Oppilashuolto

Oppilashuollon toiminta

Mitä oppilashuolto on?

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja tukiverkoston rakentamista oppilaan hyvinvoinnin ja tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terveyttä edistävä oppimisympäristö. Kouluterveydenhuolto, koulukuraattori – ja koulupsykologipalvelut kuuluvat olennaisena osana oppilashuollon palveluihin. Oppilashuoltoon kuuluvat myös hammashoito, koulukuljetukset sekä kouluruokailu. Oppilaan hyvinvoinnin edistämistä on myös aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö. Oppilashuoltotyön onnistuminen edellyttää vanhempien, oppilaiden ja ammattilaisten monitoimijuutta.

Miten ja milloin toimitaan?

Oppilashuollollisin toimenpiteisiin ryhdytään aina, kun siihen tarvetta ilmenee. Tuki voi olla varhaista ja ehkäisevää tai korjaavaa. Ratkaisu huoleen löytyy yhdessä etsimällä. Koulun tärkein kumppani on perhe, vanhemmat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lapsen hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys. Oppilaan yksilöllisten tarpeiden näkeminen edellyttää myös perheiden erilaisten tarpeiden huomioon ottamista. Tiivis yhteydenpito kodin ja koulun välillä helpottaa tuen löytämistä riittävän ajoissa mahdollisten huolien ilmaantuessa. Huoli on hyvä tuoda esille varhain sekä koulun että vanhempien taholta. Huolet voivat liittyä esimerkiksi oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin, kaveripulmiin, käytöspulmiin, koulunkäynnin laiminlyöntiin, koulukiusaamiseen, oppilaan mielenterveyteen ja akuutteihin koulunkäyntiin liittyviin kriiseihin.

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet pyritään tunnistamaan jo varhaisessa vaiheessa. Oppilasta tuetaan ensisijaisesti yhteisöllisesti oman koulun tukitoimilla. Koulumme on jaettu luokkatasoittain tiimeihin. Tiimeihin kuuluvat luokkien luokanopettajien lisäksi erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia. Tiimien toiminnan tarkoituksena on käyttää joustavia opetusjärjestelyitä niin, että eri tukimuodot olisivat mahdollisimman hyvin kaikkien niiden saatavilla, jotka niitä tarvitsevat. Tukitoimia on eri tasoilla, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoilla.

Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Kouluterveydenhoitaja Miia Kautto on Teken toimipisteessä keskiviikkoisin aamupäivällä.

Kekon ja Kokon toimipisteissä terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa joka päivä. 1. - 5. -luokkien terveydenhoidosta vastaa terveydenhoitaja Sirkku Karvonen, 6. - 9. -luokkien terveydenhoitajana toimii terveydenhoitaja Tarja Malassu.  He osallistuvat kaksi kertaa kuukaudessa Kekon toimipisteen oppilashuoltotyöryhmään ja yläluokkien terveydenhoitaja joka neljäs viikko Kokon toimipisteen oppilashuoltotyöryhmään.

Koululääkäri on koululla tiistaipäivisin. Teken toimipisteen lakisääteiset tarkastukset järjestetään terveyskeskuksessa.

Koulupsykologin ja koulukuraattorin vastuulla ovat kaikki 1-9. oppilaat.  He jakavat työaikansa tarpeen ja tilanteen mukaan eri toimipisteille kuitenkin niin, että jaossa otetaan huomioon myös toimipisteen oppilasmäärä. Teken toimipisteellä he käyvät vuoroviikoin. Molemmilla on käytössä viikoittainen konsultaatioaika (1 h/vko), jolloin henkilöstö voivat varata konsultaatioajan. Lisäksi konsultaatiota on tarjolla tarpeen mukaan myös muina aikoina.

Oppilashuollon toteuttaminen ja seuraaminen

Koulumme oppilashuollollisille keskusteluille ja palavereille on varattu aikaa kaksi kertaa kuukaudessa  Kekon toimipisteessä ja joka kolmas viikko Kokon toimipisteessä. Näissä toimipisteiden työryhmissä ovat mukana apulaisrehtori ja laaja-alaiset erityisopettajat, kouluterveydenhoitajat ja koulupsykologi ja vastaava koulukuraattori. Kokon toimipisteessä mukana on lisäksi opo.

Tärkeä osa koulun oppilashuoltoa on kehittää koulun toimintamalleja yhteisöllisen oppilashuollon periaatteiden suuntaiseksi. Kehittämisen kohteena ovat mm. monialainen yhteistyö, opettajien konsultaatio, koulun joustavat tukitoimet, luokkien ja ryhmien kanssa työskentely, koulutukset ja informointi sekä muut yleiset asiat.

Yhtenäiskoulumme toimipistekohtaiset oppilashuoltotyöryhmät kokoontuvat kerran lukukaudessa  kehittämis- ja suunnittelupäivän merkeissä. Tapaamisessa kehitetään ja koordinoidaan koko yhtenäiskoulun oppilashuoltoa.