Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Päivitetty oppilashuollossa 22.3.2018 (päivitykset lihavoitu)

Ennaltaehkäisevä toiminta

Koulussa ei hyväksytä minkäänlaista väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja sen luomiseen osallistuvat kaikki kouluyhteisön jäsenet. Turvallisuuden tunteen luominen edellyttävät kaikille yhteisiä yhteisiä arvoja ja toimintatapoja, jotka syntyvät vain yhdessä keskustellen ja sopien.

Vahva yhteisöllisyys luo turvallisuutta ja siksi sitä pitää tukea ja kehittää jatkuvasti. Oppilaiden ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet, oppilaiden väliset kaverisuhteet ja yhteishenki luokassa ja koko koulussa ovat tärkeässä asemassa, kun halutaan luoda fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö.

Väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää voidaan ehkäistä mm.

 • riittävällä valvonnalla
 • aikuisten välittävällä ja kuuntelevalla asenteella
 • tuki- ja kummioppilastoiminnalla
 • ohjatulla välituntitoiminnalla
 • oppilaiden vuorovaikutus-, tunne- ja kaveritaitoja vahvistamalla
 • keskustelemalla asioista säännöllisesti oppilaiden kanssa esim. kiva-koulu materiaalia hyödyntämällä
 • erilaisilla kyselyillä ja kartoituksilla
 • laillisuuskasvatuksella
 • päivänavausten yhteydessä
 • sosiaalisen median pelisäännöistä sopimalla
 • keskustelemalla vanhempien kanssa
 • teemavanhempainiltoja järjestämällä
 • yhteistyöllä lastensuojelun, poliisin, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen, perheneuvolan, mielenterveyspalveluiden, seurakuntien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa

Väkivaltatilanteet

 • oppilas terveydenhoitajan tarkastukseen välittömästi, jos oppilas on loukkaantunut
 • yhteydenotto huoltajiin
 • rehtori, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi tai koulun kriisiryhmä tarvittaessa mukaan asian hoitamiseen kaikkien osapuolten kanssa
 • fyysisen väkivallan tilanteessa toimitaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa 
 • vakavasta väkivallasta ilmoitetaan aina poliisille

Kiusaamiseen puuttuminen

 • kiusaamisesta voi ilmoittaa kenelle tahansa koulun aikuiselle
 • kirjataan tapahtuma selvityspyyntölomakkeelle ja toimitetaan se sopu-opettajille
 • sopu-opettajat haastattelevat kiusattua ja kiusaajaa kumpaakin erikseen
 • tarvittaessa haastatellaan muita paikalla olleita
 • kuullaan kiusatun ja kiusaajan ehdotukset tapahtuneen hyvittämisestä
 • tehdään kirjallinen sopimus jatkosta ja toimenpiteistä
 • päätetään seuraamuksesta kiusaajalle esim. anteeksipyyntö, kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto
 • ilmoitetaan tapahtuneesta kiusaajan ja kiusatun koteihin
 • seurantatapaamisilla noin kahden viikon kuluttua varmistetaan, että kiusaaminen ei jatku
 • osallisille oppilaille järjestetään tarvittaessa oppilashuollon palvelut

Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan epäasiallista kohtelua ja puhetta, joka voi sisältää sukupuolisuuteen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä puhetta tai ei-toivottua fyysistä kosketusta, sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset ja vaatimukset, seksuaalirikos kuten raiskaus tai sen yritys, seksuaalinen ahdistelu sekä sosiaalisen median epäasialliset sisällöt.

 • oppilas voi ilmoittaa kenelle tahansa koulun aikuiselle havaitsemastaan häirinnästä
 • seksuaalirikoksista ilmoitetaan suoraan poliisille ja lastensuojeluun, eikä koulu selvitä asiaa esim. haastattelemalla uhria tai muita oppilaita
 • lievemmistä tapauksista tiedon saanut koulun työntekijä tekee asiasta esiselvityksen ja kirjaa tiedot vapaamuotoisesti tai sopu-lomakkeelle (mitä, missä, milloin, paikalla olijat ja vie sen sopu-opettajille
 • ilmoituksen vastaanottanut työtekijä huolehtii todisteiden tallentamisesta esim. whats App, Snapchat yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit
 • sopu-opettajat haastattelevat ensin ilmoituksen tehnyttä oppilasta ja/tai uhria ja sen jälkeen muita asianosaisia oppilaita erikseen
 • tarvittaessa haastatellaan mahdollisia silminnäkijöitä
 • kuullaan asianosaisten ehdotukset tapahtuneen hyvittämisestä
 • tehdään kirjallinen sopimus jatkosta ja toimenpiteistä
 • päätetään seuraamuksesta esim. anteeksipyyntö, kasvatuskeskustelu tai jälki-istunto
 • ilmoitetaan tapahtuneesta osapuolten koteihin
 • seurantatapaamisilla noin kahden viikon kuluttua varmistetaan, että häirintä ei jatku
 • osallisille oppilaille järjestetään tarvittaessa oppilashuollon palvelut esim. keskustelut koulukuraattorin tai -psykologin kanssa tai ohjaus muiden palvelujen piiriin esim. perheneuvola tai nuorisopsykiatrian poliklinikka
 • tilanteesta riippuen voidaan konsultoida lastensuojelua tai poliisia
 • tarvittaessa tehdään lastensuojelu- tai rikosilmoitus