Järjestyssäännöt

EURAJOEN LUKIO

A. Koulun järjestyssääntöjen tavoitteena on työrauhan ja viihtyvyyden takaaminen koulussa työskenteleville.

B. Koulualueen ja -ajan määrittely:
Koulualueeseen kuuluvat koulurakennus, koulua ympäröivä pihamaa, kaukaloalue ja urheilukenttä. Kouluaika on työjärjestyksen mukainen koulun työpäivä. Kouluajaksi katsotaan myös kaikki koulun järjestämät, koulunkäyntiin läheisesti liittyvät tilaisuudet sekä opiskelijoiden koulualueella järjestämät tilaisuudet.

C. Päivittäinen työskentely:
1. Päivän työskentely voidaan aloittaa lyhyellä päivänavauksella.
2. Lähiopetuksessa opetukseen tulee oppituntia kohti käyttää vähintään 45 minuuttia. Opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi.
3. Jos opettaja hänelle sattuneen odottamattoman esteen vuoksi ei saavu tunnille 10 minuutin kuluessa kellonsoitosta, opiskelijat ilmoittakoot asiasta viipymättä rehtorille tai kansliaan.
4. Välituntien aikana opiskelijoiden tulee olla koulun alueella. Mikäli opiskelija välttämättömäksi katsomastaan syystä poistuu koulun alueelta, tapahtuu se hänen omalla vastuullaan. Välituntisin opiskelijat ovat sovitulla alueella.
5.Kurssilla käytetyistä työtavoista ja menettelyistä sovitaan opettajan kanssa.
6. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsen on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttamansa vahingon (vahingonkorvauslaki 412/74). Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille ktai jollekin opettajalle.
7. Kouluyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulualueen siistinä ja viihtyisänä.
8. Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä jollekin opettajalle tai kouluterveydenhoitajalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu.

D. Koulumatkat
Koulumatkoilla turvallisen liikenteen vaatimukset on otettava huomioon. Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla, eikä niiden käyttäminen kouluaikana välituntialueella ole sallittua.

E. Koulun puitteissa tapahtuva vapaa-ajan toiminta
Milloin opiskelijoiden vapaa-ajan toiminta tapahtuu koulun tiloissa, tulee heidän noudattaa koulun järjestyssääntöjä soveltuvin osin. Koulun tiloja tulee koulun varsinaisen työajan ulkopuolella antaa opiskelijoiden käytettäväksi niissä rajoissa, jotka koulutiloja koskevat säännökset ja määräykset, tilojen määrä ja niiden käytön valvontaan tarvittavat henkilökunnan työaikaa koskevat määräykset sallivat. Kouluhuoneiston käyttöluvan antaa rehtori. Tilojen käytössä tulee koulun omat ja opiskelijoiden harrastustoiminnan käyttötarkoitukset asettaa etusijalle. Oppilaiden järjestämät iltatilaisuudet päättyvät viimeistään kello 22.00.

F. Koulun teknisten laitteiden ja tiedotustilojen käyttö
Koulun teknisiä laitteita saavat yhteisön jäsenet käyttää koulun sisäisessä tiedotus- ja harrastustoiminnassa. Kopiokoneen käytöstä ja harrastustoimintaan tarvittavasta kuluvasta materiaalista on erikseen sovittava rehtorin kanssa. Käyttäjä on vastuussa laitteen oikeasta, ohjeen mukaisesta käsittelystä. Koulun aulojen ilmoitustaulut ja seinäpinnat ovat kouluyhteisön jäsenten käytössä tiedotusten kiinnitystä varten, mutta koulun tiedotuksille on annettava etusija.

G. Poissaolot ja myöhästyminen
1. Sairaana ollessaan opiskelija jää pois koulusta. Mikäli sairaus kestää pitempään, on opiskelijan otettava yhteys ryhmänohjaajaan tai kouluterveydenhoitajaan. Ellei näin menetellä, ryhmänohjaajan on huolehdittava yhteydenotosta.
2. Luvan yhden tunnin poissaoloon voi antaa ao. tunnin opettaja. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, sitä pidempään rehtori.
3. Mennessään tukiopetukseen, kouluterveydenhoitajan vastaanotolle tai opinto-ohjaajan vastaanotolle opiskelija on velvollinen etukäteen pyytämään luvan ao. opettajalta, jonka tunnilta hän on em. syistä poissa.
4. Kesken koulupäivää sairastuneen opiskelijan on ennen koulusta lähtemistä pyydettävä siihen lupa joko kouluterveydenhoitajalta, seuraavan tunnin opettajalta tai ryhmänohjaajalta.
5. Poissaolosta on ryhmänohjaajalle hänen määräämänsä ajan kuluessa tuotava asianmukainen selvitys. Tämän lisäksi opiskelija on velvollinen osoittamaan, että poissaolo on johtunut pätevästä syystä.
6. Lyhyestä myöhästymisestä, ei ole tarpeen antaa kirjallista poissaoloselvitystä. Opiskelija on velvollinen selvittämään myöhästymisensä syyn opettajalle.

H. Työrauhan ylläpitäminen
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (LL 30 §). Opiskelijan ojentamiseksi opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän opiskelijan luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat (Lukiolaki 41 §):
1) Kirjallinen varoitus ja 2) Opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.

I. Tupakointi, päihteet ja huumeet
1. Tupakointi ja nuuskan käyttö koulun alueella on kielletty.
2. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena, koulun alueella eikä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

J. Muut määräykset
Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa lukiolakia ja -asetusta soveltamisohjeineen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä