Creakids

Creakids - kreativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken

Creakids är ett samarbetsprojekt kring kreativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken.

Kristinestad är projektägare. Övriga deltagande kommuner är Närpes, Åbo och Kimitoön.

Linn Österås och Linda Mannila står för planering, koordinering och verkställande av verksamhet.

Projektet i ett nötskal

Projektets huvudsyfte är att utveckla daghemmens lärmiljö. För att utveckling ska ske behöver personalen få tid att planera och bekanta sig med alternativa lärmiljöer. Detta sker genom de möjligheter projektet skapar, genom att erbjuda studiebesök, planeringstid och resurser för att göra anskaffningar. Daghemmen får således möjlighet att förverkliga en lärmiljö som är tilltalande på många olika plan, som har sin har planerats tillsammans med barnen och med beaktande av en hållbar utveckling. Utan detta projekt får daghemmen sällan extra kapacitet för att engagera sig på djupet i daghemmets lärmiljöer. De strategier och goda modeller man jobbar fram under projektets gång ska såväl fungera som riktgivande för andra daghem. Därför lyfts projektet aktivt fram i social media, men också via en bok. Tanken är att boken kanske möter de som inte är aktiva på social media. Boken är också ett konkret resultat av projektet.

Mål 1 - Projektets målsättning är att låta daghemspersonal i projektkommunerna bekanta sig med olika lärmiljöer och att på basis av detta utarbeta modeller och strategier för kreativa lärmiljöer i den egna kontexten

Personalen gör studiebesök för att bekanta sig med nytänkande och kreativa miljöer inom småbarnspedagogiken, till exempel till Sverige. Personalen planerar och bygger aktiviteter både med analoga och digitala inslag, till exempel verksamhet där man utgår från det barnen är intresserade av. För att lära av varandra och dela med sig av erfarenheter ordnas gemensamma träffar med personal från olika daghem i projektkommunerna. Åtminstone två från personalen i varje projektkommun, alternativt två från varje enhet, deltar i de gemensamma träffarna. På det här sättet kan kommunen/staden lokalt utvecklas, men sedan kan deltagarna i nätverket ytterligare fördjupa sitt kunnande.

Mål 2 - Sprida resultaten till andra daghem både i projektkommunerna och nationellt genom att bygga nätverk

Medan man i skolan har olika typer av nätverk som för samman lärare som undervisar på samma årskurs eller inom samma ämnen, finns det inte alls lika stort utbud av nätverk för daghemspersonal. I projektet bygger man ett sådant nätverk som engagerar både finska och svenska daghem i projektkommunerna och nationellt. Projektet bildar en grupp på sociala media som används för att sprida material och erfarenheter, samt uppmuntra andra att dela goda exempel samt idéer och tankar kring kreativa lärmiljöer. Materialet, goda modeller och upplevelser sammanställs också i en bok som publiceras och finns tillgänglig digitalt. Boken kan läsas oberoende av plattform. Projektet avslutas dessutom i ett slutseminarium så att deltagarna delar med sig av de goda modellerna för kreativa lärmiljöer.

Mål 3 - Göra barnen delaktiga i sin egen lärmiljö

Syftet är också att daghemmen verkställer en kreativ lärmiljö med olika anskaffningar där den pedagogiska verksamheten är närvarande. Planering av lärmiljön sker tillsammans med barnen, så att de kan påverka vad de är intresserade av, till exempel utgående från alternativ. Utgående från dessa planer görs anskaffningar till det egna daghemmet. Anskaffningarna ska locka till aktivitet hos barnen, men anskaffningarna ska också kunna användas flexibelt och av olika åldersgrupper. För att möjliggöra detta gör daghemmen anskaffningar för att skapa inspirerande lärmiljöer. Alla anskaffningar görs med tanke på en hållbar utveckling, så att möbler och material kan flexibelt användas på olika sätt.