LUKUVUOSISUUNNITELMA / Etiikan perusteita

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaiden oma ajattelu- ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. ETIIKAN PERUSKÄSITTEET JA PÄÄSUUNNAT
- etiikka ja moraali
- oikein vai väärin -millä perusteella? (etiikan pääsuunnat)
- miten moraali kehittyy?
- arvot, ihanteet ja normit

B. HYVÄ ELÄMÄ JA YLEISINHIMILLISET ARVOT: TOTUUS, HYVYYS, KAUNEUS, OIKEUDENMUKAISUUS
- hyveiden ja paheiden historia
- uskontojen ja katsomusten etiikka
- elämänkaaren etiikka
- tekojen eettinen arviointi

C. NUORTEN ARJESSA, SOSIAALISESSA MEDIASSA JA YHTEISKUNNASSA ESIINTYVIEN AJANKOHTAISTEN KYSYMYSTEN EETTINEN
KÄSITTELY

D. GLOBAALIETIIKKA

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- lukuvuoden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin
liittyvien uutisten seuraaminen