4.5 Paikallisesti päätettävät asiat

4.5. Paikallisesti päätettävät asiat

Monipuoliset työtavat Vetelissä

Syksyllä, esiopetuksen alkaessa, annetaan riittävästi aikaa ryhmäytymiselle. Opettaja valitsee työtapoja, jotka vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tuetaan kunkin lapsen ominaista tapaa oppia sekä kannustetaan lasta luottamaan omiin kykyihinsä.

Esiopetuksen työskentelyssä korostuvat elämyksellisyys, toiminnalliset työtavat ja leikinomaisuus. Opettaja ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti.

Työtapoja kehitetään jatkuvasti henkilöstön itsearvioinnin ja lapsilta saadun palautteen mukaan.

Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Vetelissä

Henkilöstön itsearvioinnissa on tukena muu työyhteisö, erityisesti mahdollinen työpari.

Opettaja kannustaa lasta aktiiviseen itsearviointiin kysellen ja keskustellen. Lasten itsearviointiin voidaan käyttää myös lomakkeita, joihin lapsi voi arvioida omaa osaamistaan ja toimintaa kirjallisesti.

Esiopetuksessa noudatetaan jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen periaatetta.

Vetelissä on käytössä ns. Kantele-malli (Oppimisen seurantalomake OPS2016), oppimisen seurantalomake, jota täytetään sitä mukaa kun lapsi oppii uutta. Seurantalomaketta voidaan käyttää lapsen oppimisen seurannan tukena ja tiedon siirrossa esiopetuksesta alkuopetukseen.

Tiedon siirto esiopetuksesta alkuopetukseen tapahtuu keskustellen sekä tiedonsiirtolomakkeella.

Esiopetuksesta kouluun siirtymistä ohjaa 3.5. Esioppilaan koulupolku Vetelissä. Siinä on määritelty nivelvaiheen yhteistyömuodot ja aikataulutus.

Esiopetuksessa on käytössä Vetelin esiopetuksen osallistumistodistus.

Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet Vetelissä

Opettaja ottaa huomioon lasten mielipiteet ja kiinnostuksen kohteet oppimiskokonaisuuksia toteuttamisessa. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun. Tutkittavia ilmiöitä nostetaan esiin lasten leikeistä, puheista ja toiminnasta. Asioita pysähdytään ihmettelemään yhdessä lasten kanssa.

Esiopetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten taitojen oppimista.