Läroplan A1-finska

Finska A-lärokurs

I läroplanen ingår ett lokalt språkprogram enligt vilket:

”Det obligatoriska A1-språket är finska och undervisningen påbörjas i årskurs 1 (kommunfullmäktiges beslut 3.2.2015). Undervisningen i finska i årskurs 1-2 kan ske som integrerad undervisning i de övriga läroämnena och som enskild lärokurs. Omfattningen ska dock motsvara en årsveckotimme i åk 1 och en årsveckotimme i åk 2. Det frivilliga A2-språket är engelska och undervisningen påbörjas i årskurs 3. Undervisningen i det frivilliga B2-språket läses som valfri lärokurs i årskurserna 8-9 och omfattar sammanlagt fyra årsveckotimmar.”

Målområden

  • Positiv attityd till språk
  • Vågar använda sig muntligt av språket
  • Färdigheter för språkstudier
  • Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

Läroplanens uppdrag i årskurs 1 och 2

Nationella läroplansgrunderna

Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i årskurs 1–2

Studierna i det första främmande språket eller det andra inhemska språket inleds oftast i årskurs 3. Undervisningen i A-lärokursen kan dock påbörjas redan före årskurs 3. I det fallet följs grunderna för läroplanen för A-lärokursen med hänsyn till elevernas ålder.

Redan innan undervisningen i A-lärokursen inleds kan eleverna preliminärt stifta bekantskap med finska, i första hand genom hörförståelse. Sådan verksamhet kallas ofta för språkdusch. Eleverna lär sig grunderna i språket samtidigt som de sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet väljs tillsammans med eleverna utifrån elevernas intressen. Undervisningen kan genomföras i samband med andra lektioner, som en del av den helhetsskapande undervisningen och de mångvetenskapliga lärområdena eller under särskilda lektioner eller undervisningspass. Språkdusch kan också ordnas i högre årskurser.

 

Lokala läroplan

Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i årskurs 1–2

Studierna i det första främmande språket eller det andra inhemska språket inleds i årskurs 1. Eleverna lär sig grunderna i språket samtidigt som de sjunger, leker, spelar och rör på sig. Innehållet formas tillsammans med eleverna utifrån elevernas intressen. Undervisningen kan genomföras i samband med andra lektioner, som en del av den helhetsskapande undervisningen och de mångvetenskapliga lärområdena eller under särskilda lektioner eller undervisningspass. Omfattningen ska dock motsvara en årsveckotimme i åk 1 och en årsveckotimme i åk 2. I undervisningen ska ingå det samarbete över språkgränserna som finns nämnt i bildningens språkstig för elever i årskurs 1 och 2.

Handledning, differentiering och stöd

Eleverna ska uppmuntras att modigt använda sina språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar stödjer utvecklingen av elevernas språkkunskaper. Elever som har inlärningssvårigheter i språk ska ges stöd. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan språket från tidigare, t.ex. elever med finskspråkig bakgrund.

Mål och innehåll

M1 Uppmuntra eleven att lägga märke till finska och dess kulturella mångfald i omgivningen, väcka intresse för finskan och motivera hen att värdesätta svenskans och finskans ställning som nationalspråk.

M2 Motivera eleven att värdesätta sin egen språkliga och kulturella bakgrund och den språkliga och kulturella mångfalden i världen samt att bemöta människor fördomsfritt.

M3 Vägleda eleven att lägga märke till vad som förenar respektive skiljer olika språk åt samt stödja hen att utveckla språklig nyfikenhet och medvetenhet.

M4 Handleda eleven att hitta finskspråkigt material.

M5 Tillsammans gå igenom målen för undervisningen och skapa en tillåtande studieatmosfär som stöder och uppmuntrar eleverna att lära sig och lära av varandra.

M6 Handleda eleven att ta ansvar för sina språkstudier och modigt öva sina kunskaper i finska, också med digitala verktyg, samt att få insikt i vilket sätt att lära sig språk som bäst passar var och en.

M8 Handleda eleven i att använda sig av språkliga kommunikationsstrategier

 

Centralt innehållsområde

Tema: Jag

Kommunikation

  • Förstå och kunna svara enkelt

Strukturer (muntligt)

Årskurs 1
Hälsningsfraser
Siffror
Färger
Veckodagar
Familjemedlemmar
Husdjur
Mat

Årskurs 2
Hälsningsfraser
Månader
Klädesplagg
Vilda djur
Väder ord
Frukter och grönsaker

Verb, enkla vardagliga i jag-form

Bedömning av elevens lärande i A-lärokursen i finska i årskurs 1 – 2

Bedömningen ska sporra och ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina kunskaper, att utveckla dem och att uttrycka sig på för dem naturliga sätt. Mångsidig bedömning ger också elever som har inlärningssvårigheter i språk, eller annars har ett annorlunda språkligt utgångsläge, möjligheter att visa sina kunskaper. Den Europeiska språkportfolion eller andra liknande utvärderingsverktyg kan användas vid bedömningen.

Läraren ska ge en verbal bedömning i finska genom att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i den lokala läroplanen. För att studierna ska framskrida är det viktigt att bedömningen sker på många olika sätt och att den beaktar alla mål. Bedömningen ska rikta sig till samtliga innehåll. Bedömningen av delområdena ska grunda sig på den Europeiska referensramen och den finländska referensram som utarbetats utgående från den.

Centrala föremål för bedömningen och responsen med tanke på lärprocessen i finska A-läroplan är följande

  • visar ett ökat intresse för det andra inhemska språket
  • framsteg i förmågan att uttrycka sig muntligt på det andra inhemska språket
  • framsteg i att kommunicera på och undersöka det andra inhemska språket

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä