Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena

Oppiaineen luonne (uusi lops 2016)
suomen kieli 2.jpg

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia taitoja.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan.

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kirjallisuus tarjoaa elämyksiä ja tukee kriittisen ajattelun, empatian ja identiteetin sekä eettisen ja esteettisen pohdinnan kehittymistä ja kulttuuriperintöön tutustumista.

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat yhteydessä toisiinsa. Opiskelussa käytetään monipuolisia menetelmiä ja vaihtelevia opiskeluympäristöjä. Tekstejä tuotetaan, tulkitaan ja jaetaan sekä yksin että yhdessä, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.

Keskeisiä tavoitteita

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on mm., että opiskelija

 • syventää ja monipuolistaa suomen kielen taitoaan
 • syventää ja monipuolistaa tietojaan kielestä, kauno- ja tietokirjallisuudesta, mediasta sekä vuorovaikutuksesta
 • syventää monilukutaitoaan
 • monipuolistaa vuorovaikutusosaamistaan
 • ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden, tiedon- ja tieteenalojen kielen merkityksen ja hallitsee yleiskielen normit
 • syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan
 • osaa kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä ja käyttää niitä
 • ymmärtää ja noudattaa tekijänoikeuksia ja käyttää lähteitä oikein
 • osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa
 • nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden monimuotoisuutta sekä ymmärtää niiden historiallisten juurten merkityksen ja näkyvyyden nykykulttuurissa.aku.gif

Arviointi

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän arviointi kohdistuu kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata kurssilla edistymistä. Oppimisprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt.

Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä itsestään puhujana, tekstien tuottajana ja tulkitsijana.

ÄI 1: Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen)

Sisällöt ja tavoitteet (uusi lops 2016)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisestlukeminen.jpgi lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
 • monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana
 • lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.

Keskeiset sisällöt

 • oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
 • tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
 • tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
 • tekstien moniäänisyys
 • proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi
 • tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
 • tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
 • ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

Itsenäinen suorittaminen

Kurssi ei sovi itsenäisesti suoritettavaksi.

Hyödyllisiä linkkejä

Referaatti http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/tekstinhuolto/tekstilajeja/referaatti/

Tekstilajeja http://www.otavanoppimateriaalit.net/verkkopiste/kirjoittaminen/tekstilajeja.html

Kurssimateriaaleja (Sarin ryhmä)

Kurssisuunnitelma sekä itsenäiset kielenhuoltotehtävät
kususyksy2019.doc

Kurssin materiaaleja (Sarin ryhmä)
Tekstiin liittyviä peruskäsitteitä.ppt
Tekstin osia.ppt
Asiatekstien lajeja ryhmätyö.ppt
Proosan päälajit.ppt
Moniäänisyys tekstissä.ppt

Kirjallisuusblogi tai -vlogi (Sarin ryhmä)
Oma kirjallisuustyö 2019.doc

Referaatti ja referaattiharjoitus (vihko s. 59)
Referointi eli tiivistäminen.ppt

Aineistopohjainen kirjoitelma
Kirjoitustaidon tehtävä 2019.doc
Aineistoessee.ppt
Esimerkkiessee.doc
Tekstin asetteluohje.doc

Lukutaidon koe ja käsitetesti
Käsitetesti.doc
Kokeeseen valmistautuminen 2019.doc
Lukutaitovastaus.ppt
Lukutaitovastausesimerkki.doc

Lukutaidon koe koepäivänä
Lukutaidon koe.doc

Materiaaleja (Mikon ryhmät)
Tekstin asettelu tietokoneella.rtf
OHJEET KIRJALLISUUSBLOGIIN.rtfLiitteet:

Kirjallisuudesta kirjoittaminen
Kappaleet 7 ja 8 (artikkeli ja kolumni)
Ohjeita aineistoaineeseen
Referaatin kirjoittaminen
Referaatti

ÄI 2: Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Sisällöt ja tavoitteet (uusi lops 2016)esseen kirjoittaminen.jpg

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän
 • oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään
 • ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa
 • ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden, äidinkielen ja kielitaidon sekä tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen
 • oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
 • kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus
 • suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
 • kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
 • kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
 • informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Itsenäinen suorittaminen

Kurssi soveltuu huonosti itsenäisesti suoritettavaksi.

Hyödyllisiä linkkejä

Esiintymistaito, diaesitys
http://www.slideshare.net/Finlander/esiintymistaito?related=1
Tiedonhaku
http://mediakasvatus.kirjastot.fi/tiedonhaku
Prosessikirjoittaminen
http://www.oppiminen.utu.fi/Kirj/kirjvaih.htm
http://www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/kirjoitt.htm


Kurssisuunnitelma ja itsenäiset kielitehtävät
Kurssisuunnitelma 2020 kevät.doc

Kurssin materiaaleja
Kielet Suomessa.ppt
Mitä kieli on.ppt
Maailman kielet.ppt
Mitä on kielitaito.ppt
Kielikunnat.ppt
Nonverbaliikka.ppt

Kirjatehtävä​
KULTTURIEN KOHTAAMISESTA KERTOVA KIRJA 2020.doc

Tietoartikkelin laatiminen

ARTIKKELIN KIRJOITTAMISOHJEITA.doc
Tiedonhakuprosessi.ppt
Otsikko, aloitus ja päätäntä.ppt

Tietoisku= tietoa välittävä puheenvuoro
Tietoa välittävä puheenvuoro.ppt

Esimerkkejä opiskelijoiden tietoartikkeleista
Poliisikoirat Suomessa -tietoartikkeli.pdf
Artikkeli salametsästyksestä.pdf
Tietoartikkeli Auschwitz Birkenausta.pdf
Artikkeli turkistarhauksesta.pdf
Tekoäly käytännön maailmassa -artikkeli.pdf
Artikkeli ilmastopakolaisuudesta.pdf

Kielitehtävien vastaukset


Kirjoitustaidon koe ja siihen valmistautuminen
KIRJOITUSTAIDON KOE 2020.doc

ÄI 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

Sisällöt ja tavoitteet (uusi lops 2016)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nalukeminen 3.jpguttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan reflektoiden
 • syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista
 • monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa
 • oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan.

Keskeiset sisällöt

 • kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
 • monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
 • proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
 • monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
 • kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 • tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta
Itsenäinen suorittaminen
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssisuunnitelma ja pieni kurssityö
kurssisuunnitelma 2020 sekä kurssityö jakso 6.doc

Kurssimateriaaleja

Draama kirjallisuudenlajina 2020.ppt
Opetusvideo sarjakuvasta: https://www.youtube.com/watch?v=LLZAwKQeCkg&feature=youtu.be
Novelli kirjallisuudenlajina.ppt
Sanataide eli kirjallisuus.ppt
Opetusvideo Romaani kirjallisuudenlajina: https://www.youtube.com/watch?v=TRyTCmZj2r0
KIRJALLISUUDEN KIELESTÄ.ppt
Opetusvideo Runous kirjallisuudenlajina: https://www.youtube.com/watch?v=al5arXXMABA
Kokeilen runoilijan uraa.pdf


Teemestarin kirja
Teemestarin kirja.ppt
Teemestarin kirja -kotityö.doc

Lukuvuonna 2017-2018 osa laati vlogin lukemastaan, tässä eräs esimerkki:


Novelli-, runo- ja kuva-analyysin laatiminen: ohjeita ja tehtäviä

Kuva-analyysi 2020.ppt
Kuva-analyysiesimerkki 2020.doc
Kuva-analyysiharjoitus 2020.doc
Runoanalyysiharjoitus 2020.pdf

Vastauksia vihon 3 tehtäviin etäopiskelun ajalta
VASTAUKSIA VIIKKOJEN 16 JA 17 ÄIDINKIELEN TEHTÄVIIN ÄI 3.doc
VASTAUKSIA VIIKKOJEN 18 JA 19 ÄIKÄN VIHON 3 TEHTÄVIIN.doc
Vastauksia viikon 20 äikän vihon 3 tehtäviin.doc

Elokuva-analyysi keskustellen
Elokuva-analyysi keskustellen.doc

Kirjoitustaidon koe: mallivastaus
Kirjoitustaidon kokeen mallivastaus ÄI 3.doc
Kirjoitustaidon koe ÄI 3 kevät 2020 j6.doc

Esimerkkejä kurssitöistä
Suomen teatterit diaesitys opiskelijatyö.odp

Elokuva-analyysiesimerkki.pdf
Kirjan ja sarjan vertailu -projektityö.ppt
Kurssityöesimerkki sarjakuvasta .ppt
Keväällä 2015 Iida Lönnqvist laati kurssityönsä Agatha Christien teoksesta Eikä yksikään pelastunut. Hän käsikirjoitti, ohjasi, näytteli ja editoi kirjan nimikkorunon pohjalta pienen videon.
https://www.youtube.com/watch?v=XZJ8ekPGmuo&feature=youtu.be
ÄI 4: Tekstit ja vaikuttaminen (pakollinen)


Sisällöt ja tavoitteet (lops 2016)

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

yleisönosasto.jpg

 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan

 • osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään

 • oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista

 • osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merkitystä.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinotmainonta.jpg

 • vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot

 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys

 • sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki

 • kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja

 • argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Hyödyllisiä linkkejä

Palkittuja mainoksia http://sek.fi/palkinnot/
Argumentoiva kirjoittaminen http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta/argumentointi-ja-argumentoiva-kirjoittaminen
Retorisia keinoja http://opinnot.internetix.fi/fi/materiaalit/ai/ai1/1_mita_ovat_tekstit_ja_tekstilajit_/02_retoriset_keinot?C:D=gja7.ew4x&m:selres=gja7.ew4x
Esiintymisjännitys http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/esiintymisjannitys-ja-viestintaarkuus
Väittely http://viestinnantietoaines.aalto.fi/mmpv/vaittely.htm
Sananvapaus http://www.journalistiliitto.fi/pelisaannot/sananvapaus/
Sensuuri verkkoaikana http://www.sananvapausjasensuuriverkkoaikana.com/
Väinö Linna kertoo Tuntemattomasta sotilaasta http://www.iltalehti.fi/iltv-jatkosota/201411270133306_js.shtml
Yksityisyydensuoja https://www.yksityisyydensuoja.fi/lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6
Testi Tuntemattomasta sotilaasta http://www.hs.fi/kulttuuri/a1305879900706

Kurssisuunnitelma 


Kurssin materiaaleja
Vaikuttaminen.ppt
Argumentoinnin jalo taito.pptx
Kielen tehokeinoja.ppt
Visuaaliset keinot.ppt
Huumorilla vaikuttaminen.ppt
Median perusteita.ppt
Mainonnan vaikutuskeinoja.ppt
Yhteenvetoa vaikutuskeinoista.ppt
Mainosanalyysin harjoittelemista ÄI 4.doc

Ohjelmapuhe eli kantaa ottava puhe
Ohjelmapuhe.ppt
Ohjeita ohjelmapuheen laatijalle.doc

Argumentaatioanalyysi: tehtävät ja ohjeet
Argumentointianalyysiharjoitus 2019.doc
Ohjeita argumentaatioanalyysin tekoon.ppt
Esimerkki ylioppilaskokelaan lukutaitovastauksesta keväältä 2019.doc

Vaikuttava kirja: kotityö
Vaikuttava kirja -tehtävä 2019.doc
Kirjallisuus vaikuttajana.ppt

Kirjoitustaidon koe koeviikolla sekä käsitetesti 


ÄI 5: Teksti ja konteksti (pakollinen)


Sisällöt ja tavoitteet (uusi lops 2016)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja
-lajisia tekstejä.

Tavoitteetlukeminen 4.jpg
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja suhteessa muihin teksteihin
• oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä
• kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan
• tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta
• osaa sijoittaa suomalaisen kaunokirjallisuuden teoksia kulttuurikontekstiinsa.

Keskeiset sisällöt
• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajan että nykyajan kontekstissa
• tyylin vaikutus tekstiin, kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta
• saamenkielisiä teoksia, saamelaiskirjailijoiden teoksia tai suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia 
• sana- ja ilmaisuvarannon kehittämistehtäviä
• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä

renessanssin hahmon esittelyä.jpg
Renessanssin hahmon esittelyä syksyllä 2017.

Itsenäinen suorittaminen

Kurssi soveltuu huonosti itsenäisesti suoritettavaksi, mutta on mahdollista opettajan ohjauksessa.

Kurssisuunnitelma, tyylikausipohja ja Seitsemän veljestä -tehtävä​

Kurssisuunnitelma 2020 ja SV-tehtävä j5.doc
Kooste tyylisuunnista kokeeseen 2020.doc

Materiaaleja
Antiikin kirjallisuus.pptx
Keskiajan kirjallisuus.pptx
Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi.ppt
Renessanssin kirjallisuus.pptx
Klassisismi.pptx
Romantiikka tyylisuuntana.ppt
Realismi tyylisuuntana.ppt
Modernismin sateenvarjo.pptx

Miniessee kurssin aikana
Miniesseen ohjeita ja aiheita 2020.doc
Essee – tekstien helmi.ppt
Pohdiskelevan esseen rautalankamalli.doc

Tyylianalyysin kirjoittaminen
Kieli ja tyyli eriteltävänä.ppt
Kirjoitan tyylianalyysin 2020.doc
Lukutaidon yo-koe.ppt

Vastauksia vihon 5 tehtäviin etäopiskelussa

Kirjallisuustyö klassikosta
Klassikkokirjatehtävä ÄI 5.doc

Tyylisuuntakysely (korvaa keskustelukokeen)
Tyylisuuntakysely kevät 2020.doc

Kirjoitustaidon koe koeviikolla: malliessee ja koetehtävät
Kirjoitustaidon kokeen mallivastaus ÄI 5.doc
KIRJOITUSTAIDON KOE ÄI 5.2.doc

ÄI 6: Nykykulttuuri ja kertomukset (pakollinen)

Sisällöt ja tavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

 • syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

 • syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista

 • tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja

 • oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat

 • kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa

 • nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.


Hyödyllisiä
linkkejä


Kirjojen Suomi (Suomi 100) https://yle.fi/aihe/kirjojen-suomi/101-kirjaa
Kotimaisen kirjallisuuden vaiheet pähkinänkuoressa http://users.edu.turku.fi/tomkinnu/kirjhist/kotimaisenkirjallisuudenvaiheita.htm
Anna-Liisa-näytelmän loppukohtaus, Kauhavan lukio, Comenius-projekti
http://www.differentcultures.eu/files/anna_liisa.mp4
Fanifiktio -sivusto http://kirjanet.com/suosituimmat-fanifiktiosivustot/
Suomalaisten kirjoittamia fanifiktioita https://www.finfanfun.fi/
Nykyteatteri http://oppimateriaali.wikidot.com/nykyteatteri

Kurssisuunnitelma 


Materiaaleja
Kirjallisuus uudessa tilanteessa.ppt
Kriittinen katse maailmaan.ppt
Lajien ja muotojen runsaus.ppt
Historian uudelleen kirjoittaminen.ppt
Kertomuksellisuus mediateksteissä.ppt

Kirjallisuuskeskustelu nykykirjallisuudesta ryhmittäin
Kirjallisuuskeskusteluja 2019.doc

Lukutaidon koe ja tehtävät 1 (A) ja 2 (B)
Lukutaidon koe.ppt
https://peda.net/id/0cceb564bf4

Kirjoitustaidon yo-koe sekä kurssin kokeen tehtävät ja materiaalit

ÄI 6: Nykykulttuuri ja kertomukset (pakollinen) (kopio)

Sisällöt ja tavoitteet

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin

 • syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa

 • syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista

 • tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja

 • oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti

 • monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat

 • kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa

 • nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa

 • dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.


Hyödyllisiä
linkkejä


Kirjojen Suomi (Suomi 100) https://yle.fi/aihe/kirjojen-suomi/101-kirjaa
Kotimaisen kirjallisuuden vaiheet pähkinänkuoressa http://users.edu.turku.fi/tomkinnu/kirjhist/kotimaisenkirjallisuudenvaiheita.htm
Anna-Liisa-näytelmän loppukohtaus, Kauhavan lukio, Comenius-projekti
http://www.differentcultures.eu/files/anna_liisa.mp4
Fanifiktio -sivusto http://kirjanet.com/suosituimmat-fanifiktiosivustot/
Suomalaisten kirjoittamia fanifiktioita https://www.finfanfun.fi/
Nykyteatteri http://oppimateriaali.wikidot.com/nykyteatteri

Kurssisuunnitelma 


Materiaaleja
Kirjallisuus uudessa tilanteessa.ppt
Kriittinen katse maailmaan.ppt
Lajien ja muotojen runsaus.ppt
Historian uudelleen kirjoittaminen.ppt
Kertomuksellisuus mediateksteissä.ppt

Kirjallisuuskeskustelu nykykirjallisuudesta ryhmittäin
Kirjallisuuskeskusteluja 2019.doc

Lukutaidon koe ja tehtävät 1 (A) ja 2 (B)
Lukutaidon koe.ppt
https://peda.net/id/0cceb564bf4

Kirjoitustaidon yo-koe sekä kurssin kokeen tehtävät ja materiaalit

ÄI 7: Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (syventävä, uusi lops)

Sisällöt ja tavoitteet

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.
väittely.gif

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista
 • kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan
 • tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Keskeiset sisällöt

 • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet
 • verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä
 • esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat
 • esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Päättökokeen tilannepuheita.jpg


Päättökokeen tilannepuheita "firman" tapahtumassa keväällä 2018.
Kurssisuunnitelma 2020 etäopetus

Kurssisuunnitelma 2020 etäopiskelu.doc

Kurssityö
Kurssityöaiheita 2020 kevät.docKurssin materiaaleja
Puheviestinnän perusasioita.ppt
Opetusvideo esiintymisrohkeudesta: https://www.youtube.com/watch?v=h95T4Kh8srI
Opetusvideo nonverbaliikasta: https://www.youtube.com/watch?v=1kdx3dOKcNo
Opetusvideo suomalaisesta viestintäkulttuurista: https://www.youtube.com/watch?v=OlbzXbHwDtk
Haastattelu puheviestintätilanteena.ppt
Neuvottelu.ppt
Kokouskäytänteistä.ppt
Opetusvideo onnistuneesta palaverista: https://www.youtube.com/watch?v=2Dpiey1CyqE
Töitä tai opiskelupaikkaa hakemassa!.ppt
Tilannepuheiden pitäminen.ppt


Emma Kivikangas vieraana syksyllä 2018.jpg
Emma Kivikangas oli kurssilaisten haastateltavana syksyllä 2018.

ÄI 8: Kirjoittamistaitojen syventäminen (syventävä, uusi lops)

Sisällöt ja tavoitteet

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä

 • varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä

 • kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja

 • löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä.

Keskeiset sisällöt

 • kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen

 • tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa

 • kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta

 • mediatekstien tuottamista ja analyysia

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Hyödyllisiä linkkejä


Kurssisuunnitelma


Lukutehtävä kurssin ajaksi
Lukutehtävä kurssille ÄI 8.doc


Kurssin materiaaleja
Aineistoesseen kirjoitusprosessi.ppt
Kirjoittajaprofiilit.ppt
Abien tyypillisiä kysymyksiä kirjoitustaidon kokeesta.ppt
Aineistoon viittaaminen kirjoitustaidon kokeessa.ppt
Essee tekstilajina.ppt
Ideoinnista ja suunnittelusta liikkeelle!.ppt
Sidosteisuus kertaus.ppt
Otsikko, aloitus ja lopetus kirjoitustaidon kokeessa.ppt
Asiatekstin rakennemalleja.ppt
Yo-esseen kieli ja tyyli.ppt
Kirjoittajan retorisia taitoja.doc
Ylioppilasaineiden kielivirheet lisääntyneet.pptx
Pilkkuja liikaa vai liian vähän.ppt
Mielipideteksti kirjoitustaidon kokeessa.ppt
Kielen karikkoja – älä purjehdi näihin.ppt

Harjoituskirjoitelma kurssin aikana

KIRJOITUSTAIDON HARJOITUS 2019.doc
Vertaispalaute harjoituskirjoitelmasta ÄI 8.doc

Materiaaleja ja ohjeita lukulomalle
Valmistautumisohjeita kirjoitustaidon kokeeseen 2020.doc

Koe
Kokeessa kirjoitetaan äidinkielen kirjoitustaidon kokeen preliminääri Abitti-ympäristössä, kesto 6 tuntia.ÄI 9: Lukutaitojen syventäminen (syventävä)

Sisällöt ja tavoitteet

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä

 • syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista

 • varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan

 • syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista.

Keskeiset sisällöt

 • tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa

 • fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista

 • tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.


Hyödyllisiä linkkejä


Kurssisuunnitelma
Kurssisuunnitelma 9 2020.doc

Materiaaleja kertaamiseen
Lukutaidon yo-koe.ppt
Lukutaitovastauksen kirjoitusprosessi.ppt
Konteksti ja intertekstuaalisuus eriteltävänä.ppt
Tunnetko tekstilajit ja -tyypit.ppt
Huumori eriteltävänä.ppt
Kieli ja tyyli eriteltävänä.ppt
Vaikuttavuuden erittelyä.ppt
Lähdekritiikki tarkastelussa.ppt
Luetelma ja luettelo lukutaidon vastauksessa.ppt
Audiovisuaalisten tekstien erittelyä.ppt
Vuorovaikutus analysoitavana.ppt
Mainoksen erittelyä.ppt
Runon erittelyä.ppt
Draaman erittelyä.ppt

Lisäksi
Moniäänisyys tutkittavana.ppt
Proosatekstin erittelyä.ppt
Tyylisuuntien erittelyä ja kertausta.ppt
Allegorisuus tutkittavana.ppt
Tekstikokonaisuuden analyysi.ppt
Vertailu lukutaitovastauksena.ppt
YTL - hyvän vastauksen piirteet.ppt

Lukutaitoharjoitukset kurssin aikana

Harjoitus 1 (yksin tai parityönä)
Lukutaidon harjoitus 1.doc

Harjoitus 2 (luetusta kirjasta, yksin)
Lukutaidon harjoitus 2 luetusta kirjasta.doc

Kurssin koe

Kurssin kokeena on preliminääri Abitti-ympäristössä, kesto 6 tuntia.

Ohjeita lukulomalle ja preliin
Valmistautumisohjeita lukutaidon yo-kokeeseen 2020.doc

 

ÄI 10: Kielipoliisi (soveltava)

Sisällöt ja tavoitteet (uusi lops 2016)

Opiskelija syventää taitojaan huoltaa tekstiensä kieltä ja rakennetta. Kurssi valmentaa opiskelijaa ylioppilaskirjoituksiin.

Kielipoliisi.jpg

Keskeiset tavoitteet ja sisällöt

 • Kohennetaan kielentuntemusta ja oikeinkirjoitusta.
 • Kerrataan keskeisiä kielioppikäsitteitä ja kielenhuoltoa: yhdyssanoja, välimerkkisääntöjä, päätteiden ja liitteiden merkitsemistä jne.
 • Harjoitellaan asiatyylisen tekstin kirjoittamista ja lukijasta huolehtimista.
 • Tutkitaan vanhoja yo-tekstejä kielen näkökulmasta.

Arviointi ja itsenäinen suorittaminen

Kurssista saa suoritusmerkinnän, kun on läpäissyt kaksi testiä: kurssin puolivälissä ja lopussa sekä tehnyt kurssilla annettavat tehtävät. 


Kotus = Kotimaisten kielten keskus
http://www.kotus.fi/
Kotus ja muut kielenhuoltajan neuvojat.ppt

Kurssisuunnitelma etäopetus 2020 jakso 6
Kurssisuunnitelma kevät 2020.doc

Aloitustesti
Kielipoliisin virallinen aloitustesti.doc


Kurssin materiaaleja testiin 1
Iso ja pieni alkukirjain.ppt

Yhdyssana vai sanaliitto.ppt
Opetusvideo hyvästä asiatyylistä: https://www.youtube.com/watch?v=h8jyZgg2Ngo
Opetusvideo puhekielisyydestä: https://www.youtube.com/watch?v=DFfR80Once8
Virkerakenteiden ongelmia .ppt
Sidosteisuus.ppt
Epäonnistuneet kielikuvat.ppt
Opetusvideo lauseenvastikkeesta: https://www.youtube.com/watch?v=wa9Fhe_5xsk
Välimerkit (muut kuin pilkku).ppt
Pilkku.ppt


Kurssin materiaaleja testiin 2

​Opetusvideo luetelmasta: https://www.youtube.com/watch?v=qdLhRq2KBdo
Opetusvideo kongruenssista: https://www.youtube.com/watch?v=nAxCa9fjBdE
Passiivi, nollapersoona, rektio.ppt
Opetusvideo pronominien käytöstä: https://www.youtube.com/watch?v=Yfpmq9bDTc4
Opetusvideo monimuotoisiin lähteisiin viittaamisesta: https://www.youtube.com/watch?v=BnouaCtRFM4
Opetusvideo referoinnista ja siteerauksesta: https://www.youtube.com/watch?v=Wa4m_G6kzA4
Lyhenteet ja päätteet.ppt
Numeraalit.ppt
Vierassanat.ppt

Muuta materiaalia 
Opetusvideo turhasta toistosta: https://youtu.be/wt-6M1K3diM
Tarpeeton metateksti .ppt

Kielipoliisin kirjoitustaidon koe

​​​KIELIPOLIISIN KIRJOITUSTAIDON KOE.doc

100 sivistyssanaa

100 sivistyssanaa ilman selityksiä.doc

Kertaamiseen: tehtäviä ja testejä netissä
Nettilinkkejä kertaustehtäviin ja testeihin.doc

Koe
Kurssin aikana testi 1, koeviikolla testi 2
Kurssin aikana: kirjoitustaidon koe sekä luetelman laatiminen lukutaidon kokeessa

Liitteet:

ISO JA PIENI ALKUKIRJAIN.pptx
Kurssisuunnitelma 10A 2017.odt
LAINASANAT.pptx
LAUSEENVASTIKKEET.pptx
LUKUSANAT.pptx
OHJEITA AINEISTOAINEESEEN.pptx
Passiivi.pptx
PILKKU.pptx
portfolio-ohje(2017).odt
Yhdysmerkki.pptx
yhdyssanat.pptx

ÄI 11: Sininen kynä (soveltava)

Tavoitteet ja sisällöt (uusi lops 2016)

Opiskelija rohkaistuu ja innostuu ilmaisemaan itseään sanataiteen monin keinoin.
sininen kynä.jpg

Keskeiset tavoitteet ja sisällöt

 • Perehdytään omia tekstejä tuottaen sanataiteen ominaispiirteisiin.
 • Tehdään erilaisia luovia kokeiluja: käytetään kirjoittamisen pohjana mm. omaa elämää, kuvia, musiikkia, aisteja sekä mielikuvitusta.
 • Kynäillään myös Kauhavan keskusta-alueella ympäristöä tarkkaillen ja havainnoiden.
 • Opitaan antamaan ja saamaan palautetta.
 • Julkistetaan tekstejä mahdollisuuksien mukaan vaikkapa koulun sivuilla tai omassa antologiassa tai kurssin blogissa.
 • Kurssi voidaan järjestää joskus myös viikonloppuleirinä.

Arviointi ja itsenäinen suorittaminen

Kurssista saa suoritusmerkinnän (S). Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti kurssitarjottimen ulkopuolella opettajan ohjauksessa.

ÄI 12: Kirjallisuusdiplomi (soveltava)

Tavoitteet ja sisällöt (uusi lops 2016)
kirjallisuusdiplomi.jpg

Opiskelija innostuu lukemaan kirjallisuutta ja ymmärtää entistä paremmin sanataiteen merkityksen sekä yksilö- että yhteisötasolla.

Keskeiset tavoitteet ja sisällöt

 • Kannustetaan lukemaan kirjallisuutta: sekä kotimaista että ulkomaista, klassikkoja ja nykykirjoja.
 • Luetaan vähintään 16 teosta opettajan ohjeen mukaan: muilla kursseilla luettuja kirjoja ei lasketa diplomiin.
 • Nautitaan kirjoista ja tehdään niistä pieniä kirjallisia tai suullisia tehtäviä.
 • Kauhavan kirjaston henkilökunta sekä kurssin ohjaaja auttavat kiinnostavien kirjojen äärelle.
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden luokkaan on koottu diplomin suorittajille kirjakokoelma.

Arviointi ja itsenäinen suorittaminen

Kurssia suoritetaan vain itsenäisesti lukujärjestyksen ulkopuolella ja siitä saa suoritusmerkinnän (S). Lisäksi opiskelija saa erillisen todistuksen, kirjallisuusdiplomin, päättötodistuksen yhteydessä. Diplomi on merkittävä näyttö kirjallisuuden tuntemisesta. Kurssi sopii erityisesti ihmisläheisiin ammatteihin hakeutuville sekä kulttuurista kiinnostuneille.

Kirjallisuusdiplomin suoritusohjeet sekä tehtäviä
Kirjallisuusdiplomin suoritusohjeet 2016.doc
Kirjallisuusdiplomitehtäviä 2016.doc