3.4.3 Yhteistyö esiopetuksessa

Tavoitteet ja kuvaus yhteistyön toteutuksesta

Oppimisen polun eri vaiheiden tavoitteiden ja käytäntöjen tunteminen on laadukkaan opetuksen perusta. Esiopetuksen, muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö on tehnyt yhteistyötä jo opetussuunnitelman laadintavaiheessa. Opetussuunnitelmayhteistyö ja pedagogisen yhteistyön jatkuminen mm. alkuluokkatoiminnan muodossa kehittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen laatua. Opetukselliseen yhteistyöhön perustuva alkuluokkatoiminta mahdollistaa sen, että varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö tutustuu käytännössä toistensa toimintaan ja oppimisympäristöihin. Lisäksi yhdessä perusopetuksen kanssa sovitut kasvun ja oppimisen tukemiskäytännöt (mm. kolmiportaisen tuen eteneminen ja nivelvaihekäytännöt) vahvistavat lapsen oppimispolun yhtenäisyyttä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa on opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuualueet. Yhteistyötä tehdään hyvinvointialueen lapsille ja perheille suunnattujen palveluiden kanssa. Yhteiset työryhmät ja yhdessä luodut toimintamallit mahdollistavat hyvän tiedonkulun sekä yhdistävät perheiden palveluita kokonaisuudeksi. 

Perusopetuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä luodaan suunnitelmia ja käytäntöjä tuen jatkumisen turvaamiseksi. Esiopetuksen opiskeluhuolto on tärkeänä osana perusopetuksen opiskeluhuollon suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. Edellä kuvailtu kokonaisuus toteutuu monialaisessa yhteistyössä opiskeluhuollon ohjausryhmässä. Esiopetuksen henkilöstön yhteistyöllä lähiympäristön toimijoiden kanssa edistetään oppimisympäristöjen monipuolisuutta. Näin lasten oppimisympäristöt avautuvat ympäröivään yhteisöön ja maailmaan.

Henkilöstön keskinäinen yhteistyö esiopetuksessa on välttämätöntä opetuksen laadun ja esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Yhteistyö esiopetusyhteisön aikuisten kesken toimii samalla esimerkkinä lapsille. Lasten yhteistyötaitojen vahvistaminen on yksi keskeisistä esiopetuksen tavoitteista. Esiopetuksessa käytetään erilaisia yhteistyömuotoja, pienryhmätoimintaa ja joustavaa ryhmätoimintaa. Lapsia kannustetaan ja ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja kehittämään omia yhteistyötaitojaan. Lapsia kuullaan toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin yhteydessä heille sopivalla tavalla

Yhteistyön tavoitteet

 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyön tavoitteena on lapsen saumaton oppimisen polku, jota tukee ammattilaisten yhteinen osaaminen. Tähän päästään yhteisen työn tavoitteen kirkastamisen ja eri ammattilaisten työvastuisiin tutustumisen kautta. Lapset ja huoltajat ovat yhteisiä ja parhaimmillaan yhteistyö sujuu luottamuksen ilmapiirissä saumattomasti. Lisäksi yhteistyön osalta toimintakulttuurin tulee olla arvioivaa ja kehittävää. Yhteistyötä linjaavat yhteiset strategiat ja suunnitelmat.

Kotkan kaupungin palveluiden ulkopuolisten tahojen kanssa tärkeimmät tavoitteet ovat saumaton yhteistyö, oikea-aikainen tiedottaminen ja toiminta sekä yhteistyön säännöllisyys. 

Huoltajien ja lasten kanssa tehtävässä yhteistyössä on keskeistä molemminpuolinen kunnioitus ja luottamuksen syntyminen. Tähän tavoitteseen pääsemisestä huolehtii esiopetuksen henkilökunta. Lisäksi yhteistyön tulee tarjota huoltajille ja lapsille mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Yhteistyötä linjaavat asiakaskysely, esiopetussuunnitelma, lapsikohtainen suunnitelma ja esiopetuksen toteuttamiseen liittyvät ohjeistukset.

 Yhteistyön arviointia ja kehittämistä toteutetaan asiakaskyselyn kautta, arjen yhteistyötilanteissa ja osana ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyö paikalliset kuvaukset on jaoteltu ammatilliseen yhteistyöhön ja yhteistyöhön huoltajien kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä