Kimitoöns digitutorlärare - Kemiönsaaren digitutorit

Kimitoöns tutorlärarverksamhet, läsåret 2019 - 2020

Projektet är en fortsättning på den tutorlärarverksamhet som har genomförts i kommunens skolor under åren 2017 - 2019 och som har kunnat genomföras med hjälp av statsunderstöd. Årets projektet finansieras till 75% av Utbildningsstyrelsen.

Målsättning
Projektets mål är att fortsätta med den tutorlärarverksamhet som genomförts de två senaste läsåren i kommunens skolor. Målet är att tyngdpunkten för verksamheten fortsättningsvis är handledning i användandet av digitala redskap och arbetssätt men att också en förkovring i läroplanens kompetenser mera betonas än tidigare. Tanken är att tutorlärarna handleder lärarna hur elevernas kompetenserna kan utvecklas på ett naturligt sätt i undervisningen. Tutorlärarna stöder också lärarna att använda nya arbetssätt och hjälper dem att utveckla sin lärarroll mer mot en handledar- eller coachroll.
Regionala tutornätverket Tutor Syd 3.0
Kimitoön fortsätter att vara med i det regionala tutorlärarnätverket som utvidgats att omfatta kommuner i västra Nyland och huvudstadsregionen. Samarbetsprojektet Tutor Syd 3.0 finansieras också av utbildningstyrelsen och i projektet ingår totalt 12 parter,. Dessa är Pargas, Åbo, Raseborg, Hangö och Kimitoön samt som nya Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Pargas är huvudman för detta projekt.

Kimitoöns digitutorer 2 - KidIT2

Kimitoöns digitutorer 2 - KidIT 2 är ett fortsättningprojekt till det ursprungliga tutorlärarprojektet. Projektet andra del genomförs under tidsperioden 1.1.2018 - 30.6.2019. Projektet finansieras till 80% av Utbildningsstyrelsen.

Målsättning
Projektets mål är att utbilda fler tutorlärare som kan handleda lärare i deras arbete i skolorna på Kimitoön. Målet är att utöka antalet tutorlärare från tre till sex i kommunen. Ifall positivt beslut fås har alla flerlärarskolor en egen tutorlärare. De medel som innevarande år har använts till tutorlärarverksamheten har räckt till en veckotimme per tutorlärare och per skola. Vårt mål är att utöka antalet tutorlärartimmar till två veckotimmar både för nuvarande tutorlärare samt för de nya tutorlärare som vi utbildar.

Vad har gjorts?
Beviljat statsunderstöd räckte till att utöka antalet tutorlärare från tre till fyra. Amosparkens skola, Kimitonejdens skola, Dalsbruks skola och Kemiönsaaren keskuskoulu har under projekttiden haft varsin digitutor som har stött och handlett lärarna i sin respektive skola. IT-pedagogen har skött samma uppgifter i de övriga skolorna och har också fungerat som handledare för tutorlärarna.Tutorlärartimmarna per skola har utökats från en timme till två. Tutorlärarna har deltagit i kurser och utbildningar samt i det regionala tutorlärarnätverket.

Fortsättning
Projektet Kimitoöns tutorlärarverksamhet möjliggör en fortsättning på tutorverksamheten i kommunens skolor under läsåret 2019 - 2020.

Regional tutorverksamhet i sydvästra Finland
Parallellt med vårt projekt har det funnits ett regionalt tutorlärarverksamhetsprojekt. Detta projekt finansieras också av utbildningstyrelsen och i projektet deltar fem parter, som är Pargas, Åbo, Raseborg, Hangö och Kimitoön. Pargas är huvudman för detta projekt. Regionala tutorlärarnätverket har ordnat fortbildningar och temadagar för tutorlärarna.

Projektet Kimitoöns digitutorer - KidIT

Kimitoöns digitutorer (KidIT) är ett projekt som finansierats till 80% av Utbildningsstyrelsen. Projektet består av två delar; utbildning av tutorlärare och verksamheten i skolorna. Projekttiden är 1.1 - 31.12.2017.

Projektet kommer att fortsätta i och med att kommunen har fått fortsatt finansiering. Projektets andra del genomförs under tidsperioden 1.1.2018 - 30.6.2019. Statsandelsprocenten är den samma som i det första projektet

Utbildning av digitutorer

Målsättning
Projektets mål är att utbilda tutorlärare som kan handleda lärare på ett mångsidigt sätt att använda digitala redskap och resurser pedagogiskt ändamålsenligt i undervisningen och sitt arbete. Målet är att tutorlärarna ska under utbildningen utveckla sina kompetenser inom pedagogiken, det tekniska området och mentorskap/ledarskap. Utbildningen kommer att riktas till intresserade lärare som redan nu har grundläggande färdigheter inom området. Kommunen kommer att utbilda fler lärare än vad som i verkligheten kommer att jobba som tutorlärare, för att så ett större spridning och ett större nätverk inom kommunen som i framtiden stöder tutorlärarnas arbete. Syftet är att utnyttja något av de utbildningsprogram som t.ex. CLL eller Valteri erbjuder.

Vad har gjorts?
Tre lärare har fått utbildning för att kunna arbeta som digitutor. I deras utbildning har ingått bl.a. tutorlärarens uppgifter och roll, den nya läroplanen och implementering av den i skolans verksamhet, kommunikation och samarbete samt användning och produktion av digitalt innehåll.

Verksamhet

Målsättning
Projektets mål är att inom Kimitoöns kommun ha ett antal tutorlärare som stöder och handleder de övriga lärarna i deras dagliga arbete. Målet är att tutorlärarna sköter sitt vanliga undervisningsarbete men att nedsänkt undervisningsskyldighet möjliggör handledning av andra och utvecklingsarbete inom skolan och kommunen. Målet är att tutorlärarna handleder lärare att använda digitala redskap och resurser pedagogisk ändamålsenligt både i undervisningen och sitt eget arbete. Tutorlärarna stöder lärarna att implementera den nya läroplanen i undervisningen och att göra det sk. digisprånget. Målet är att tutorlärarnas arbete leder till att skolorna gör ett sk. digisprång och att verksamhetskulturen i skolorna förändras.

Vad har gjorts?
Amosparkens skola, Kimitonejdens skola och Kemiönsaaren keskuskoulu har under höstterminen 2017 haft varsin digitutor som har stött och handlett lärarna i sin respektive skola. IT-pedagogen har skött samma uppgifter i de övriga skolorna och har också fungerat som handledare för tutorlärarna.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä