2.2. Arvoperusta

Paikalliset kirjaukset

Vetelin kunnan koulujen yhteinen arvoperusta on tiivistetty kolmeen sanaan: RAKKAUS, ROHKEUS JA REIPPAUS.

Nämä kolme korostuvat oppimiskäsityksessä ja kaikessa koulun toiminnassa. Arvot on aukikirjoitettu lauseisiin, jotta niitä voisi käyttää sellaisenaan opetuksen, oppimisen, työskentelyn ja vuorovaikutuksen lähtökohtana. Arvokeskusteluissa korostui voimakkaasti suhde muihin, ja se on kantava voima veteliläisen arvopohjan painotuksissa.

Arvopohjan toteutumista seurataan jatkuvasti. Koulussa on hyvä pitää säännöllisesti esimerkiksi arvoihin liittyviä aamunavauksia ja oppitunneilla keskusteluja. Opiskelijat itse, vanhemmat, opettajat sekä koulun muu henkilökunta seuraavat arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista jatkuvasti. Sen arviointi ja paikallisten osien päivittäminen on osa koulujen lukuvuosisuunnitelmaa.

Rakkaus ohjaa kaikkea koulun toimintaa.
Arvostetaan toinen toisiamme juuri sellaisina kuin olemme.
Kaikki ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.
Kunnioitus kuuluu kaikille.
Annetaan aikaa ja rauhaa toisillemme.
Uskotaan hyvään.
Sitoudutaan olemaan ystävällisiä toisillemme.

Rohkeus olla oma itsensä ja tuntea omat vahvuutensa on oppimisen avain.
On onni olla juuri sellainen kuin on.
Hyväksy kaikki ihmiset sellaisina kuin he ovat.
Kaikilla on vahvuuksia.
Ehkäise kaikkea kiusaamista.
Uskalla.
Salli myös virheet. Nekin ovat oppimista.

Ryhdy toimeen.
Ennakoi.
Innostu!
Pidä huolta.
Perehdy.
Auta.
Uskaltaudu välillä pois mukavuusalueelta.
Sädehdi ympärillesi rauhaa ja hyvää energiaa!

2.2. Arvoperusta

Lukion opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu suomalaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan opiskelu ja oppiminen uudistavat yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sivistys on yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. Sivistykseen kuuluu taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä. Sivistys ilmenee huolenpitona, avarakatseisuutena, laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena ja sitoutumisena toimintaan myönteisten muutosten puolesta. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukio-opetus kehittää arvo-osaamista käsittelemällä julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä jännitteitä.

Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä toimintatavoista. Lukio-opetus pohjautuu keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta, eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Lukio-opetus kannustaa pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa.

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa.

Jokainen lukio on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua yhteistyöhön. Lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua arvostetaan. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. Kulttuuriperintöjä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla niihin liittyvää tietoa ja osaamista.

Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta olennaisissa asioissa. Arvoperusta toteutuu lukion toimintakulttuurissa, kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja työskentelyn organisoinnissa. Lukion arvoperustaa syventävät näissä lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvatut aihekokonaisuudet, jotka ovat arvokannanottoja ajankohtaisiin kasvatus- ja koulutushaasteisiin.