Oppilaan hyvinvointi

Lasten ja nuorten terveys- ja liikuntakasvatus

Toimintamalli K.J.Ståhlbergin koulun oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi

JOHDANTO
K.J.Ståhlbergin koulun terveyttä edistävällä toimintamallilla haluamme tukea ja vahvistaa lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Näin vaikutamme lasten sekä perheiden terveyteen ja terveystottumuksiin, jotka ovat selkeästi yhteydessä perheeseen ja vanhemmuuteen. Olennaista on lasten oman osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyö perheiden, eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Kokoamme hyviä käytänteitä yhteen ja välitämme tietoa lapsille ja heidän kanssaan toimiville. Koulun tasolla osallistumme terveystiedon opetuksen ja oppilashuollon ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Toimintamallilla lisäämme terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa lapsille ja heidän perheilleen.

Toimintamallilla vaikutamme hyvinvointia ja terveyttä edistäviin asenteisiin. Perheen ja vanhempien rooli kasvattajana vahvistuu sekä lasten oma vastuu lisääntyy. Positiivisuus ja toiminnallisuus ovat keskeisiä toimintaperiaatteitamme. Yhteistyöllä tuemme kasvatus- ja hyvinvointityötä lasten hyväksi.

TOIMINTAMALLIN TAVOITTEET

• Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• Hyvinvoinnin ja terveyttä edistävän arjen kulttuurin vahvistaminen
• Lasten oman terveystietoisuuden ja osallisuuden lisääminen
• Nuorten päihteiden käytön vähentäminen
• Vastuullisen vanhemmuuden ja aikuisuuden tukeminen
• Kiusaamiseen puuttuminen
• Mielenterveysongelmien varhainen tunnistaminen
• Syrjäytymisen ehkäisyToimintamallilla vahvistamme moniammatillista yhteistyötä (viranomaistyöryhmä ja oppilashuoltoryhmät).
Malli koostuu arkipäivän toiminnoista. Koulu on keskeinen eri toimijoiden toimintaympäristö. Toimintamallissa huomioidaan lasten kokonaisvaltainen kehitysympäristö, joka koostuu koulunkäynnin lisäksi vapaa-ajasta.
Kehitämme vuorovaikutusta kodin, koulun ja eri toimijoiden välillä hyödyntäen myös sähköisiä vuorovaikutuskanavia. Kokoamme hyviä käytänteitä yhteen ja välitämme tietoa lapsille ja heidän kanssaan toimiville. Toimintamallissa liitämme osallisuuden ja välittämisen kulttuuria kaikkeen toimintaan. Otamme käyttöön lasten omat ideat. Lapsille ja nuorille taataan mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Toiminnalla vahvistamme arkipäivän kulttuurin (mm. ruoka-, tapa-, käytös-, ja liikuntakulttuurin) arvostusta, jolloin hyvät käytöstavat ja terveet elämäntavat kulkevat mukana kaikessa toiminnassa.

TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI
Terveyteen liittyviin aihekokonaisuuksiin panostaminen koulussa
Hyvien tapojen teemat kouluissa
Kiusaamiseen puuttuminen varhaisessa vaiheessa
Koulujen kerhotoiminnan elvyttäminen
Nuorison kesäleirien järjestäminen
Vanhempien haastaminen yhteiseen toimintaan lasten kanssa
Painopistealueiksi vanhemmuus ja terveet elämäntavat
Positiivisuuden vaaliminen kaikessa toiminnassa
Vanhemmuuden tukemiseksi järjestetään luentotilaisuuksia/vanhempainiltoja koulujen, nuorisotoimen, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä
Perheitä kannustetaan viettämään aikaa yhdessä
Perheitä kannustetaan terveelliseen ja monipuoliseen ruokailuun yhdessä koko kotiväen kanssa
Pyritään lisäämään liikunnallista muuta ohjattua vapaa-ajan toimintaa
Huomioidaan syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret
Turvataan riittävät oppilashuollolliset palvelukset (kuraattori-, koulupsykologi-, terveydenhoitaja- ja lääkäripalvelut)
Järjestetään turvallista iltapäivähoitoa pienemmille
Turvataan yöjalkatoiminnan jatkuminen

TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO, SEURANTA JA ARVIOINTI
Moniammatilliset yhteistyöryhmät tiedottavat toimintamallista lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille. Koulujen rehtorit ja johtajat vastaavat sen käsittelystä kouluyhteisössään. Kouluilla tehdään terveyteen liittyviä kyselyjä ja koulukohtaisia tuloksia analysoidaan ja tulkitaan monialaisesti esim. opettajainkokouksissa, vanhempainilloissa, yhteisissä koulu- tai aluetapahtumissa, yhteistyöpalavereissa ja oppitunneilla.

Moniammatillinen oppilastyöryhmä huomioi edellä mainitut teemat ja arvioi koulun toimintaa sekä puuttuu epäkohtiin. Toimintamallin käytännön toteuttajia ovat lapset ja nuoret itse, oppilaskunnat, vanhempainyhdistykset, koulun opettajat ja henkilöstö, järjestöt, seurat, yhdistykset ja muut toimijat.

Terveyttä edistävä työryhmä arvioi ja päivittää toimintamallia kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta. Koulut seuraavat tuloksiaan.