LUKUVUOSISUUNNITELMA / Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus

Tavoitteena on käsitellä seuraavia aihekokonaisuuksia. Opetuksessa käytetään erilaisia työtapoja monipuolisesti ja otetaan huomioon oppilaiden oma ajattelu- ja kokemusmaailma.Oppilaan elämänkatsomusta ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut ovat tärkeä osa opetusta.

A. IHMISOIKEUDET
- ihmisarvo
- ihmisoikeuksien kehitys
- ihmisoikeussopimukset
- ihmisoikeuksien toteutuminen ja turvaaminen
- ihmisoikeusloukkaukset

B. IHMISEN JA LUONNON SUHDE
- eri aikakausien luontokäsityksiä
- uskontojen luontosuhde
- suomalaiset ja luonto
- nykyajan suhtautumistapoja luontoon
- eläinetiikka, eläinten arvo ja oikeudet

C. MAAILMAN JA IHMISKUNNAN TULEVAISUUS
- erilaiset aikakäsitykset
- tulevaisuudentutkimus ja erilaiset tulevaisuuskuvat
- ilmastonmuutos ja kestävä elämäntapa

ARVIOINTI
- oppitunneilla jatkuva arviointi: opettajan antama suullinen ja kirjallinen palaute (WILMA-merkinnät) työskentelystä, tuotoksista ja käyttäytymisestä
- itsearviointi ja vertaisarviointi aihekokonaisuuksien lopussa
- lukuvuoden aikana tarvittaessa 1-2 kirjallista koetta
- väliarviointi: oppilaan oma numeroarviointi, josta opettaja antaa palautetta tarvittaessa
- lukuvuoden päättyessä numeroarviointi
- arvioinnin kohteet: 1) aihekokonaisuuksien keskeisten asioiden ymmärtäminen 2) tiedon etsiminen, monipuolinen lähteiden käyttö ja dokumen-
tointi 3) osallistuminen keskusteluun ja omien mielipiteiden esittäminen perustellusti 4) ajankohtaisten yhteiskuntaan, etiikkaan ja elämänkatsomuksiin
liittyvien uutisten seuraaminen