Utveckling av vägledning för vuxna på Åland

Utveckling av vägledning för vuxna på Åland


Ålands landskapsregerings Utbildningsbyrå har under de senaste 7–8 åren haft stort fokus på att skapa förutsättningar för en likvärdig vägledning som stöd för det livslånga lärandet för samtliga medborgare på Åland. Utbildningsbyrån har därför genomfört ett systematiskt arbete under perioden 2013 – 2021 för att successivt bygga upp en vägledningsfunktion på Åland.

År 2013–14 genomförde Utbildningsbyrån i samarbetet med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL, en kartläggning av vägledarbehovet för vuxna på Åland. Upprinnelsen till kartläggningen var att studiehandledare inom utbildningssektorn blev ganska ofta uppsökta av vuxna ålänningar (icke-studerande) och tillfrågade om tjänster som egentligen föll utanför deras ansvars- och/eller kompetensområde. Kartläggningen visade att personer utanför skola, dvs. personer som är i arbete, personer som planerar att byta yrke och söker en studieplats inte hade tillgång till vägledning. Resultatet visade på ett behov av åtgärder varför landskapsregeringen tillsatte en arbetsgrupp som tog fram en projektplan.

I juni 2015 fastställdes ett utbildningspolitiskt program Kompetens 2025 – Utbildning för en hållbar framtid på Åland. I programmet framgår bland annat behovet av att rådgivnings-, handlednings-, och vägledningstjänster utvecklas både för individer inom utbildning på alla nivåer och för individer utanför utbildningssystemet.

Under 2017–19 pågick projektet Vägledning på Åland. Projektet finansierades till 100 % med ESF-medel från Ålands strukturfondsprogram 2014–2020 och Utbildningsbyrån fungerande som huvudman. Projektets uppdrag var att, utgående från tidigare kartläggning, bättre identifiera och synliggöra målgruppen och dess behov samt ta fram skrivbordslösning för sektorsövergripande samordning av vägledningstjänster på Åland.

Den politiska landskapsregeringen beslöt under mandatperioden 2015–19 att finansiera en fortsättning av Vägledning på Åland och samtidigt med fortsättningen starta en försöksverksamhet. Fortsättningen av projektet fick namnet Visa vägen som planerades att pågå under 3 år, juli 2019 – juli 2022.

Visa vägen



Visa vägen har varit en försöksverksamhet som varit till 100 % landskapsfinansierat. Namnet Visa vägen står för Vägledare I Samverkan. Syftet med Visa vägen har varit/är detsamma som för Vägledning på Åland, nämligen att stöda det livslånga lärandet genom att skapa system för livslång vägledning.

Projektet började med att man i augusti 2019 öppnade en försöksverksamhet genom en servicepunkt i Mariehamn, eftersom ett av målen var att erbjuda karriärutvecklande aktiviteter för vuxna bosatta på Åland, som i första hand innefattade individuell karriärcoachning/-vägledning. En karriärvägledare anställdes på 100 % och det fanns sedan tidigare en projektledare på 60 %. Även en webbplats för Visa vägen öppnades www.visavagen.ax. Det tillsattes en styrgrupp bestående av ledande tjänstemän från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams), Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Utbildnings- och kulturavdelningen, Social- och miljöavdelningen och Näringsavdelningen på landskapsregeringen.

Under projektperioden skulle en policy tas fram och en praxis prövas för en karriärvägledning i samverkan, en policy som beskriver gemensamma framtida strategiska riktlinjer och en praxis för hur en åländsk karriärvägledning för vuxna kunde verkställas för att möta dagens behov, men även framtidens förväntningar och krav. I och med det arbetet skulle en huvudman utses.

Halvvägs in i projektperioden konstaterades att projektet måste avslutas ett år tidigare än beräknat. De beviljade budgetmedlen om 300 000 euro skulle inte räcka till juli år 2022.

Under perioden 2019–2020 har man hunnit pröva en evidensbaserad praktik för hur en åländsk karriärvägledning för vuxna kunde verkställas. Det har också ordnats en kompetenshöjande fortbildningsinsats för vägledarna på Åland. Inom ramen för projektet köptes en högskolekurs omfattande 7,5 hp i karriärvägledning från Umeå universitet som arrangerades under 2020 där ett 20 tal vägledare deltog. Visa vägen har synliggjort behovet av karriärvägledning och konstaterat att nätverkande högst troligen är den enda förutsättningen att kunna erbjuda alla ålänningar oavsett ålder, kön, bakgrund och livssituation, en likvärdig och kvalitativt god vägledning till utbildning och arbete. Projektet avslutades i juni 2021.

I samband med en tilläggsbudget i juni 2021 utsågs Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ams till ny huvudman och fick i och med det ett utökat vägledningsuppdrag. Det koncept som Visa vägen har framarbetat kommer att fortsätta i Ams regi. En karriärvägledare har anställts och webbsidan www.visavagen.ax kommer fortsättningsvis att fungera som en ingång och marknadsföringskanal utåt.

De mångåriga projekterfarenheterna från Visa vägen och från forskning om vägledning samt de förändringsåtgärder som vidtas runtom i Norden samt den kompetenshöjande fortbildningen av åländska vägledare visar sammantaget och entydigt på behovet av systemutveckling inom den lagstadgade vägledningen till arbete och utbildning på Åland. Det som fortfarande saknas är en fungerande helhet där man genom att koordinera en vägledning i samverkan möjliggör en utökad tillgänglighet och samtidigt breddar och förbättrar vägledningsaktiviteterna. Den utökade tillgängligheten behöver ske utifrån modellen ”en väg in” och ”en sluss vidare”. För fortsättningen behövs en mera detaljerad planering för en vägledning i samverkan. Denna utgår från att Ams är huvudman. Att Ams får möjlighet att utöka och utveckla sin egen vägledningsverksamhet är en realistisk fortsättning och ett omdömesgillt sätt att ta tillvara de investeringar som gjorts.

Det som återstår att göra, förutom att utveckla organiseringen av en vägledning i samverkan, är att ta fram en policy dvs. en avsiktsförklaring som beskriver gemensamma framtida strategiska riktlinjer. Åtgärderna påverkar varandra och saknar politiska beslut.

 

Text:
Bodil Regårdh, specialsakkunnig inom utbildning
Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen
bodil.regardh@regeringen.ax


Edellinen |
Seuraava | Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 21, joulukuu 2022
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus21



Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä