1 Johtaminen

Koulun johtamisen periaatteet

Koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää opetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista. Johtamisessa on tärkeää tunnistaa kouluyhteisön vahvuudet ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää pedagogista johtamista. Koulun rehtorin velvollisuutena on kehittää myös itseään johtajana.

Johtamisessa tulee noudattaa hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Koulun johtaminen on vuorovaikutteista ja osallistavaa. Kouluissa on johto- tai suunnitteluryhmät (-tiimit), joiden tehtävänä on rehtorin tukena suunnitella ja kehittää toimintaa. Tiimien kokoonpanosta ja tehtävistä päättää koulun rehtori. Johtamista arvioidaan säännöllisesti.

Kouluissa käydään vuosittain kehityskeskustelut tai niitä vastaavat prosessit kaupungin linjausten mukaisesti.

Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan, miten johtaminen on organisoitu (joryt, kehittämistiimit, henkilöstön työnjako, vastuut). Koulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa keskeistä on opettajien, ohjaajien ja muun henkilökunnan yhteistyö.

Ys-ajan käytöstä sovitaan ja sen toteutumista seurataan. Ys-ajan käyttö sekä suunnittelu- ja kokouskäytännöt kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma päivitetään.

Lisätietoja:
opetusjohtaja Silja Silvennoinen 044 718 4003
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun johtamisen toimenpiteet

 

Koulun johtamisen toimenpiteet

Maaninkajärven koulun henkilöstö, koulun suunnitteluryhmä, tiimirakenne ja kokouskäytännöt

Maaninkajärven koulun henkilökunta jatkaa työtä lukuvuonna 2021 – 2022 lähes entisellä kokoonpanollaan, muutoksessa kuitenkin. Koulussa työskentelee 25 opettajaa, joista UO-opettaja ja venäjän ja S2-opettaja ovat koululla vain yhtenä päivänä viikossa. Yhteensä 5 opettajaa työskentelee kahden koulun yhteisenä opettajana ja toinen kielten opettajista opettaa ruotsin kieltä Käärmelahden ja Pulkonkosken kouluissa. Lehtoreiden tuntien riittävyyden varmistamisesta johtuvien virkajärjestelyjen vuoksi englannin kielen lehtorin virka siirrettiin vuosi sitten toiseen kouluun, minkä seurauksena Maaninkajärven koulussa englantia ja ruotsia opettaa keväällä 2021 valittu vakituinen tuntiopettaja. Ruotsin ja englannin kielten lehtori siirtyi 1.8. alkaen toisen koulun virkaan, minkä seurauksena toinen kieltenopettaja on määräaikaisessa tehtävässä kuluvan lukuvuoden ajan. Oppilaanohjauksen lehtori siirrettiin oppilaanohjauksen järjestelyjen yhteydessä kokoaikaisesti Minna Canthin kouluun. Maaninkajärven koulun oppilaanohjaus järjestettiin lukuvuodeksi tuntiopettajuutena yhdessä Riistaveden yhtenäiskoulun kanssa. Maaningan alueen kiertävän laaja-alisen erityisopettajan virka täytettiin keväällä 2021.

Koulun opetus- ja ohjaushenkilöstön vahvuutena on edelleen pysyvyys ja sitoutuminen kouluun ja hyvään perusopetukseen ja koulun kehittämiseen. Toimintaympäristössä ilmeneviin asioihin ja ilmiöihin puututaan ja asioihin halutaan ratkaisuja. Henkilökunnalla on tarve vaikuttaa asioihin, tulla kuulluksi ja osallistua suunnitteluun ja päätöksenteon valmisteluun. Osallistumista on harjoiteltava ja samanaikaisesti harjaannutaan tiimityöhön, tiimin tasolla osallistumiseen ja tiimin johtamiseen. Haasteena henkilökunnan koulutyössä ja oppilaista huolehtimisessa on edelleen kokemus henkilöstön vaihtuvuudesta ja kahdella koululla työskentelevien opettajien työpanoksen hajoamisesta.

Opetus- ja ohjaushenkilöstöstä on muodostettu päivittäiseen työhön perustuvat tiimit, joiden johtajat muodostavat Maaninkajärven koulun suunnitteluryhmän:

Tiimi 1-3 luokat, Suvi Rämö-Tiihonen, luokanopettajat, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Tiimi 4-6 luokat, Marjut Niemelä, luokanopettajat, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Kielten tiimi, Joonas Kettunen, vieraiden kielten opettajat, äidinkielenopettaja, erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Luma ja reaaliaineiden tiimi, Asko Linnakoski, matematiikan, fysiikan- ja kemianopettajat, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettaja, biologian ja maantieteen opettaja ja erityisluokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja

Taito- ja taideaineiden tiimi, Nina Korhola, liikunnan, kotitalouden käsityön ja kuvataiteen opettajat ja oppilaanohjaaja

Sekä tiiminvetäjien että henkilökunnan kokouksia ja tiimikokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. Kokoukset pyritään ajoittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koko lukukaudeksi kerrallaan. Lukukauteen sijoitetaan vähintään yksi erillinen kokous aineenopettajien ja luokanopettajien asioita ja yhteisöllisiä asioita varten. Samoin arviointikokoukset ja arvosanojen antaminen ajoitetaan jo lukukauden alkuvaiheessa. Koulunkäynninohjaajat ovat mukana kokouksissa ellei erikseen muuta sovita. Ys-ajan käyttöä seurataan yhteisten kokousten ja opettajan muihin tehtäviin käyttämän ys-ajan osalta kaikille jaettavan laskurin avulla.

Luokanopettajilla ja alaluokkien ohjaajilla sekä rehtoreilla on vakiintunut viikkopalaveri maanantaisin klo 8.30 - 9.55.

Hankkeet ja avustukset

Maaninkajärven koulu hankerahaa koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseen tähtäävästä hankkeesta. Tasa-arvoraha käytetään vakinaisten koulunkäynninohjaajien palkkaresurssin vajeen kattamiseen, kouluvuoden ajaksi rekrytoidun kahden koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen ja opettajien resurssitunteihin. Edelliseltä lukuvuodelta siirtynyttä Korona-avustusta käytetään opettajien resurssitunteihin ja laaja-alaisen erityisopettajan tukeen sekä tukiopetukseen.

Johtaminen ja kehityskeskustelut

Maaninkajärven koulun rehtorina jatkaa Martti Kettunen. Apulaisjohtaja vaihtui lukuvuoden alussa, tehtävää ryhtyi hoitamaan erityisluokanopettaja Minna Immonen. Rehtoreiden työnjaosta on sovittu ja siitä on tehty erillinen suunnitelma.

Kehityskeskustelut on toteutettu vuorottelemalla yksilö- ja pari- tai pienryhmäkeskusteluja. Lukuvuonna 2021 – 2022 kehityskeskustelut käydään yksilö- tai parikeskusteluina, joissa erityisenä tavoitteena on yksittäisten opettajien työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen. Kehityskeskustelujen tavoitteena on myös keskustella opettajan ja koulunkäynninohjaajan omaan työhönsä, työyhteisöön ja rehtorin ja apulaisjohtajan toimintaan kohdistuvista odotuksista ja toiveista sekä koulun haastavaksi muuttuneesta arjesta.

Toimintaympäristö Maaningalla

Yksittäisten oppilaiden vakava oirehtiminen ja vaikeudet omassa elämässä, koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa ovat tuoneet haasteita oppilaiden kouluarkeen ja koulun aikuisten työhön hälyttävässä määrin. Oppilaiden pahoinvointi ja vakavat ahdistuneisuusoireet, kotiin tai koulun käytäville jääminen, heiveröiset ja peruuntumattomasti rikkoutuvat kaverisuhteet ym. oppilaiden vaikeudet määrittävät ja tulevat yhä enemmän määrittämään opettajien työtä ja työn haasteita kuluvana lukuvuotena ja tulevaisuudessa. Oppilaiden haasteiden havaitseminen ja niihin puuttuminen tulee vaatimaan koulun aikuisilta aikaisempaa laajempaa havainnointia ja monipuolisempaa yhteistyötä oppimisen ja kasvun tukemisessa.

Oppilaiden vapaa-ajalla tarve kokoontua on lisääntynyt, kuitenkin vailla järkevää tekemistä, on johtanut lieveilmiöihin kyläkeskuksessa ja erityisesti koulun alueella. Myös koulun alueelle kokoontuvien nuorten ikäjakauma näyttää laajalta, mistä voi seurata lisähaasteita nuorille itselleen, perheille ja koululle. Välinpitämättömyys tai turhautuminen näkyy roskaamisena, piha-alueiden ja koulurakennuksen turmelemisena ja yleisenä välinpitämättömyytenä, mihin myös koulun tulee pystyä puuttumaan.

Koulun aikuisten varsinaiseen työhön liittyviä vaatimuksia ja paineita ei ainakaan helpota huoli oppilasmäärän laskusta ja sitä seuraava kahdessa koulussa työskentelevien opettajien määrän lisääntyminen entisestään.

Maaninkajärven koulun toiminnan arvojen ja toiminta-ajatuksen päivittäminen. Miksi olemme olemassa, mikä on Maaninkajärven koulun suunta?

Edellisten vuosien keskusteluissa ja henkilökunnan huolissa on tullut esille myös oman koulun suunta ja huoli yhteisestä näkemyksestä perustehtävän suhteen. Koulun arvot, näkemys perustehtävästä, johon kaikki sitoutuvat ja toiminta-ajatuksen kirkastaminen on päivitettävä ja työ jatkuu alkaneen lukuvuoden aikana ja tuloksena on Maaninkajärven koulun arvot, toiminta-ajatus ja visio tulevasta.

Koulutyöhön liittyvien toimintamallien päivittäminen

Ajan eri ilmiöitä havainnoidaan ja ne on otettava huomioon koulun päivittäisessä toiminnassa. Luokanvalvojan tuntien valmistelun ohella tiimit tulevat paneutumaan arjen ilmiöiden taustoihin ja tarvittaviin toimenpiteisiin.

Opetussuunnitelmaan liittyvät ja muut koulussa vaadittavien toimintamallien päivittämistä jatketaan tiimeissä lukuvuoden aikana myös siksi, koska henkilökunta on uusiutunut merkittävästi.

Linkki viestintäsuunnitelmaan:

https://edupalvelut-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/martti_kettunen_opedu_kuopio_fi/EaCjwzM4on9OlewhUq_LqL8BWv5CS9WcOav17O7R2Wke4g?e=soyw7k

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä