Oppilaan arviointi

Oppilaan arviointi

Oppiaineiden ja työskentelyn keskeiset tavoitteet 2. luokalla

Oppilas osaa merkitä kotitehtävänsä sovitulla tavalla ja huolehtia niiden tekemisestä. Oppilas osaa huolehtia omista vaatteistaan ja välineistään sekä harjoittelee myös yhteisistä tavaroista ja välineistä huolehtimista. Oppilas harjoittelee ohjeen kuuntelemista, ohjeen mukaan toimimista, keskittynyttä työskentelyä ja tehtävän loppuunsaattamista. Hän antaa työrauhan itselle ja muille. Oppilas harjoittelee oman ja toisen työn arvostamista sekä ryhmässä toimimista.

Äidinkielessä oppilas lukee ja ymmärtää pieniä tekstikokonaisuuksia. Oppilas kirjoittaa pieniä tarinoita. Hän harjoittelee lauseen tunnusmerkkejä, isoa alkukirjainta, pistettä ja sanavälin käyttöä. Oppilas aloittaa käsialakirjoituksen harjoittelun. Oppilas kuuntelee tarkasti ja tekee päätelmiä kuulemastaan. Hän ilmaisee itseään suullisesti erilaisissa tilanteissa ja osallistuu ilmaisuharjoituksiin. Oppilas innostuu lukemaan itselleen sopivia ja mieluisia kirjoja.

Matematiikan opetuksen päätavoite on matemaattisen ajattelun kehittäminen: Ongelman muuntaminen matematiikan kielelle, sen ratkaiseminen ja kirjaaminen matemaattisten sääntöjen mukaan. Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen. Oppilas osaa kirjoittaa ja lukea luvut 0-1000 sekä käyttää monipuolisesti lukujen suuruusvertailua. Oppilas osaa ratkaista mekaanisia (esim. 27+ 56) ja sanallisia päässälaskutehtäviä lukualueella 0-100. Oppilas osaa laskea yhteen – ja vähennyslaskuja allekkain laskuna lukualueella 0-1000. Oppilas ymmärtää kertolaskun periaatteen ja osaa kertotaulut 0-5. Oppilas harjoittelee sanallisten ja muiden ongelmatehtävien ratkaisua sekä perustelee ratkaisujaan. Oppilas tunnistaa, nimeää ja piirtää erilaisia geometrisia muotoja, tutustuu mittaamisen perusteisiin ja hallitsee esim. tavallisimpia pituuden muunnoksia.

Evankelisluterilaisessa uskonnossa oppilas oppii ja harjoittelee taitoja suhtautua itseen, muihin ja ympäröivään yhteisöön. Oppilas syventää kulttuurimme suurien kertomusten tuntemustaan. Hän tutustuu myös kirkon toimintaan ja juhlakulttuuriin. Lisäksi oppilas tietää, että maailmassa on erilaisia uskontoja ja katsomuksia. Muiden uskontojen ja elämänkatsomustiedon vuosiluokan tavoitteet ja sisällöt riippuvat opiskeluryhmän koostumuksesta

Ympäristö- ja luonnontiedoissa oppilas oppii tekemään havaintoja ja yksinkertaisia kokeita elollisesta ja elottomasta luonnosta ja lukemaan lähialueidensa yksinkertaisia karttoja. Hän perehtyy terveyteen ja sairauteen liittyviin käsitteisiin ja toimintatapoihin. Oppilas harjoittelee liikenteessä kulkemisen sääntöjä sekä sähköturvallisuutta. Hän tutustuu ruoan alkuperään ja tuottamiseen ja ymmärtää ikätasonsa mukaisesti ihmisen vastuun maapallosta hänen elinpaikkanaan.

Taito- ja taideaineissa; musiikissa, liikunnassa, kuvataiteessa ja käsitöissä tavoitteena on edistää oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua. Taito- ja taideaineiden tavoitteissa tärkeintä on uusiin asioihin tutustuminen, myönteinen osallistuminen toimintaan ja työn loppuun saattaminen.