Över språkgränserna på ön Språkprojekt - Kielihanke

Projektet i ett nötskal

Över språkgränserna på ön är ett projekt inom småbarnsfostran, förskolan och grundläggande utbildningens första klasser i Kimitoöns kommun. Projektet genomförs både i de svensk- och finskspråkiga enheterna och medför ett ökat samarbete mellan språkgrupperna. Målsättningen med projektet är att bygga en språkstig för barnen i åldern 4 - 9 som ska stödja deras språkliga utveckling och identitet. Projektet medför att den egentliga språkundervisningen inleds redan i åk 1. Målgrupp för projektet är barnen i småbarnsfostran och eleverna i skolan samt pedagogerna, som erhåller fortbildning i samband med projektet som genomförs läsåret 2017 - 2018.

Projektet finansieras till 95% av Utbildningsstyrelsen. Statsunderstödet har erhållits för att tidigarelägga, utveckla och öka språkstudierna i den grundläggande utbildningen.

Mål för projektet

Strukturella och pedagogiska mål

Allmänt
- medvetet arbeta med de inhemska språken i småbarnsfostran, förskolan och i grundläggande utbildningens lägsta klasser.
- bygga upp en strukturerad språkstig från småbarnsfostran till den grundläggande utbildningen
- stödja utvecklingen av barnens språkliga kunskaper och färdigheter samt deras språkliga identitet.
- omfattar kommunens samtliga svenska och finska daghem, förskolor samt skolor med årskurserna ett och två.
- göra verksamheten bestående

Verksamhet i daghem, förskola och skolan
- medföra ett naturligt språk- och ämnesövergripande samarbete mellan enheterna inom småbarnsfostran, förskolan och grundläggande utbildningens lägsta klasser.
- få in det andra inhemska språket på ett mångsidigt och naturligt sätt i småbarnsfostran och förskolverksamheten. Detta genomförs genom leken.
- det arbete som genomförs i småbarnsfostran skall stöda språkundervisningen som börjar i årskurs ett.
- öka samarbetet mellan de svensk- och finskspråkiga skolorna. Samarbetet ska stöda språkundervisningen och ska skapa möjligheter att använda språket på ett varierande sätt i olika sammanhang.
- samarbetet ska omfatta både språkundervisning och övrig verksamhet inom och mellan enheterna

För barnet / eleven
- lek, ramsor, sång och drama även på andra inhemska språket för barn i åldern 4 - 9.
- undervisningen i det andra inhemska språket börjar i årskurs 1.
- de inhemska språken ska bli en naturlig del i barnens vardag så att barnens inställning till det andra inhemska så småningom ändras i en positiv riktning.

För pedagogen
- fortbilda lärarna så att de erhåller de färdigheter de behöver för att kunna undervisa målinriktat i det andra inhemska språket.
- höja lärarnas motivation att undervisa det andra inhemska språket.
- utarbeta material som stöder pedagogerna inom småbarnspedagogiken, förskolan och grundläggande utbildningen.
- samarbetet ska omfatta samarbete pedagoger emellan såsom delning av material och pedagogiska modeller.
- samarbetet ska involvera både pedagogerna och barnen.