5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

Joutsan paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja/tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön järjestämiseksi

 • Sen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista.
 • Sillä luodaan edellytykset kaikkien oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä (järjestyssäännöt, oppimisen tukimuodot, oppilashuolto, huoltajat).
 • Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa (kierrätys, jätteiden lajittelu).
 • Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta (koko koulun henkilökunta, huoltajat, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhotoiminta).
 • Yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista (oppilashuolto, vanhempainillat ja –vartit, vanhempaintoimikunta, oppilaskunta, Wilma).

Opetuksen järjestäjän tehtävät:

 • Huolehtia, että oppilaan oikeudet toteutuvat (sivistyslautakunta, sivistyksen johto).
 • Huolehtia edellytysten luomisesta oppilaan oikeuksien toteutumista edistävälle koulutyölle

Koulun johdon tehtävät:

 • Käytännön vastuu opetukseen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa (rehtori, oppilashuolto).
 • Ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista (oppilashuolto, kolmiportainen tuki, opettajainkokoukset, vanhempaintoimikunta).

Opettajan tehtävät:

 • Oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen.
 • Oppilaiden arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu.
 • Vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen (erityisopettajat, kollegat, opinto-ohjaaja, oppilashuolto, kolmiportainen tuki, huoltajat).

Oppilaiden tehtävät:

 • Säännöllinen osallistuminen koulutyöhön (poissaolojen ilmoitusvelvollisuus, Wilma).
 • Reilu ja arvostava suhtautuminen koulutovereihin ja koulun aikuisiin.
 • Yhteisten sääntöjen noudattaminen (hyvät tavat, järjestyssäännöt).
 • Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen .
 • Sovituista tehtävistä huolehtiminen (läksyjen laiminlyönti esim. läksyparkki).
 • Käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä (hyvät tavat, järjestyssäännöt, kurinpitomalli).
 • Ei saa vaarantaa muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä (hyvät tavta, järjestyssäännöt, kurinpitomalli).


Kodin tehtävät:
 • Yhteistyössä koulun kanssa ohjaa oppilasta toimimaan lain edellyttämällä tavalla.
 • Tukee oppilasta onnistumaan koulutyössään.


 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti.

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.

35 Perusopetuslaki 35 § 2 mom. (163/2022)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä