LOPS2021

Uusi opetussuunnitelma 2021

Tältä sivulta löydät uuden opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot. Sitä noudattavat vuonna 2021 ja sen jälkeen aloittavat.

Pelastustoiminta tutuksi

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoimi tutuksi, 38 h (2 op)

 

Opintojaksolla tutustutaan pelastustoimen ja ensihoidon järjestelyihin ja jatko-opintomahdollisuuksiin.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • luetella lyhyesti pelastus- ja turvallisuuslinjan sisällön ja tavoitteet
 • kertoa lyhyesti pelastustoimen historiasta ja kehityksestä
 • luetella pelastustoimessa käytössä olevat virka-asematunnukset
 • kertoa miten Suomen ja Keski-Suomen pelastustoimi ja ensihoito on organisoitu
 • kertoa pelastus- ja ensihoitoalan koulutusvaihtoehdoista ja pääsyvaatimuksista

 

Sisältö

 • Pelastus- ja turvallisuuslinjan yleisesittely
 • Pelastustoimen ja ensihoidon järjestelyt Suomessa ja paikallisesti
 • Jatko-opintojen esittelyt
 • Tutustuminen pelastuslaitoksen yhteistyötahoihin
 • Tutustuminen alan oppilaitoksiin (mm. Pelastusopisto)

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Tutustumisvierailut

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Pelastustoiminnan perustaidot osa 1

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 38 h (2 op)

 

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

 

Pelastustoiminnan perustaidot osa 1:n jälkeen osaa toimia oikein hätätilanteessa.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa palamisen edellytykset
 • sammuttaa palon tarkoituksenmukaisimmalla alkusammuttimella
 • pukeutua paloasuun oikein
 • toimia hätätilanteessa
 • antaa hätäensiapua

 

Sisältö

 • Palamisen perusteet ja alkusammutus
 • Paloasu
 • Hätäensiapu
 • Toiminta hätätilanteissa; sairaskohtaus tai vammautuminen, tulipalo, liikenneonnettomuus, veden varaan joutuminen ja automaattinen palohälytys.
 • Paloasemaan ja kalustoon tutustuminen
 • Turvaohjeet
 • Tietoturvallisuus

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Teoriakoe 1 Tietoturvatentti
  • Taitokoe 1 "Toiminta hätätilanteessa ja paloasun pukeminen"

Pelastustoiminnan perustaidot osa 2

OPETUSSUUNNITELMA

 

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 2, 38 h (2 op)

 

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

 

Pelastustoiminnan perustaidot osa 2:llä oppii sammutustoiminnan perustaidot.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa, miten perusselvitys tehdään
 • selittää työturvallisuuden merkityksen pelastustoimen tehtävissä
 • kertoa, mitä eri suojavarusteita palokunnilla on käytössä eri tehtäviin
 • selittää pelastusmuodostelmat ja johtamisjärjestelmän
 • nimetä paloauton peruskalustoa
 • käsitellä paloletkuja ja huoltaa ne käytön jälkeen
 • käyttää paloauton palopumppua
 • tehdä sammutuskaluston käytönjälkeisen huollon ja toimintakuntotarkastukset

 

Sisältö

 • työturvallisuus
 • paloletkut ja letkunkäsittely
 • letkujen käytönjälkeinen huolto
 • pelastusryhmän toiminta
 • selvitykset
 • palopumppu

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Teoriakoe 2
  • Taitokoe 2 "Palopumpun käyttö ja konemiehen tehtävät"

Pelastustoiminnan perustaidot osa 3

 

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 3, 38 h (2 op)

 

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

 

Pelastustoiminnan perustaidot osa 3:llä opiskelija oppii käyttämään paineilmahengityslaitetta, tekemään solmuja ja sidoksia ja syventää aikaisemmin opittua.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • selittää pelastusryhmän jäsenen henkilökohtaiset tehtävät sekä tarvittavan kaluston ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutus- ja pelastustehtävissä
 • kertoa tulipalon kehittymisen ja huoneistopalon ilmiöt
 • käsitellä paineilmasäiliöitä
 • käyttää paineilmahengityslaitetta hengityssuojaimena
 • huoltaa ja tarkistaa paineilmahengityslaitteen käytön jälkeen
 • tehdä palokunnassa tarvittavat perussolmut
 • tehdä kalustonnostoissa tarvittavia sidoksia
 • toimia turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutustehtävissä

 

Sisältö

 • työturvallisuus
 • paineilmahengityslaitteen pukeminen, käyttö ja käytönjälkeinen huolto
 • solmut, sidokset ja kalustonnostot
 • perusselvitykset mm. maantasossa, kerroksiin ja alkusammutustiedustelulla

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Teoriakoe 3
  • Taitokoe 3 "Paineilmahengityslaite ja solmut, sekä sidokset"

Pelastustoiminnan perustaidot osa 4

OPETUSSUUNNITELMA

 

Opintojakso ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaidot osa 4, 38 h (2 op)

 

Opintojakso on osa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista pelastustoiminnan peruskurssia. Palokunnassa annettava perehdytys ja pelastustoiminnan peruskurssi sisältyvät Pelastustoiminnan perustaidot osa 1, 2, 3 ja 4 opintojaksoihin.

 

Pelastustoiminnan perustaidot osa 4:llä opiskelija oppii selvittämään tikkaat, kiipeämään niillä ja soveltamaan aikaisemmin opittua.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • toimia turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä ensitoimenpiteisiin kuuluvissa selvityksissä sammutus- ja pelastustehtävissä
 • käyttää ryhmänjohtajan määräämiä suojaimia turvallisesti
 • selvittää tikkaat ja kiivetä turvallisesti tikkailla
 • käyttää virve-radiopuhelinta pelastusryhmän jäsenenä

 

Sisältö

 • työturvallisuus
 • viestintä hälytystilanteissa radiolla ja ilman
 • jatkotikkaat
 • perusselvitys irtotikkailla
 • lisävesijärjestelyt
 • pelastusvälineiden ja -työkalujen käyttö
 • sovelletut harjoitukset

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
  • Taitokoe 4 "Sovellettu pelastusryhmän tehtävä"

Tieliikennepelastaminen

Opintojakso ja laajuus 2 op 38h

 

Tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettomuuksissa

 

Opintojakso vastaa Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän opetussuunnitelman mukaista tieliikennepelastaminen -kurssia.

 

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee toimimaan turvallisesti pelastusryhmän jäsenenä pelastustehtävissä henkilöautojen tieliikenneonnettomuuksissa.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa, mitä vaaroja tieliikennepelastustehtävään liittyy
 • kertoa, mistä tunnistaa erilaisilla voimanlähteillä toimivat ajoneuvot
 • perustella toimenpiteet ja tehtäväkokonaisuudet ihmisen pelastamiseksi henkilöautosta turvallisesti
 • pelastaa ihmisen henkilöauto-onnettomuudessa ryhmänjohtajan ohjeiden mukaisesti
 • toimia ryhmän jäsenenä tieliikennepelastustehtävällä lisävahinkojen

estämiseksi

 

Sisältö

 • Työturvallisuus
 • Henkilöautojen tekniikka
 • Pelastettavan kohtaaminen, huomioiminen ja siirto
 • Pelastustekniikan perusteet
 • Pelastaminen pyörillään, kyljellään ja katollaan olevasta henkilöautosta

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itseopiskelu
 • Harjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kokeet

Ensivaste

Opintojakso ja laajuus

Ensivaste 57 h (3 op)

 

Opintojakso vastaa Suomen pelastusalan keskusjärjestön, Suomen meripelastusseuran ja Suomen punaisen ristin ensivastekurssia.

 

Ensivastekurssi antaa valmiudet toimia ensiauttajana eri organisaatioiden ensivasteyksiköissä, jotka osallistuvat ensihoitotehtäville osana alueellista ensihoitopalvelua.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • perustella ensivasteyksikön merkityksen osana porrastettua ensihoitojärjestelmää
 • kirjata potilasasiakirjana toimivan ensivastekaavakkeen ja käsitellä potilasasiakirjoja ja -tietoja säädösten edellyttämällä tavalla
 • kertoa yleisimpien sairaskohtauksien syyt ja vammautumisien mekanismit
 • tehdä ensiarvion ja tarkennetun tilannearvion ensivastevälineistöä hyödyntäen
 • hoitaa potilasta ensivasteen hoitovälineillä ja lääkkeillä
 • työskennellä yhdessä muiden viranomaisten ja auttavien tahojen kanssa potilaan parhaaksi
 • luetella tilanteita, mihin liittyy henkisen ensiavun tarve

 

Sisältö

 • Työturvallisuus ensivastetehtävällä
 • Ensivasteryhmän toiminta
 • Potilaan tutkiminen, kirjaaminen sekä raportointi
 • Ensivasteyksikön varusteet
 • Sairaskohtaukset sekä niiden hoito
 • Yleisimmät mekaaniset - ja ei mekaaniset vammautumiset sekä niiden hoito
 • Lapsi potilaana
 • Potilasluokittelu ja viranomaisyhteistyö
 • Henkinen huolto ja osaamisen ylläpitäminen

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itsenäinen opiskelu
 • Lähiharjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kokeet

Ensiapu

Opintojakso ja laajuus

Ensiapu 50 h (3 op)

 

Opintojakso vastaa Suomen pelastusalan keskusjärjestön palokuntien ensiapukurssia.

 

Ensiavun opintojaksolla opetellaan toimenpiteitä, joita voidaan tehdä vammautuneen taikka äkillisesti sairastuneen auttamiseksi.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • tehdä hätäilmoituksen mobiilisovelluksella
 • tehdä hädässä olevasta ihmisestä ensiarvion ja tarkennetun tilannearvion
 • tunnistaa yleisimmät sairaskohtaukset ja elottomuuden
 • tutkia ja siirtää vammautuneen
 • auttaa hätätilanteessa olevaa ihmistä

 

Sisältö

 • Hereillä olevan, tajuttoman ja elottoman ihmisen kohtaaminen
 • Yleisimmät sairaskohtaukset ja niihin liittyvä ensiapu
 • Elottomuuden tunnistaminen ja elvytys
 • Yleisimmät mekaaniset ja ei-mekaaniset vammautumiset sekä niihin liittyvä ensiapu
 • Toiminta onnettomuuspaikalla, hätäsiirto
 • Ensivasteyksikön välineet

 

Suoritustapa

 • Luennot
 • Itsenäinen opiskelu
 • Lähiharjoitukset

 

Arviointi

 • Hyväksytty / hylätty
 • Kokeet

Pelastustoiminnan perustaitojen kouluttaminen

PETUSSUUNNITELMA

 

Kurssi ja laajuus

Pelastustoiminnan perustaitojen kouluttaminen 20 h (1 op)

 

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • ohjatusti kouluttaa pelastustoiminnassa tarvittavia perustaitoja yhdessä oman ryhmäläisten kanssa

 

Sisältö

 • kouluttamisen perusteet
 • kouluttajan apuna ohjatusti ryhmän kouluttaminen yhdessä oman ryhmäläisten kanssa

 

Suoritustapa

 • kouluttajana toimiminen
 • itsenäinen opiskelu
 • osallistuminen kouluttajan roolissa pelastus- ja turvallisuuslinjan 1-luokkalaisten harjoituksiin pelastustoiminnan peruskurssilla

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty, arviointi perustuu jatkuvaan toiminnan tarkkailuun, itsearviointiin ja kouluttajan kanssa käytyihin oppimiskeskusteluihin

Pelastustoiminta

Kurssi ja laajuus

Pelastustoiminta 38 h (2 op)

 

Kurssin suorittamisen edellytyksenä on osallistuminen palokuntatoimintaan.

Kurssi suorituksia voi kerätä pelastustoiminnan peruskurssin suorittamisen jälkeen.

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua Keski-Suomen pelastuslaitoksen Viitasaaren paloaseman sivutoimiseksi työntekijäksi ja suorittaa kurssi sitä kautta.

 

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa, miten pelastuslaitoksen sopimushenkilöstö harjoittelee ja pitää kelpoisuutensa yllä pelastus- ja ensivastetehtäviin
 • perustella, miksi harjoitellaan
 • toimia pelastusryhmän jäsenenä tavanomaisissa hälytystehtävissä

 

Sisältö

 • palokuntaan työntekijäksi hakeutuminen
 • työhön liittyvä perehdytys
 • harjoitukset
 • oppimiskeskustelut
 • mahdollisesti:
  • hälytystehtävät
  • turvallisuusviestintä tapahtumat
  • kaluston huoltoon liittyvät työtehtävät

 

Suoritustapa

 • Hakeminen mukaan palokuntatoimintaan
 • Osallistuminen palokunnan harjoituksiin
 • Osallistuminen palokunnan tehtäville: hälytystehtäville, turvallisuusviestintä tilaisuuksiin ja kaluston huoltoon
 • päiväkirjan ylläpito

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty, arviointi perustuu jatkuvaan toiminnan tarkkailuun, itsearviointiin ja ohjaajan kanssa käytyihin oppimiskeskusteluihin

Liikunta osa 1

Opintojakso ja laajuus

Pelastus- ja turvallisuuslinjan liikunta osa 1, 38 h (2 op)

 

Opintojakso on ensimmäinen osa pelastus- ja turvallisuusalan liikuntaa.

 

Pelastus- ja turvallisuuslinjan liikunta osa 1:llä oppii kehittämään omaa fyysistä toimintakykyä turvallisesti.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • kertoa fyysisen toimintakyvyn kehittämisen merkityksen pelastajan ammatin näkökulmasta
 • luetella pelastusalan fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmät
 • arvioida miten liikunnan avulla voidaan edistää jaksamista ja opiskeluvirettä
 • tehdä erilaisia fyysisiä toimintakykyä kehittäviä harjoitteita turvallisesti
 • arvioida omaa toimintaa yhteisöllisyyttä edistävästi
 • ottaa muut opiskelijat huomioon kannustavasti harjoituksissa

 

Sisältö

 • Pelastusalan fyysisen toimintakyvyn mittausmenetelmien esittely
 • Kestävyysharjoittelu
 • Voimaharjoittelun tekniikka
 • Voimaharjoittelu
 • Pallopelit
 • Ryhmäliikunta
 • Rentoutus- ja kehonhuolto

 

Suoritustapa

 • Harjoitukset
 • Luennot
 • Itseopiskelu

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty

Liikunta osa 2

OPETUSSUUNNITELMA

 

Opintojakso ja laajuus

Pelastus- ja turvallisuuslinjan liikunta osa 2, 38 h (2 op)

 

Opintojakso on jatkoa ensimmäiselle osalle.

 

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • arvioida omaa fyysistä toimintakykyä suhteessa pelastusalan fyysisiin vaatimuksiin
 • tehdä erilaisia fyysisiä toimintakykyä kehittäviä harjoitteita
 • toteuttaa jaksamista ja opiskeluvirettä edistäviä harjoitteita
 • kertoa voima- ja kestävyysharjoittelun perusteista
 • kertoa terveyttä määrittävät keskeiset tekijät
 • kehittää omaa toimintaa yhteisöllisyyttä edistävästi
 • kehittää omaa fyysistä toimintakuntoaan

 

Sisältö

 • Lihaskuntotesti ja kehonkoostumusmittaus
 • Submaksimaalinen hapenottokykytesti
 • Testipalaute ja harjoitusohjelma opiskelijalle
 • Kestävyys- ja voimaharjoittelun perusteet teoriassa ja käytännössä
 • Uimataidon kehittäminen (vapaauinti)
 • Pallopelit ja ryhmäliikunta
 • Rentoutus ja kehonhuolto
 • Terveyttä edistävä ravinto, liikunta, lepo ja uni

 

Suoritustapa

 • Harjoitukset
 • Luennot
 • Itseopiskelu

 

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kirjallinen koe

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä