Tieto- ja viestintätekniikka Joutsan perusopetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikan keskeiset tavoitteet ja sisällöt

1.-2.-luokka


Käytännön työtaidot

 • tunnistaa käyttämiensä laitteiden keskeiset osat ja tietää niiden merkityksen
 • osaa käynnistää ja sulkea tietokoneen/tabletin/ChromeBookin
 • osaa käyttää näppäimistöä ja hiirtä/kosketuslevyä sekä kosketusnäyttöä
 • osaa avata ja sulkea ohjelmat/sovellukset
 • osaa yhdistää laitteen langattomaan verkkoon ja käyttää nettiselainta
 • harjoittelee valokuvaamista sekä videokuvaamista (esim. kännykällä tai tabletilla)

Tekstinkäsittelytaidot

 • osaa kirjoittaa sanoja ja lauseita näppäimistöä käyttäen
 • hallitsee perusasiat näppäimistön käytöstä (esim. isot ja pienet kirjaimet, sanaväli, rivin vaihtaminen)
 • harjoittelee näppäimistön käyttöä kahdella kädellä
 • käyttää oppimispelejä
 • tutustuu tallentamiseen ja tulostamiseen

Tiedonhallintataidot

 • tutustuu opettajan ohjaamana internet-sivustoihin ja tiedon hankintaan
 • erottaa mainokset muusta aineistosta ja harjoittelee kriittistä medialukutaitoa
 • osaa käyttää omia tai luokan Peda.net-tunnuksia 
 • harjoittelee tiedon tallentamista valittuun pilvipalveluun (Peda.net, Google)

Ohjelmointi ja robotiikka

 • harjoittelee alkeellista käytännön ohjelmointia (esim. vohvelipujotus, luokkakaverin käskytys)
 • tutustuu ohjelmointiin pelin avulla (esim. Robogem-lautapeli, Scratch Jr.-sovellus)

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • pystyy noudattamaan käyttämiensä tietovälineiden käyttöön laadittuja sääntöjä
 • tutustuu käyttäjätunnusten ja salasanojen merkitykseen ja sääntöihin
 • ymmärtää kuvaamiseen ja kuvan julkaisemiseen liittyviä sääntöjä
 • oppii ergonomiset työasennot ja ymmärtää sopivan pituisten työjaksojen merkityksen
 • arvioi omaa TVT-osaamistaan

3.-4.-luokka


Oppilas tutustuu monipuolisemmin erilaisiin työvälineohjelmiin (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka) sekä oppimis-/harjoitteluohjelmiin ja oppii ymmärtämään ohjelmien yleistä logiikkaa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa yhä enemmän oppimisen ja tuottamisen apuvälineenä. Tärkeässä asemassa ovat kirjoittamisprosessi ja vastuullinen sekä kriittinen toimiminen tietoverkoissa.


Käytännön työtaidot

 • osaa tallentaa ja tulostaa
 • osaa käyttää näppäimistöä kahdella kädellä
 • harjoittelee näppäintaitoja (kymmensormijärjestelmän alkeet)
 • osaa tallentaa tietoa pilvipalveluun (esim. Google Drive)
 • osaa etsiä tallentamansa tiedon pilvipalvelusta
 • osaa kuvata kännykällä ja tabletilla tarkoituksenmukaisesti
 • käyttää oppimispelejä (esim. kustantajien digimateriaaleja)

Tekstinkäsittelytaidot

 • osaa tuottaa tekstiä
 • hallitsee tekstinkäsittelyn alkeet (fontin ja fonttikoon vaihtaminen, lihavointi, kursivointi, alleviivaus ja tekstin väri jne.)
 • osaa käyttää sujuvasti leikkaa-kopioi-liitä-toimintoja
 • osaa liittää kuvan tekstiin sekä rajata ja rivittää kuvaa asiakirjassa

Tiedonhallinta

 • harjoittelee lähteiden luotettavuuden arviointia (esim. Kopiraittila)
 • osaa käyttää sujuvasti internet-selainta
 • osaa hakea tietoa internetistä opettajan ohjeiden mukaan
 • osaa toimia omilla tai luokan Peda.net-tunnuksillaan Peda.net-ympäristössä
 • osaa kirjautua palveluihin salasanalla
 • osaa tuottaa sisältöä tietoteknisillä välineillä (esim. Docs)
 • tutustuu erilaisiin sähköisiin ohjelmiin/sovelluksiin (esim. Forms)

Ohjelmointi ja robotiikka

 • ymmärtää algoritmisen ajattelun peruslogiikan 
 • osaa ohjelmoida komentoja ohjelmointiohjelmien avulla (esim. Scratch Jr.-sovellus)
 • harjoittelee vaikeampien komentojen ja komentosarjojen ohjelmointia (esim. silmukkarakenne)

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • saa tietoa tekijänoikeuksista (esim. Kopiraittila, Pixabay)
 • ymmärtää verkossa toimimisen perussäännöt ja noudattaa niitä
 • ymmärtää yksityisyyden suojaamisen tärkeyden
 • ymmärtää turvallisen jakamisen periaatteet (mitä voi julkaista, mitä ei) 
 • pitää huolta omista käyttäjätunnuksistaan ja salasanoistaan
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan

 


5.-6.-luokka


Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työssään järkevästi ja monipuolisesti: tiedonhankinta (internetin tietolähteet, tietoturva, nettietiketti), tekstinkäsittely (kirjoitelmat, esitykset, viestintä jne.) sekä graafinen ilmaisu (kuvat, diagrammit). Oppilas tuntee ja huomioi sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. Työskentelyssä käytetään myös verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä.


Käytännön työtaidot

 • harjoittelee kymmensormijärjestelmää
 • osaa valita työskentelyyn sopivan ohjelman ja käyttää useita ohjelmia yhtäaikaisesti
 • harjoittelee resurssienhallinnan perusteita (esim. kansiorakenne, tiedostojen siirtäminen)
 • osaa tallentaa tuotokset pilvipalveluun
 • osaa valokuvaamisen lisäksi ottaa videokuvaa kännykällä ja tabletilla tarkoituksenmukaisesti
 • osaa käyttää koulukäytössä olevia sähköisiä ympäristöjä myös omalla laitteellaan
 • käyttää oppimispelejä (esim. kustantajien digimateriaalit)

Tekstinkäsittelytaidot

 • tekstinkäsittelyn työkalujen hallinta varmenee ja laajenee (esim. pikanäppäimet, tabulaattori, luettelomerkit, tekstin keskittäminen, linkin tekeminen)
 • osaa tehdä taulukon
 • osaa tehdä esitysohjelmalla esityksen (esim. PowerPoint, Slides)
 • osaa tehdä kirjoitelman ja esitelmän, joissa on käytetty kuvia, taulukoita tai muita kuvaajia

Tiedonhallinta

 • osaa käyttää sähköpostia ja ymmärtää siihen liittyvän etiketin sekä tietoturvan
 • osaa käyttää omia tunnuksiaan (esim. Google)
 • osaa käyttää erilaisia sähköisiä ohjelmia ja sovelluksia monipuolisesti
 • hakee tietoa internetistä itsenäisesti lähdekritiikkiä käyttäen 
 • osaa käyttää omia Wilma-tunnuksiaan

Ohjelmointi ja robotiikka

 • ymmärtää algoritmisen ajattelun peruslogiikan 
 • osaa ohjelmoida itsenäisesti yksinkertaisten ohjelmointiohjelmien avulla (esim. Scratch, Scratch Jr.-sovellus, Code.org) tarkoituksenmukaisesti
 • harjoittelee vaikeampien komentojen ja komentosarjojen ohjelmointia 

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • osaa jakaa tallentamansa materiaalin muiden kanssa (opettaja, oppilaat) turvallisesti ja harkiten
 • osaa käyttää vastuullisesti tieto- ja matkapuhelinverkoissa toimivia viestintäympäristöjä (mm. chatit, galleriat, erilaiset sovellukset)
 • on tutustunut blogeihin, verkkokeskusteluun ja verkkolehtiin
 • ymmärtää sananvapauteen ja mielipiteenilmaisuun liittyvän vapauden ja vastuun
 • osaa lukea mediaa kriittisesti
 • tietää kuvien, musiikin, tekstin ja videoiden tekijänoikeuksista ja toimii vastuullisesti niiden kanssa (esim. Kopiraittila)
 • arvioi omaa TVT-osaamistaan


TVT-valinnaisena oppiaineena

 • tieto- ja viestintätekniikan perusteita tai tietotekniikkaa soveltavaa kurssia tarjotaan valinnaisina 5.- ja 6.-luokalle
 • kurssikuvaukset löytyvät koulun kotisivuilla

7.-9.-luokka


Oppilas kehittyy nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Hän saa peruskoulussa valmiudet hyödyntää työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä. Yläluokkien aikana varmistetaan alaluokilla opitut taidot tarpeen mukaan kerraten ja syventäen. Keskeisten työvälineohjelmien käyttö tulee sujuvaksi ja oppilas osaa käyttää tietotekniikkaa oman opiskelunsa apuvälineenä, esim. prosessikirjoituksessa, projektitöidensä suunnittelussa ja esitystensä havainnollistamisessa. Keskeisiä osa-alueita ovat tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, monipuolinen median hyödyntäminen, sosiaalisen median käyttö, kuvan ja videon käsittely sekä verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen yhteisöllisenä työvälineenä.


Käytännön työtaidot

 • osaa avata tiedoston ja tallentaa sen oikeaan tallennuspaikkaan (loogisuus)
 • osaa luoda kansioita sekä siirrellä tiedostoja ja kansioita
 • tunnistaa yleisimmät tiedostotyypit ja tallennusmuodot
 • tunnistaa ohjelmien yleiset periaatteet
 • käyttää leikepöytää sujuvasti kaikissa työvälineohjelmissa
 • oppii ratkaisemaan erilaisia tietovälineiden käytössä eteen tulevia ongelmatilanteita
 • ymmärtää tallentamisen eri muodot (esim. pilvi, kovalevy, verkkolevy)
 • käyttää Wilmaa sujuvasti (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • ymmärtää verkkorakenteen merkityksen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililittymät jne.)
 • osaa käyttää henkilökohtaisia tunnuksiaan vastuullisesti (esim. Google, Wilma)

Tekstinkäsittelytaidot

 • osaa tuottaa monipuolista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Docs) ja muokata tekstiä tarkoituksenmukaisesti
 • hallitsee tekstinkäsittelyohjelman eri ominaisuuksia sujuvasti ja kattavasti
 • tuntee kirjoittamisen prosessin ja osaa merkitä asianmukaisesti käyttämänsä lähteet

Tiedonhallinta

 • osaa kuvankäsittelyn alkeet (esim. Paint, Gimp)
 • hallitsee taulukkolaskennan alkeet, osaa käyttää muotoiluja, kaavoja ja funktioita sekä esittää tietoa kaavioin
 • osaa etsiä itsenäisesti tietoverkoista monipuolista lähdemateriaalia sekä arvioida käyttämiänsä tietolähteitä
 • syventää alaluokilla oppimaansa (esim. Slides tai vastaava esitysohjelma, kymmensormijärjestelmä, resurssienhallinta)

Ohjelmointi ja robotiikka

 • ymmärtää algoritmisen ajattelun peruslogiikan 
 • osaa ohjelmoida blokeilla monipuolisesti (esim. Scratch)
 • osaa hahmottaa vaikeampia ohjelmointirakenteita ja käyttää vaativampia komentoja (esim. micro:bit)
 • tutustuu robotiikkaan

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • tuntee tietoturvan periaatteet
 • käyttää TVT-laitteita tietoturvallisesti
 • hyödyntää sosiaalista mediaa oppimisessa
 • osaa tehdä ryhmätöitä verkkoympäristössä (esim. Classroom)
 • osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta
 • osaa käyttäytyä vastuullisesti ja eettisesti tietoverkoissa
 • osaa käyttää erilaisia verkkopalveluita

TVT-valinnaisena oppiaineena

 • tietotekniikan valinnaisia kursseja tarjotaan 8.- ja 9.-luokalla
 • kursseilla syvennetään perusopetuksessa käytyjä sisältöjä ja tutustutaan uusiin sisältöihin
 • kurssikuvaukset löytyvät erikseen koulun kotisivuilta

TVT matematiikassa

 • vuoden 2016 opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti TVT näkyy opetuksessa erityisesti matematiikassa
 • matematiikan opetukseen sisällytetään muun muassa tekstipohjaista ohjelmointia, taulukkolaskentaa ja TVT tukee myös esimerkiksi geometrian opiskelua

Oppimisympäristöt ja työtavat

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään osana opiskelua kaikissa oppiaineissa kaikilla luokkatasoilla silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Oppilaiden omia laitteita (BYOD) hyödynnetään opiskelussa (esim. tiedonetsintä ja kuvaaminen) mahdollisuuksien mukaan. Koulun laitteiden varaaminen tapahtuu Peda.netin varauskalenterin kautta. 

Koulun virallisena kotisivuna on käytössä Peda.net-sivusto. Yhteistyö koteihin tapahtuu Wilman ja Peda.netin välityksellä. Oppimisympäristöinä painottuvat Googlen G-Suite sekä etenkin 1.-2.-luokan oppilailla Peda.net. TVT:n työtapoina voidaan käyttää samoja tapoja kuin muussakin opiskelussa. TVT soveltuu itsenäiseen-, pari- ja ryhmätyöskentelyyn kuten myös opettajajohtoiseen työhön. 

Tieto- ja viestintätekniikka on sekä oppimisen kohde että väline.

1) Oppimisen kohteena:

 • Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan TVT-OPS:ssa.
 • Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

2) Oppimisen välineenä:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää myös monipuolisen, formatiivisen arvioinnin työkaluna. Tieto- ja viestintätekniikka on yksi laaja-alaisen oppimisen sisällöistä.


Oppilaita ohjataan käyttämään TVT-taitojaan

 • omien tuotosten laadinnassa ja dokumentoinnissa
 • tiedon etsinnässä 
 • tutkivassa ja luovassa työskentelyssä
 • vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa
 • vertais- ja itsearvioinnissa

Henkilöstö


Kunnan ICT- asiantuntijana toimii Jarkko Puhakka. Jarkko vastaa koko kunnan TVT-laitteiden, AV-välineistön ja verkkojen toiminnasta. Hän toimii myös tarvittaessa arjen tukena esimerkiksi sähköisten ylioppilaskirjoitusten tai erilaisten kyselyiden toteuttamisessa. Jarkko on koululla torstaisin ja tuolloin yleensä tavattavissa lukion neuvotteluhuoneesta. 

Tutoropettajat toimivat kunnassa rehtoreiden apuna koulun kehittämistehtävissä. He etsivät uusia ratkaisuja pedagogisiin ongelmiin sekä auttavat muutosprosesseissa. Tutorit kouluttautuvat aktiivisesti ja jalkauttavat uusia toimintamenetelmiä, - malleja ja uusinta TVT-tietoutta muiden opettajien käyttöön. Tutoreiden toimenkuvaan kuuluu tyypillisesti koulutusten organisointia ja pitämistä, vertaistukena toimimista, samanaikaisopetusta ja erilaisten ohjeiden ja toimintatapojen luomista. 

Tällä hetkellä kunnassa on kaksi tutoropettajaa. Sanna Långström vastaa pääosin alaluokkien opettajien tutoroinnista. Mikko Paappanen vastaa pääosin yläluokkien ja kyläkoulujen opettajien tutoroinnista.

Lukuvuosina 2019-21 kunnassa toimii myös hankerahoituksella (digi)tutoreiden aluekoordinaattori. Koordinaattorin toimenkuvana on auttaa kunnan koulujen rehtoreita ja digitutoreita heidän yhteistyössään ja digihankkeiden läpiviemisessä. Aluekoordinaattorin toimialueeseen kuuluu ns. Kaakkokunnat eli Joutsa, Luhanka ja Toivakka. Aluekoordinaattorina toimii lukuvuonna 2019-20 Mikko Paappanen.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä