ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Elämänkatsomustiedon tehtävä

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Vuosiluokilla 7-9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja elämänkatsomuksen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän tietoperustan laajentaminen sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä.

Elämänkatsomustieto tavoitteet ja sisällöt 7-9 vuosiluokilla

7. luokka

Tavoitteet Keskeiset sisällöt Arvioinnin kohteet Kriteerit arvosanalle
8
Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja oppii käyttämään katsomuksellisia käsitteitä
(L1,2,L4)

S1-S3

Maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteet.


Oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentumista tukevat keskustelut.


Unescon maailmanperintökohteisiin
tutustuminen.

Kulttuurin ilmeneminen mediassa ja taiteessa.


Teistiset ja ateistiset maailmankatsomukset, kuten sekulaari humanismi, kristinusko, islam.

Katsomusten historia, katsomusvapaus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen eri yhteiskunnissa.

Ihmisarvo, ihmisoikeudet ja ihmistenvälinen yhdenvertaisuus


Kulttuurinen moninaisuus rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Käsitteiden hallinta. Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä.
Antaa oppilaalle työkaluja rakentaa kulttuurista yleissivistystä ja ohjata häntä tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin.
(L2,L7)

Kulttuurien
ja katsomusten
tunteminen.
Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista.

Auttaa oppilasta tunnistamaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa.
(L1,L2,L5)

Erilaisten katsomusten
tunteminen ja vertailu.

Oppilas osaa nimetä
keskeisten maailmankatsomusten
ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja kehityskulkuja.

Opastaa oppilasta tutkimaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita.
(L1,L3)

Uskonnollisen
ajattelun ja uskontokritiikin
tunteminen.
Oppilas osaa selittää
uskonnollisen ajattelun luonnetta.
Oppilas oppisi tuntemaan katsomusvapauden ihmisoikeutena sekä sen turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja.
(L2,L3,L6,L7)
Katsomusvapauden
hahmottaminen.
Oppilas osaa antaa
esimerkkejä katsomusvapaudesta
ihmisoikeutena ja jostain sen turvaamisen mekanismismeista ja niiden puutteista.
Ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.
(L1,L2,L4)

Katsomuksellisten perusteiden tarkastelu. Oppilas osaa kuvata
erilaisten ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.
Kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen.
(L2,L3,L7)

Monikulttuurisuuden
ja yhdenvertaisuuden hahmottaminen.
Oppilas osaa kuvata
Monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta.
Innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti.
(L5,L6,L7)
Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen. Oppilas osaa nimetä keskeisiä kestävään kehitykseen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle.
Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun ja dialogiseen argumentaatioon. Tärkeää on erilaisten tapojen kyseenalaistaminen, teorioiden arvioiminen ja oman johdonmukaisen katsomuksellisen ajattelun kehittäminen.