Raportit ja selvitykset

Student profile in liberal adult education 2019

Finnish National Agency For Education (Opetushallitus) and Finnish Adult Education Association (FAEA) have cooperated in producing this statistical report.

Statistics Finland collects quantitative information about liberal adult education yearly. Information is not collected from individual participants, which means that the quantitative statistical information gathered through national data collection is approximate. The statistics still give a clear overview of the volume and the direction of liberal adult education. On request by the Finnish National Agency For Education
and the Ministry of Education and Culture, in 2019 Statistics Finland also started gathering information on the age of the participants in adult education programs, their level of education, main activity at the time of enrolment (working, unemployed, student, retired, other) and native language to create a more comprehensive student profile.


VST_Student_profile_2019_.pdf

Studerandeprofil inom det fria bildningsarbetet 2019

Utbildningsstyrelsen (UBS) och Vapaa Sivistystyö-Fritt Bildningsarbete presenterar här Studerandeprofil 2019-uppgifterna för det fria bildningsarbetet i Finland.

Statistikcentralen samlar varje år in kvantitativa basuppgifter om utbildningar inom det fria bildningsarbetet. Informationen samlas inte in på individnivå, så den statistiska information som samlas in i samband med den nationella datainsamlingen är endast riktgivande. Statistiken ger ändå en bra helhetsuppfattning om utbildningsformens volym och utvecklingsriktning. I samband med datainsamlingen 2019 bestämde
undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen att det fria bildningsarbetets studerandeprofil specificerades så att man utöver basuppgifter även samlar in data om utbildningsdeltagarnas ålder, utbildningsnivå, huvudsakligaverksamhet vid anmälning till utbildning (sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, något annat) och modersmål.

FB_ Studerandeprofil_2019_.pdf

Vapaan sivistystyön opiskelijaprofiili 2019

Opetushallitus ja Vapaa Sivistystyö ry julkaisevat tässä yhteistyönä Opiskelijaprofiili 2019-tiedot vapaasta sivistystyöstä Suomessa.

Tilastokeskus kerää vuosittain vapaan sivistystyön koulutuksen määrällistä perustietoa. Tiedonkeruu ei ole henkilöpohjaista, joten valtakunnallisen tiedonkeruun kautta saatava määrällinen tilastotieto on suuntaa antavaa. Tilastot antavat kuitenkin hyvän yleiskäsityksen koulutusmuodon volyymista ja kehityksen suunnasta. Vuotta 2019 koskevan tiedonkeruun yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen toimeksiannosta tarkennettiin vapaan sivistystyön opiskelijaprofiilia siten, että perustiedonkeruun ohella Tilastokeskus kartoitti vapaan sivistystyön koulutuksiin osallistuneiden ikää, koulutustasoa, pääasiallista toimintaa ilmoittautumishetkellä
(työllinen, työtön, opiskelija, eläkeläinen, muu) ja äidinkieltä.


VST_Opiskelijaprofiili_2019_.pdf

Raportit ja selvitykset

Vapaan sivistystyön toimintaa ovat viitoittaneet sekä viranomaisten että alan toimijoiden omasta aloitteesta laaditut julkaisut, asiakirjat, raportit ja selvitykset.

Raportit ja selvitykset

Selvitys vapaan sivistystyön digitalisaatiosta
Jari Sarja, VST, 2017.
VST_selvitys_digitalisaatio_270117.pdf
Raportissa tarkastellaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen digitalisaation tilaa ja kehittämistarpeita. Selvitystyö keskittyy siihen, miten vapaan sivistystyön digitaalisuus näkyy varsinaisen opetustapahtuman ulkopuolella. Selvitystyö toteutettiin tarkastelemalla vapaan sivistystyön toimijoiden ja oppilaitosten verkkosivuja asiakasnäkökulmasta. Tarkastelussa arvioitiin pääasiassa verkkosivujen saavutettavuutta eli responsiivisuutta sekä koulutusten löytämistä ja niihin ilmoittautumista. Lisäksi oppilaitosten digitalisaation tilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin oppilaitosten rehtoreille lähetetyn sähköisen kyselylomakkeen avulla.

Vapaan sivistystyön oppilaitosfuusiot
Aaro Harju&Leena Saloheimo, VST, 2016.
VST_Selvitys_oppilaitosfuusiot_100117.pdf
Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne on muuttunut vuosikymmenien kuluessa. Eniten on tapahtunut kansalais- ja työväenopistojen yhdistymisiä. Viime vuosina on menty myös oppilaitosmuotorajojen yli, kun eri oppilaitokset ovat yhdistyneet vapaan sivistystyön kentällä tai ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tämä kartoitus paneutuu oppilaitosfuusioihin vapaassa sivistystyössä viime vuosikymmeninä ja vuosina.Raportin julkaisemiseen on käytetty opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta

Vapaan sivistystyön opintosetelikurssien hyödyt ja vaikutukset. Selvitys.
Jenni Pätäri, VST, 2015.
Haastatteluihin perustuva tutkimus vaikutuksista ja hyödyistä, joita opiskelijat ovat kokeneet osallistuttuaan vapaan sivistystyön opintoseteliavustuksella järjestettyyn koulutukseen. Raportin julkaisemiseen on käytetty Kordelinin säätiön apurahaa.
VST_raportti_opintoseteli_060305.pdf

Vapaan sivistystyön palvelurakenne. Oppilaitosten koulutustarjonta.
Leena Saloheimo, VST, 2015.
Selvitysraporttiin on koottu tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämän koulutuksen osallistuja- ja opetustuntimääristä vuosilta 2011 ja 2012. Raportti kattaa vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen lisäksi ammattikoulutuksen, yleisivistävän koulutuksen, avoimen korkeakoulu-opetuksen, taiteen perusopetuksen sekä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen ja opintosetelikoulutuksen.
VST_raportti_palvelurakenne_25021015.pdf

Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä
toim. Jyrki Jokinen, Esa Poikela ja Juha Sihvonen.
Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä-tutkimusraportti paneutuu vapaalta sivistystyöltä vaadittuun hyödyn ja toiminnan mittaamisen problematiikkaan. Jyrki Jokinen on toimittanut Esa Poikelan ja Juha Sihvosen kanssa kirjoittamansa teoksen, joka on syntynyt Kordelinin säätiön tukemassa hankkeessa. Raportin kirjoittajat esittävät tutkimuksen lopussa, miten vapaata sivistystyötä voitaisiin arvioida uudella tavalla.
SIVISTYSHjasopo2012.pdf

Omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutukset
Jyri Manninen, Saara Luukannel, VSY, 2008.
Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä. Tutkimuksessa arvioitiin vapaan sivistystyön piiriin kuuluvien opintojen vaikutuksia aikuisopiskelijoiden näkökulmasta.
Raportti_Vaikutukset.pdf

Framtidens kompetenser
Pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston (NVL) tulevaisuuden osaamisen aivoriihi, "tänketank", on julkaissut raportin Framtidens kompetenser. Raportissa hahmotellaan tulevaisuuskuvia niiden kehityssuuntien perusteella, joiden uskotaan vaikuttavan pohjoismaisiin yhteiskuntiin seuraavan 5-10 vuoden aikana. NVL 2007.

Suomenkielinen tiivistelmä:
FramtidensKompetenser_fi.pdf

Tunnusta ja tunnista opittu!
Vapaan sivistystyön opitun tunnustaminen formaaleissa oppilaitoksissa. Jukka Määtän selvitys muodoista, käytänteistä, yhteistyösuhteista ja ongelmista. VSY 2003.
Jukka_Maatta.pdf

Kansalaisten vaikuttaminen ja kansalaisjärjestöt sekä vapaa sivistystyö
Muistiossa tarkastellaan vapaan sivistystyön ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kansanvaltaisuuden vahvistumiseen kolmella kansalaistoiminnan kentällä. VSY 2001.
kansa.PDF

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä