6.2 Kurssisuorituksen arviointi

Paikalliset kirjaukset

Kurssiarvosanojen antaminen tapahtuu kurssisuoritusten jälkeen, pääsääntöisesti jokaisen jakson loputtua. Opiskelijan kurssiarvosanoja voi opiskelijan itsensä lisäksi tarkastella myös hänen huoltajansa Wilman välityksellä.

Pakolliset ja syventävät kurssit arvoidaan numeroin 4 - 10. Soveltavat kurssit arvioidaan merkinnällä hyväksytty (S) tai hylätty (H). Mikäli kurssisuoritusta on täydennettävä, arvoidaan se merkinnällä täydennettävä (T). Mikäli kurssisuoritus on keskeytynyt, se arvoidaan merkinnällä K. Jakson yli jatkuva kurssi voidaan arvioida merkinnällä jatkuva (J).

Merkinnällä T arvioitu kurssi voidaan suorittaa loppuun seuraavan jakson uusintapäivään mennessä. Mikäli puuttuvia suorituksia ei tule, arvoidaan tämän jälkeen kurssi merkinnällä K. Aikarajasta on mahdollista joustaa rehtorin luvalla.

6.2 Kurssisuorituksen arviointi

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen." (Lukiolaki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opiskelijoiden ja opettajien oikeusturvaa ja tukee opiskelijaa työskentelyn suunnittelussa.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.