3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan esiopetuksessa tiloja, paikkoja, välineitä, yhteisöjä ja käytäntöjä, jotka tukevat lasten kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monitahoisia ja joustavia kokonaisuuksia. Ne tarjoavat mahdollisuuksia leikkiin, luoviin ratkaisuihin ja asioiden monipuoliseen tarkasteluun lapsia motivoivia ja toiminnallisia työtapoja käyttäen. Hyvä oppimisympäristö tukee myös lapsen luontaista liikkumista ja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ohjattuun liikuntaan sekä sisä- että ulkotiloissa.

Oppimisympäristön keittämistä ohjaavat esiopetuksen arvoperusta, oppimiskäsitys, opetuksen toteuttamisen periaatteet sekä toimintakulttuurin kehittämiselle asetetut tavoitteet. Kehittämisessä huomioidaan lasten osaaminen, heidän kiinnostuksen kohteet ja yksilölliset tarpeet. Oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä[1]. Oppimisympäristöissä kiinnitetään huomiota ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettisyyteen, esteettömyyteen ja sekä tilojen valaistukseen, sisäilman laatuun, siisteyteen ja viihtyisyyteen.

Oppimisympäristöjä kehitetään niin, että ne edistävät vuorovaikutusta ja yhteisöllistä tiedon rakentumista. Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat luovat ilmapiiriltään turvallisen ja muita kunnioittavan oppimisympäristön. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat lasten aktiivisuutta, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä oppimaan oppimisen taitoja ja tasa-arvoa.
Oppimisympäristö ei rajoitu sisätiloihin, vaan toimii osana ympäröivää yhteisöä. Luonto ja rakennettu kulttuurimaisema ovat tärkeä osa oppimisympäristöä. Kotkan kulttuuripolun painopiste esiopetuksen kohdalla on kirjastorakennus ja asiakkaana toimiminen siellä. Tämä ohjaa laajemminkin käyttämään yhteistyökumppaneiden (mm. kulttuuri- ja liikuntatoimen) tarjoamia mahdollisuuksia.

Esiopetuksessa käytetään ja sovelletaan tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasten omia leikkikaluja, tieto- ja viestintäteknologisia laitteita ja muita välineitä voidaan käyttää huoltajien kanssa sovituilla tavoilla. Tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat lapsille kokonaisvaltaisen oppimaiseman ja kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen.

[1] Valtioneuvoston asetus 4 § (422/2012)


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä