytetään ja kuinka ne varataan. Mahdollisissa pedagogisissa tai teknisissä pulmatilanteissa pyritään joustavaan ongelmanratkaisuun. Varmistetaan, että opettajan päätelaitteen kanssa työskentely eri työpisteissä on sujuvaa, esimerkiksi yhdistäminen luokan AV-välineisiin onnistuu vaivattomasti. Verkon kapasiteetin riittävyydestä huolehtiminen vaikuttaa osaltaan laitteiden ja erilaisten virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttökokemukseen. 

Pedagogisesta tvt-tuesta vastaa Asko Linnakoski, teknisestä tvt-tuesta Matias Hynynen ja av-välineistä Seppo Niemelä. Asianomaiset opettajat keskustelevat ajankohtaisista tvt-asioista keskenään ja hoitavat koulun tvt-asioita yhdessä. Kehitysehdotuksia käsitellään rehtorin kanssa. 

Digitaalinen ekosysteemi hankkeen tavoitteina kuluvalle lukuvuodelle ovat TVT-laitteiston käyttöasteen nostaminen, digitaitokalenterin asiat osaksi arkityötä ja digipedagogisen keskustelun lisääminen työyhteisössä sekä kannustaminen TVT-kouluttautumiseen.  

Oppilaita koskevan Digitaitokalenterin vuosiluokkien tavoitteiden konkretisoiminen alkaneelle lukuvuodelle

Yleisenä tavoitteena edelleen on tvt-laitteiden käyttöasteen nostaminen ja käytön monipuolistaminen luonnollisena osana opettamista, iPadit pyritään saamaan tehokkaampaan käyttöön koulutuksen avulla ja Digiekosysteemikeskustelun tuloksena Digitaitokalenterin tavoitteet konkretisoidaan ja täsmennetään digimentorin kanssa lähelle oppilaan arkea.

Digitaitokalenterin vuosiluokkakohtaiset tavoitteet tarkennetaan 1-3, 4-6 ja aineenopettajien tiimeissä, jolloin syntyy paremmin yhteinen näkemys olennaisesta ja jo hankittua osaamista pystytään jakamaan.

Aineenopettajien tiimeissä keskustelu käydään oppiaineiden näkökulmasta, jaetaan kokemuksia ja ideoita ja voidaan päästä tehtävien ja vastuun jakamiseen ja monipuolisempaan lopputulokseen kuin yksin työskennellessä.

Tavoitteiden seuranta ja toimintasuunnitelmien täsmentäminen ja opettajien oppiminen tapahtuu seurantakeskustelujen avulla.

Koulukirjastotoiminta

Koulukirjasto toimii alakoulun puolella (käsikirjasto) ja yläkoulun puolella (äidinkielen luokka). Koulukirjastovastaavat ovat Heli Bertell ja Pirjo Patrikainen-Kokkonen.

Yläluokkien puolella koulukirjasto on auki välitunneilla seuraavasti: ma klo 9.45–10.00, ti 12.00–12.15, to 9.45–10.00. Alaluokkien puolella koulukirjasto on auki välitunneilla (ja koulupäivän jälkeen) seuraavasti: ma klo 11.00–11.15 (ja 14.00–14.30), ti klo 12.00–12.15, (ke klo 14.00–14.30).

Oppilaat voivat lainata pulpettikirjoja ja myös kirjoja kotiin luettavaksi. Yläkoulun puolella koulukirjastovälitunneilla luokkaan voi tulla lainaamaan ja lukemaan kirjoja tai myös esim. tekemään läksyjä ja lukemaan kokeisiin.

Kirjaston uudenlainen käyttö, kirjapakettien tilaaminen koululle (= Kouluvirastolta kirjojen lainaaminen ja sisäisen postin kautta kirjojen kuljettaminen) on loppunut, eli kirjoja ei saada kovin sujuvasti enää kouluille lainaksi.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä