HOPS

Mikä on HOPS?

HOPS tarkoittaa Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Sen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan henkilökohtaisia opintoja, hahmoittamaan kokonaisuuksia, saavuttamaan tavoitteita ja aikatauluttamaan. HOPS tehdään heti opintojen aloitettua. Opiskelusuunnitelmassa opetuksen järjestäjä päättää ja selittää ohjauksen tavoitteet.

Aikuisten perusopetukseen osallistuvat opiskelija lähtevät usein opiskeluun todella eri lähtötasoista, sillä osalla saattaa olla aikaisempaa kokemusta koulutuksesta, kun toisella taas ei ole ollenkaan kokemusta. Tämän takia henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa tarvitaan, ja sen tarkoitus on saada opiskelija motivoituneeksi sekä suuntautumaan opintoihin.

Ohjausprosessin vaiheet

1. Ensin hoidetaan alkuhaastattelu ja kartoitetaan alkuvaihe. Alkuvaiheessa selvitetään, että mitä opiskelija osaa, millaiset opiskeluvalmiudet hänellä on ja aiemmat opinnot. Tällöin opiskelija saa realistisen kuvan omasta osaamisestaan jo opintojen alkuvaiheessa.
2. Seuraavana vaiheena on orientoituminen opintoihin, jossa pyrkimyksenä on motivoida ja sitouttaa opiskelija opintoihin. Opiskelijalle annetaan kuva tulevista opinnoista ja hän hahmottaa oman roolinsa oppijana.
3. Seuraavaksi laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: suunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja niitä myös puretaan helpommin käsiteltäviksi osatavoitteiksi. Samalla hahmotellaan tavoitteiden saavuttamiseen kuluva aika.
4. Seurataan, arvioidaan suunnitelmaa ja tarvittaessa aina korjataan tiedot ajan tasalle.


Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen ohjaus ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen

Toimintakulttuuri ja työtavat

HOPS:n rakenne

Aikuisten perusopetuksessa tulee perusopetuslain 46 §:n mukaan tukea opetussuunnitelman tavoitteita, ja ottaa huomioon keskeisiä sisältöjä vastaavia aikaisempia suoritettuja opintoja tai muutoin hankittu osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa. Opiskelijan lähtötaso on määriteltävä ja opetuksen järjestäjän ja opiskelijan on yhdessä laadittava opiskelijalle henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma perusteissa 2017 (s. 36) määritellään, että HOPS:ssa kuuluu mainita: 
  • aikaisempi koulutus Suomessa ja/tai muualla, erityisesti aikaisemmin suoritetut perusopetuksen opinnot ja mahdollisesti opintoja korvaava työkokemus tai muu kokemus
  • suomen/ruotsin kielen taito ja muu kielitaito sekä kielenopiskeluvalmiudet
  • hyväksi luettavat kurssit ja/tai oppimäärät
  • aikuisten perusopetuksen aloitusvaihe (lukutaitovaihe, muu alkuvaihe vai päättövaihe)
  • suoritettavat kurssit
  • mahdolliset muissa oppilaitoksissa toteutettavat opiskelu- ja/tai tutustumisjaksot ja/ tai työelämään tutustumisjaksot
  • arvioitu opiskeluaika
  • opiskeluolosuhteet, opintojen suorittamistavat ja mahdolliset erityiset opetusjärjestelyt
  • opiskeluvalmiudet ja mahdollinen tuen tarve
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelma.
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä