Fortsättningen - Våra språk

Våra språk - språkmedveten verksamhet

Övergripande tema för läsåret 2018 - 2019 är språkmedveten verksamhet. Temat är gemensamt för grundläggande utbildningen, gymnasiet och småbarnspedagogiken.

Bakgrund

Läsåret 2017 – 2018 genomförs ett språkprojekt kallat ”Över språkgränserna på ön” i daghemmen, förskolan och årskurserna 1 – 2. Målgruppen har varit barn i åldern 4 – 9. Under året har det skapats en språkstig som ska följas för respektive ålder. Varje barn ska få vara med om de aktiviteter som finns nämnda i språkstigen. Läroplanen har kompletterats med målsättning, innehåll och kriterier för utvärdering i det andra inhemska språket i åk 1 – 2. Pedagogerna har fått fortbildning och en ryggsäck med språkstimulerande material delas ut i grupperna i höst.

I samband med rektorsmötet i januari beslöts att det gemensamma temat för läsåret 2018 – 2019 är språk, språkstimulerande och språkmedveten verksamhet så att verksamheten omfattar hela grundläggande utbildningen samt gymnasiet. 

 

Grundtanke

Tanken med temat är att skapa en språkstig även för åk 3 – 9 och gymnasiet. Språk, både modersmålet och andra språk, ska vara en genomsyrande röd tråd hela läsåret. En målmedveten satsning på modersmålet och språk ska höja elevernas språkliga medvetenhet och identitet. Detta borde på lång sikt medföra fördelar även gällande andra ämnen eftersom modersmålet egentligen är grund för alla ämnen. Ett rikt och nyanserat modersmål medför bl.a. större ordförråd, bättre läsförståelse samt ett vårdat språk som används aktivt i skrift och muntligt.  

Efter läsåret borde kommunens skolor ha en heltäckande språkstig som kan användas i flera år framöver och som stimulerar till fortsatt språkmedveten verksamhet i skolorna.

 

Målsättning

Det egna modersmålet. Under året satsas det mycket på läsning, läsförståelse, muntlig framställning och språkvård. Det egna modersmålet används i alla skolämnen vilket betyder att satsningen genomsyrar alla ämnen och all verksamhet i skolan. 

Språkundervisningen. Det satsas på att eleverna vågar uttrycka sig på respektive språk, speciellt muntligt. Lärarna försöker skapa tillfällen där eleverna i praktiken måste använda språket.

Samarbete över språkgränserna. Det satsas på ett ökat och genomtänkt samarbete över språkgränserna och mellan skolorna.

Språklig mångfald. Elevernas eget modersmål och språkliga bakgrund lyfts fram. Varje elev är unik. Elever med minoritetsspråk (t.ex. estniska, arabiska, spanska) ges möjlighet att känna att det egna modersmålet är värdefullt. Alla elever ges möjlighet att lära sig grunder i något annat språk än de som erbjuds i läroplan.

Kompetenser. Temaområdet stöder och utvecklar speciellt multilitteracitet och digital kompetens men även de kulturella och kommunikativa kompetenserna.

Fortbildning. Under läsåret ges det möjlighet för lärarna att fortbilda och fördjupa sig i språkmedveten verksamhet. En för lärarna gemensam fortbildningsdag ordnas kring temat. Skolorna ordnar dessutom sina egna fortbildningar.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä