MATE-opinnot

Tervetuloa MATE-linjalle!

Tältä sivustolta löydät tietoa MaTe-linjaan kuuluvista opinnoista. 

Alla on ote Kotkan kaupungin opetussuunnitelmasta, ja vasemmalta löytyy tarkempaa tietoa eri kursseista.

MATE-opinnot

Matemaattis-teollisen linjan opetussuunnitelma

Matemaattis-teollinen linja on suunnattu luonnontieteistä kiinnostuneille opiskelijoille. Linjan opinnot toteuttavat erityisesti lukion teknologian ja yhteiskunnan aihekokonaisuutta. Painotetun opiskelun erityistavoitteina ovat matematiikan ja luonnontieteiden kokeminen hauskana, hyödyllisenä ja mielenkiintoisena sekä laaja-alaisen pohjan antaminen jatko-opintoja varten. Matemaattis-teollinen linja toimii osana muuta Karhulan lukiota, mutta linjan opiskelijoilla on oma opinto-ohjelmansa, joka painottuu muuta opiskelua enemmän matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin: valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin opintoihin, paikallisiin matemaattis-teollisten opintojen kursseihin (MATE) sekä muiden oppiaineiden matemaattisia aineita, tietotekniikkaa tai teknologiaa painottaviin kursseihin. Lisäksi linjalla tutustutaan luonnontieteiden jatko-opiskeluun, alan työpaikkoihin ja erityisesti Kotka-Haminan alueen teollisuuteen.

Matemaattis-teollisen linjan tavoitteena on, että opiskelija

  • saa mahdollisuuksia perehtyä luonnontieteiden soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä ja tiedeyhteisöissä

  • saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa

  • saa ohjausta osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja opiskelustrategioiden soveltamisessa

  • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

  • pohtii luonnonilmiöitä ja yhdistää niitä oppimaansa sekä rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin

  • hahmottaa luonnontieteellisen tiedon ja tieteen yhteyttä käytännön sovelluksiin teollisuudessa ja arkielämässä.

     

Matemaattis-teollisen linjan opiskelijan opinnot painottuvat lukion matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin. Linjalla olevan opiskelijan on opiskeltava pitkää matematiikkaa ja suoritettava fysiikan ja kemian pakolliset kurssit FY1 ja KE1 ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana. Näiden lisäksi lukio-opintoihin on sisällytettävä kaikki valtakunnalliset syventävät opinnot ainakin kahdesta näistä aineista (MAA, FY, KE) sekä painotusalueen syventäviä ja soveltavia kursseja oheisen taulukon mukaan.

valittu yhdistelmä painotusalueen kursseja (MATE tai muut oppiaineet)
MAA + FY + KE 9
FY + KE 10
MAA + FY 11
MAA + KE 12

Painotusalueen kursseihin on sisällyttävä seuraavat opinnot:

MATE1 (MATE-leiri)
MATE2 (Kokeellisia työmenetelmiä)
MATE3 (Energia ja teollisuus)
MATE4 (TET)
MATE7 (Portfoliokurssi)
vähintään yksi projektikursseista MATE8-MATE10

Alla on paikalliset kirjaukset näistä ja muista matemaattis-teollisten opintojen soveltavista kursseista. Lisäksi painotusalueen kursseja löytyy muista oppiaineista: matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, englannista ja tietojenkäsittelystä.

Kurssien suoritusjärjestys

Suosituksena on, että kurssit MATE1 ja MATE2 suoritetaan ensimmäisenä lukuvuotena ja MATE3 - 6 toisena lukuvuotena. Kurssi MATE7 aloitetaan ensimmäisenä lukuvuotena ja sitä työstetään koko opiskeluajan. Kurssit MATE8 - MATE10 voidaan suorittaa missä tahansa lukion vaiheessa.

MATE1 (MATE-leiri)
MATE2 (Kokeellisia työmenetelmiä)
MATE3 (Energia ja teollisuus)
MATE4 (Mate-TET)
MATE5 (Leirinohjaus)
MATE6 (Elektroniikan perusteet)
MATE7 (Portfoliokurssi)
MATE8 (Kansainvälinen projektikurssi)
MATE9 (Teknologian projektikurssi)
MATE10 (Projektikurssi)

 

Arvioinnin menetelmät ja käytänteet

Kaikki kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu/H=hylätty). Arviointi kohdistuu yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen ja perustuu monipuoliseen näyttöön. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti työskentelyyn ja palautettava kaikki vaadittavat työt. Arviointiperusteena kunkin kurssin kohdalla on tavoitteiden saavuttaminen ja keskeisten sisältöjen omaksuminen. Vain S-merkinnällä arvioitu kurssi lasketaan kurssikertymään. 

Itsenäisesti suoritettavat kurssit

Kursseja MATE1 - MATE3 ja MATE5 ei voi suorittaa itsenäisesti niiden työtavoista ja luonteesta johtuen. Kurssit MATE4 ja MATE6- MATE10 vaativat itsenäistä työskentelyä.

Aihekokonaisuudet

Oppiaine toteuttaa aihekokonaisuuksia vähintään seuraavissa kursseissa:

aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä MATE3, MATE4, MATE7
hyvinvointi ja turvallisuusMATE2, MATE3, MATE5
kestävä elämäntapa ja globaali vastuu MATE3
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys MATE8
monilukutaito ja mediat MATE1, MATE5, MATE9, MATE10
teknologia ja yhteiskunta MATE1, MATE3, MATE6, MATE7, MATE9, MATE10.

HUOM! Teksti on muokattu varsinaisesta opetussuunnitelmasta, jossa on ristiriitaa kurssinumeroiden MATE4 ja MATE5 välillä. Asiaa ollaan korjaamassa varsinaiseen opetussuunnitelmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä