Opetussuunnitelma A1-ruotsi

Ruotsi A-oppimäärä vuosiluokat 1 - 2

Opetussuunnitelmaan sisältyy paikallinen kieliohjelma jonka mukaan:

”Pakollinen A1-kieli (englanti), aloitus 3. luokalla. Vapaaehtoinen A2-kieli (ruotsi), aloitus 1. luokalla (kunnanvaltuuston päätös 3.2.2015). Ruotsinkielenopetus luokalla 1-2 voidaan toteuttaa integroituna muihin oppiaineisiin sekä erillisenä oppimääränä. Oppiaineen laajuus täytyy yhteensä olla yksi vuosiviikkotunti 1. luokalla sekä yksi vuosiviikkotunti 2. luokalla. B1-kieli (ruotsi), aloitus 6. luokalla. B2-kieli, vapaaehtoinen (valinnaisaine), aloitus 8. luokalla. B2-kielen laajuus on neljä vuosiviikkotuntia.”

Kohdealueet

  • Myönteinen asenne kieliin
  • Kehittyvä kielitaito, uskallus käyttää kieltä suullisesti
  • Kielenopiskelutaidot
  • Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla. A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan A-oppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä. Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin kieliin, esimerkiksi ruotsiin. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi. Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

Kemiönsaaren perusopetuksen opetussuunnitelma

Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Toisen kotimaisen kielen tai ensimmäisen vieraan kielen opiskelut aloitetaan vuosiluokalla 1. Oppilaat oppivat kielen alkeet laulamalla, leikkimällä, pelaamalla ja liikkumalla. Opintojen sisältö muokataan yhdessä oppilaiden kanssa vastaamaan oppilaiden kiinnostuksenkohteita. Opetus voidaan toteuttaa toisten oppiaineiden yhteydessä, osana kokonaisvaltaista opetusta ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai erillisinä opetustunteina tai opetustuokioina. Ruotsin kielen opetuksen laajuuden pitää vastata yhtä vuosiviikkotuntia 1. vuosiluokalla ja yhtä vuosiviikkotuntia 2. vuosiluokalla. Opetukseen pitää sisällyttää yhteistyötä yli kielirajojen, josta mainitaan koulujen kielipolussa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

Tavoitteet ja sisällöt

T1 Kannustaa oppilasta kiinnostumaan lähiympäristön, Suomen ja Pohjoismaiden kielelliestä ja kulttuurisesta runsaudesta sekä suomen ja ruostin asemasta kansalliskielinä

T3 Ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T5 Tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

T7 Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta

T8 Tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä

T9 Auttaa oppilasta laajentamaan koheliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemusta


Keskeiset sisältöalueet

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan alueisiin, joissa puhutaan suomenruotsia
Mietitään, missä suomenruotsia voi kuulla
Suomenruotsalaisuus kotikunnassa ja lähipiirissä

S2 Kielenopiskelutaidot
Tutustutaan ruotsin kieleen ja harjoitellaan sitä sallivassa opiskeluilmapiirissä, jossa tärkeintä on viestinnällisyys
Opetellaan kieltä lorujen, laulujen, pelien ja leikkien avulla
Valitaan itselle ja ryhmälle mielekkäitä aiheita

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
Harjoitellaan kielen alkeita
Harjoitellaan arkipäivän fraaseja ja sanastoa
Harjoitellaan toimimaan tilanteissa pienilläkin kielitaidolla ilmeisiin ja eleisiin tukeutuen

Aihealueita: minä itse

Vuosiluokka 1
Tervehtiminen
Lukusanoja
Värejä
Viikonpäivät
Perheenjäsenet
Kotieläimet
Ruoka

Vuosiluokka 2
Tervehtiminen
Kuukaudet
Vaatteita
Villieläimiä
Sääsanastoa
Hedelmiä ja vihanneksia

Verbejä, arkisia 1. henkilön preesens

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 1 – 2

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille ahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä