5 Asiakkuudet ja kumppanuudet

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toteuttaminen

Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa. Koulussa tulee tietoisesti luoda ja tarjota oppilaille osallisuuden kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia heitä koskevista asioista päätettäessä.

Kaupungissa on luotu ja vakiinnutettu asianmukaiset lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria koskevaa päätöksentekoa.

Oppilaiden osallistumisessa yhtenä toimintamuotona on oppilaskuntatoiminta. Kaikki koulun oppilaat kuuluvat koulun oppilaskuntaan. Oppilaat valitsevat keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskuntatyötä koordinoi vastuuopettaja. Oppilaiden osallistuminen ja oppilaskuntatoiminta koulussa nivotaan kuntakohtaiseen lasten ja nuorten toimintaan.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan koulun oppilaskunnan toimintaa.

Oppilaiden osallisuuden kokemisen kehittymistä arvioidaan joka toinen vuosi kouluterveystutkimuksella.

Linkit:
Perusopetuksen opetussuunnitelma: Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri


Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempien kuulemiseksi koulujen tulee kehittää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun tulee olla aloitteellinen ja aktiivinen yhteistyön kehittämisessä. Siihen kuuluvat yhteiset keskustelut lapsen ja nuoren kasvusta ja kehityksestä, oppimisen ohjaamisesta ja oppilaan arvioinnista. Yhteistyöhön kuuluvat myös koulun kehittämiseen ja toiminnan arviointiin osallistuminen.

Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan säännöllisesti.

Vanhemmille tulee antaa tietoa ja välineitä, jotta he voivat osallistua opetussuunnitelman kehittämiseen. Kodin ja koulun yhteistyö auttaa molempia osapuolia vastaamaan oppilaan kasvua ja oppimista koskeviin haasteisiin. Kodin ja koulun yhteistyö edistää yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumista.

Henkilöstöä tuetaan kodin ja koulun yhteistyössä. Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan ja kehitetään yhdessä huoltajien kanssa.

Koulu kuvaa kodin ja koulun yhteistyön vuosittaiset toimenpiteet ja ohjeistaa Wilman käytön periaatteet.

Kodin ja koulun yhteistyön keskeisenä tavoitteena on oppilaan, opetuksen ja kasvatuksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajia tiedotetaan riittävästi koulun toiminnasta. Huoltajille luodaan yhteistyömahdollisuuksia osallistua luokan, luokkatasojen ja koko koulun toimintaan.

Esimerkkejä yhteistyön järjestämiskäytänteistä:
- koulun tiedottamisen ja yhteistyökäytänteiden tulee olla suunniteltua ja laadukasta (viestintäsuunnitelma)
- yhteisölliset oppilashuoltoryhmät
- vanhempainyhdistys
- luokkatoimikunnat
- vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat vanhempien kanssa
- oppimiskeskustelut
- koulun tapahtumiin osallistuminen

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kodin ja koulun yhteistyön muodot.

Muut kumppanuudet ja sidosryhmät

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan koulun muut yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä kuvataan toimintaa.

Opettajia kannustetaan yhteistyöhön muiden opettajien kanssa alueellisesti ja eri kouluasteiden välillä. Muun sidosryhmäyhteistyön tulee olla pedagogisesti perusteltua, koulun opetus- ja kasvatustyötä yhteisöllisesti tukevaa.


Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

 

 

Oppilaiden osallisuus: osallistumista, vaikuttamista, kuulluksi tulemista

Oppilaita ohjataan asettamaan tavoitteita oman oppimisensa suhteen ja ottamaan vastuuta opiskeluun liittyvistä asioista ikätasonsa mukaisesti. Jatkuvan vuorovaikutuksen avulla tuetaan oppilaan aktiivista osallisuutta niin yksilön kuin yhteisön tasolla. Yksilöllinen oppiminen, tiimityöskentely ja osallistuminen oppilaskuntatoimintaan ovat tapoja, joilla edistetään oppilaiden osallisuutta.

Lukuvuoden alussa valitaan luokkien edustajat, joista oppilaskunnan hallitus koostuu. Oppilaskunta toimii luokkien 1-6 ja 7-9 osalta kahdessa osassa. Vetäjinä toimivat Marita Ruuskanen ja Nina Marjanen.

Tukioppilaat valitaan edellisenä keväänä ja he ovat 9.-luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka haluavat auttaa ja toimia koulun oppilaiden hyvinvoinnin hyväksi. Tukioppilasohjaajina toimivat Henna Koponen ja Maarit Tuomainen.

Luokkien 3 ja 4 oppilaista valitaan edustajat lasten parlamenttiin, jossa lapset pääsevät vaikuttamaan kaupungin tasolla heitä koskeviin asioihin.

Henkilökunnan osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kehittäminen tiimityön avulla

Henkilökunta on jaettu tiimeihin, joissa työstetään lukuvuoden kulkuun ja koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Tämä tarjoaa mahdollisuuden jokaiselle tiimin jäsenelle osallistua ja vaikuttaa käsiteltäviin asioihin sekä myös keskustella ajankohtaisista asioista. Vastuutehtävät on määritelty, käsitelty ja sovittu yhteisesti lukuvuoden alussa. Yhteiseen tekemiseen kannustetaan muun muassa järjestämällä erilaista työhyvinvointiin liittyvää toimintaa. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa ideoiden esille tuomisen.

Kodin ja koulun yhteistyö ja kehittämistarpeet

Lukuvuosittain toistuvat vanhempainillat pidetään 1.- ja 7.-luokkien oppilaille pian lukuvuoden alussa, 7.-luokkien valinnasiaineinfot ja päättöluokkien yhteisvalintaan liittyvät vanhempainillat vuoden vaihteen tienoilla, kuudesluokkalaisten yläkouluillat keväällä ja muiden luokkatasojen vanhempainillat esimerkiksi teemojen mukaisina ajankohtina. Muita huoltajien kanssa tehtäviä lukuvuosittain toistuvia yhteistyömuotoja ovat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät, oppimiskeskustelut ja perinteiset musiikki-illat syksyisin ja keväisin. Huoltajien ja muun ympäröivän yhteisön kanssa tehtävää yhteistyötä ja tiedon jakamista pyritään elävöittämään myös lukuvuoden alusta aloittaneen some- ja koulun markkinointivastaavan toimesta.

Keskeisimpiä yhteistyömuotoja kodin ja koulun välillä ovat oppimiskeskustelut, vanhempainillat ja muut huoltajien tapaamiset. Juhlat ja muu yhteydenpito puhelimitse tai wilman kautta ylläpitävät yhteistyötä huoltajien kanssa. Vanhempainiltojen lukumäärää ja toteuttamistapaa on lukuvuoden alussa tarkasteltava.  Erityisesti poikkeuskevään kokemus etävanhempainillasta on rohkaiseva. Osallistumisaktiivisuus etänä toteutettavaan vanhempainiltaa on suurempi kuin aiemmin, vanhemmat ovat olleet hienosti kuulolla vaikka useimmat eivät halua osallistua keskusteluun ja kevään jälkeen on tullut esille, kuinka paljon avoin keskustelu on lisännyt luottamusta koulun ja kodin välille. Vanhempainilta on tarpeellista järjestää jokaisella vuosiluokalla lukuvuosittain ja ajoitus harkitaan kullekin vuosiluokalle oppilaiden ja huoltajien tarpeista lähtien.

Oppilaskunnan toiminta

Maaninkajärven koulun oppilaskunta alaluokilla 1 - 6 

Maaninkajärven yhtenäiskoululla toimivat sekä alakoulun että yläkoulun oppilaskunnat. 

Alaluokkien oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. 

 Jokaiselta alaluokalta valitaan oppilaskuntaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle myös henkilökohtainen varajäsen. Ensimmäisen luokan jäsenet valitaan 1.-luokan keväällä. 
Oppilaskunnan tärkein tehtävä on kuunnella ja kerätä koulun oppilaiden mielipiteitä ja ideoita koulun sekä opiskelun kehittämiseksi. 
 
Oppilaskunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja tempauksia. 

 Alakoululaiset osallistuvat myös Lasten Parlamentin toimintaan. Lasten Parlamenttiin valitaan äänestämällä yksi 3.-luokan ja yksi 4.-luokan edustaja ja heille henkilökohtiaset varajäsenet. Toimikausi on 2 vuotta. Lasten Parlamentin kokoukset järjestetään Kuopiossa. 
 
Oppilaskunnassa pääsee vaikuttamaan koulun asioihin. Luokan edustajan tärkein tehtävä on tuoda luokan mielipiteitä esiin. Oppilaskunnalla on oma ilmoitustaulu ja palaute-/idealaatikko. Oppilaskunta toivoo, että kaikki alaluokkien oppilaat seuraisivat tarkasti ilmoitustaulun asioita ja toisivat ideoita ja kehittämiskohteita oppilaskunnalle tiedoksi. 

Alaluokkien oppilaskunta kokoontuu yleensä tiistaisin klo 12 välitunnilla. 

Toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2021-2022 

Pyrkimyksenä on lisätä yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia. 

 • Ilmoitustauluvastaavien valinta ja ilmoitustaulun huolellinen päivittäminen 
 • Palaute-/idealaatikko
 • Digi-kummitoiminta
 • Lukukammarit (pienemmät lukevat isommille ja isommat pienemmille) 
 • Isonvanhempien päivän organisointi 
 • Eläkeläisopettajien kouluvierailun organisointi 
 • Oppilaat opettajiksi- päivän organisointi 
 • Välituntidiscon järjestäminen  
 • Päivänavauksia keskusradiosta 
 • Koulun viihtyvyydestä huolehtiminen 
 • Yhteistyö yläluokkien oppilaskunnan kanssa 
 • Yhteistyö Pulkonkosken ja Käärmelahden koulujen kanssa 

 Liikkuva koulu- toiminta 2021-2022 

Tavoitteena on lisätä koulupäivien aktiivisuutta ja oppilaiden hyvinvointia. Liikkuvassa koulussa on tärkeää oppilaiden osallisuus ja osallistuminen toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat koulun ilmapiiriä, millä on myönteiset vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. 

Toimintasuunnitelma 2021-2022 

Lisää liikettä - vähemmän istumista 

 • Lisää liikettä ja toiminnallisuutta koulupäivään 
 • Välituntiliikunnan aktivoiminen 
 • Välkkäriohjaaja-koulutus 
 • Vertaisohjaajien hyödyntäminen toiminnassa 
 • Yhteistyö seurakunnan kanssa 
 • Välituntiturnausten käynnistäminen 
 • Luokkamaraton-tapahtuma 
 • Haasta opettaja/ohjaaja leikkimieliseen kaksinkamppailuun 
 • Ennätyshaasteisiin osallistuminen (esim. Miljoonakoppia) 
 • Käytäväpelit sisävälitunteja varten 
 • Harrastustoimintaan ja vapaa-ajan liikkumiseen kannustaminen

Maaninkajärven koulun oppilaskunta luokilla 7 – 9

Oppilaskunta pyrkii parantamaan koulun ja oppilaiden viihtyvyyttä, sekä järjestämään toimintaa. Oppilaskunnassa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa yhdessä muiden jäsenten kanssa. 

Luokkien edustajat kokoontuvat oppilaskunnan hallituksessa kaksi kertaa viikossa. Oppilaskuntaan valitaan vuosittain puheenjohtaja ja sihteeri, sekä uudet jäsenet 7- luokkalaisista. Alkaneena lukuvuonna olemme esitelleet oppilaskuntaa ja sen toimintaa uusille 7- luokkalaisille, ja valinneet äänestyksellä uudet jäsenet hallitukseen. Tänä vuonna hallituksessa on 14 jäsentä. Puheenjohtajaksi on valittu Aatos Karttunen ja sihteeriksi Ella Lappeteläinen. Oppilaskunnan Instagramia ylläpitää Oikarainen Siiri, Lappeteläinen Ella, Minina Sabrina ja Tanninen Tilly. Oppilaskunnan vetäjänä toimii Nina Marjanen. 

Aikeenamme on järjestää sählyturnaus joulukuussa, ja disko syys- ja kevätlukukaudella, sekä kahvioita alakoululle. Keväällä aiomme järjestää taksvärkin yläkoululle. Joulukuussa aiomme myös kerätä rahaa oppilaskunnalle myymällä kakkutukun tuotteita. 

Keväällä haimme avustusta Kalakukko Ry:n nuoriso-Leader hankkeesta, jotta voisimme järjestää yläkoululle jotain mukavaa tekemistä. Saimme hankkeesta 810 euroa ja järjestimme värikuulasodan yläkoulun oppilaille hirvimajan läheisyydessä. Vuokrasimme pelivarusteet Leosportilta ja hirvimajan saimme päiväksi käyttöön Halolan Hirvimiehet Ry:ltä. 

Aikaisempina vuosina olemme tehneet yhteistyötä palvelutalo Viljamin kanssa käymällä ulkoiluttamassa vanhainkodin asukkaita. Yhteistyö jatkuu korona tilanteen salliessa.

Tukioppilastoiminta

Koulussamme on tänä lukuvuonna seitsemän tukioppilasta. Tukioppilasohjaajina toimivat Maarit Tuomainen ja Tina Turic. Tukioppilaat on tänä lukuvuonna kouluttanut draamakasvattaja Anni Marin. Pyrimme pitämään viikoittain yhden välitunnin, jossa kokoonnumme suunnittelemaan ja valmistelemaan tulevaa toimintaa. Tukioppilaat ovat vuosittain mukana koulurauhan julistuksessa lukemalla Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaiseman tekstin. Teemme yhteistyötä paikallisen MLL:n jaoston kanssa, tukioppilaat voivat esimerkiksi olla mukana yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Syyslukukauden suunnittelu on tehty syyskuussa, tulevia tukioppilaiden järjestämiä tapahtumia koulullamme ovat seitsemäsluokkalaisten ryhmäytystuokio lokakuussa, Hyvän mielen viikko ja väriviikko marraskuussa sekä jouluradio joulukuussa. Ystävänpäiväviikolle on suunnitteilla Salainen ystävä -viikko sekä ystävänpäivälle sydänparin etsintä. Maaliskuussa rekrytoidaan ja valitaan seuraavan lukuvuoden tukioppilaat. Toukokuussa koulutetaan uudet tukioppilaat. 

Yhteistyö nuorisotyön kanssa

Maaningan urheilutalo on toimiva ja hyvässä kunnossa. Nuorisotilan käyttö päiväaikaan on vähäistä henkilökunnan vähäisyyden vuoksi. Kuluvana lukuvuotena pyritään saamaan nuorisotila ainakin jonkin verran oppilaiden välituntikäyttöön ruokailuaikaan sijoittuvien liikuntatuntien lisäksi.

Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa

Tärkeässä osassa lukuvuoden työssä ovat myös koulun sidosryhmät, joista tärkeimmät ovat Maaningan 4H-yhdistys, Kallaveden seurakunta ja paikalliset yritykset. Muita yhteistyökumppaneita ovat Maaningan Martat, Lions Club Maaninka, Maaningan Mahti, MTK Maaninka, Maaningan harrastekalastajat ja Kuopion ortodoksinen seurakunta. Toiminnan muodot rakentuvat lukuvuoden kuluessa.

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyösuunnitelma

https://edupalvelut-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/martti_kettunen_opedu_kuopio_fi/ESY4VSDvzjlOu_BFDpL62ZYBzD1GLj8zFLj-obW-iV4mCA?e=KzrBo8

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä