Englanti, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9

Pomarkun kunnan opetussuunnitelma A-englannissaOppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttavat oppilaiden omat käsitykset itsestään oppijoina ja heidän vuorovaikutuksensa ympäristönsä kanssa. Englannin oppimisessa ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja tulemaan tietoiseksi siitä, millä tavoin hän oppii kieltä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on, että oppilas oppii hyödyntämään itselleen toimivia oppimistapoja ja löytää mahdollisuuksia harjaantua englannin kielessä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oppilaita ohjeistetaan käyttämään tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kielten opiskelussa. Englannin kieltä voidaan käyttää myös muiden oppiaineiden tunneilla.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Koska englanti on maailmanlaajuinen lingua franca eli yleiskieli, sen opetuksessa on luonnollista monessa yhteydessä sivuta maailmankansalaisuuteen liittyvää osaamista. Englannin opetuksessa tuetaan oppilasta ymmärtämään ja arvostamaan sekä omaa että muiden kulttuuri-identiteettiä. Esimerkiksi erilaisten englanninkielisten tekstien, audio-visuaalisen materiaalin sekä mahdollisten aitojen vuorovaikutustilanteiden kautta tutustutaan kulttuurien moninaisuuteen ja toisaalta niiden yhteenkietoutuneisuuteen. Samalla laajennetaan omaa maailmankuvaa ja pyritään vähentämään ennakkoluuloja. Englannin kielen kautta tarjoutuu mahdollisuuksia monenlaiseen autenttiseen kulttuurien väliseen viestintään ja kansainvälisyyteen. Oppilaita rohkaistaan monipuoliseen vuorovaikutukseen englannin kielellä ja ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilaita ohjataan tulemaan toimeen ja huolehtimaan itsestään erilaisissaarkipäivän tilanteissa myös oman lähiympäristön ja kotimaan ulkopuolella englannin kielellä. Koska kansainvälinen kommunikaatio tapahtuu monesti internetin kautta, oppilaita ohjataan TVT:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, kantamaan vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittämään tunne- ja sosiaalisia taitojaan sekä ajanhallintaa. Kestävän elämäntavan mukaisten valintojen ja toimintatapojen harjaannuttamiseen pyritään myös englannin opetuksessa.

Monilukutaito (L4)

Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä, jolloin tekstillä tarkoitetaan sanallisten, kuvallisten auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, joita pyritään kehittämään englannin opetuksessa laajasti. Monilukutaito tukee myös kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehitystä. Englannin opetuksessa käytettävä materiaali on monista eri lähteistä ja edustaa eri tekstityyppejä. Oppimateriaali sisältää ääntä, kuvaa ja kirjoitettua tekstiä, ja oppilaita ohjataan myös itse tuottamaan ja arvioimaan monenlaisia tekstejä eri tarkoituksiin. Englannin kieli tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisen autenttisen materiaalinhyödyntämiseen, ja oppilasta ohjataan löytämään omalle osaamistasolle haastavistakin teksteistä oleellisin tieto. Englannin kielen voi myös ottaa välineaineeksi monen reaaliaineen tai matematiikan opiskeluun.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito ja myös osa monilukutaitoa. TVT antaa oppilaille esimerkiksi tilaisuuksia päästä luontevalla tavalla osaksi todellista englanninkielistä kommunikaatiota. Internetissä tapahtuva viestintä englanniksi tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia osallistua heitä itseään kiinnostavien aiheiden käsittelyyn ja samalla oman kielitaidon kehittämiseen. Englannin opetuksessa pyritään oppilaita rohkaisemaan kansainvälisiin kommunikaatiotilanteisiin ja itseilmaisuun TVT:n mahdollisuuksia hyödyntäen vastuullisesti ja turvallisesti. Oppilaita ohjataan hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia kielenopiskelussa ja tiedonhankinnassa monipuolisesti ja tehokkaasti. Myös TVT:n mahdollistamaa pelillisyyttä ja leikillisyyttä pyritään hyödyntämään englannin kielen opetuksessa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Koska työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja globalisoitumisen seurauksena, työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Siksi opetuksessa pyritään siihen, että oppilaat saavat yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja mytönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Opetuksessa ja yhteistyössä eri ulkopuolisten toimijoiden kanssa pyritään siihen, että oppilaat ymmärtävät kielitaidon, erityisesti englannin osaamisen, merkityksen työelämässä. Tavoitteena on, että oppilaita harjaannutetaan ilmaisemaan itseään vieraalla kielellä tilanteissa, joita he saattavat kohdata työelämässä. Opetuksessa käytettävillä työtavoilla pyritään kehittämään oppilaan vuorovaikutus-, yhteistyö- ja projektityötaitoja mutta myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn, järjestelmällisyyteen, pitkäjänteisyyteen ja sinnikkyyteen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Englannin opetuksessa pyritään käsittelemään demokratian, kansainvälisen yhteistyön ja kestävän kehityksen teemoja kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Englanninkielisessä viestinnässä opetellaan ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ajatuksia rakentavalla, ymmärrettävällä ja kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Oppilasta ohjataan vastuunkantoon mahdollisissa kansainvälisissä tai oppiainerajat ylittävissä projekteissa esimerkiksi ympäristönsuojeluun liittyen. Oppilaat ohjataan ymmärtämään, miten englannin kielen osaaminen mahdollistaa heille osallistumisen kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikuttamiseen.


Vuosiluokka: 7

Tuntimäärä: 2

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 7

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

   

T1 ohjata oppilas tutustumaan englannin kielen asemaan jalaajaan levinneisyyteen sekä antaa oppilaalle valmiuksia kulttuurienväliseen toimintaan.

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään oppilasta itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä erityisesti internetin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen ja samalla laajentaa oppilaan käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista.

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan englannin kielen säännönmukaisuuksia, vertailemaan samojen asioiden ilmaisemista muissa kielissä ja käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena sekä ilmaisemaan itseään vajavaisellakin kielitaidolla.

S1

L1, L3

Kielenopiskelutaidot

   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään mahdollisimman monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan omaa oppimistaan niin itsenäisesti kuin yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.

S2

L1, L3

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan ja ohjata oppilasta käyttämään kielitaitoaan myös luokkahuoneen ulkopuolella.

S2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin, jotka käsittelevät jokapäiväisiä asioita ja oppilaan omaa elämää ja kiinnostuksen kohteita.

S3

L4

T7 tukea oppilaan omaa aloitteellisuutta viestinnässä ja opastaa kompensaatiokeinojen käyttöön arkipäiväisistä ja oppilaalle itselle tärkeistä asioista puhuttaessa.

S3

L4, L6

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja ohjata oppilasta kohteliaseen ja rakentavaan kulttuurienväliseen viestintään.

S3

L2

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita.

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja oppilaalle itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota tarkoituksenmukaisten rakenteiden käyttöön ja ohjaten hyvään ääntämiseen ja kasvavaan oikeakielisyyteen.

S3

L5, L6


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7:

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan englannin kielen levinneisyyteen ja tarkastellaanerityisesti Brittein saarten ja Yhdysvaltain kulttuureita, elämänmuotoja ja englannin kielen variantteja.Käytetään ja harjoitellaan sellaisia kielitietoon liittyviä käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä eri kielten välisessä vertailussa.

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Erityistä huomiota kiinnitetään sanaston opiskelun taitoihin ja pyritään ohjaamaan oppilaita löytämään itselleen sopivimpia ja motivoivimpia tapoja kartuttaa sanavarastoaan. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. Kiinnitetään enenevässä määrin huomiota oikeakielisyyden merkitykseen erityisesti kirjallisissa tuotoksissa.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja jokapäiväisissä tilanteissa selviytyminen englannin kielellä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan arkipäiväisten tilanteiden yhteydessä, kuten itsestään kerrottaessa tai neuvoa kysyttäessä. Käytetään monipuolisesti sekä kirjoitettuja tekstejä että ääni- ja videotallenteita eri lähteitä hyödyntäen. Havainnoidaan ja harjoitellaan monenlaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. Oppilas ohjataan kertomaan menneestä ja tulevasta ajasta sekä nykyhetkestä tarkoituksenmukaisia aikamuotoja käyttäen. Harjoitellaan ääntämistä edelleen ja tulkitaan foneettisia aakkosia.

Vuosiluokka: 8

Tuntimäärä: 2

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja sekä auttaa oppilasta kehittämään omia valmiuksiaan osallistua englanninkielisen maailman toimintaan.

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään oppilasta itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta kiinnittäen huomiota erityisesti englanninkielisiin maihin ja kulttuureihin.

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan hänen osaamissaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä käsitteitä sujuvammin ja itsenäisemmin oman oppimisensa tukena.

S1

L1, L3

Kielenopiskelutaidot

   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan itselleen yhä haasteellisempia tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä auttaa oppilasta kehittämään keskustelu- ja vuorovaikutustaitojaan.

S2

L1, L3

T5 kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kokeilevasti ja rohkeasti sekä kirjallisissa että suullisissa tuotoksissa ja edistäävalmiuksia elinikäiseen kieltenopiskeluun.

S2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

   

T6 harjoitella osallistumaan vuorovaikutukseen arkipäivän elämän tilanteiden lisäksi myös erilaisissa yllättävissä tilanteissa ja mielipiteen ilmaisemisessa.

S3

L4

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kykyä hyödyntää kompensaatiokeinoja ja käydä merkitysneuvotteluja erityisesti tilanteissa, joita voi ulkomailla ollessaan kohdata.

S3

L4, L6

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja rohkaista oppilaan osallistumista rakentavasti kulttuurienväliseen viestintään.

S3

L2

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuus lukea ja kuulla yhä monipuolisempia tekstejä laajentaen arkipäivän kokemuksista matkustamiseen, vapaa-aikaan ja ajankohtaisiin asioihin ja harjoitella strategioita entistä haasteellisempien tekstien tulkintaan.

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan puhuttua ja kirjoitettua tekstiä esimerkiksi abstrakteista käsitteistä ja omista mielipiteistä sekä kiinnittää enenevässä määrin huomiota myös oikeakielisyyteen,lauserakenteiden sujuvuuteen ja monipuolisuuteen (esimerkiksi aikamuotojen käyttöön ja erilaisiin sivulauserakenteisiin) ja ääntämisen merkitykseen osana sujuvaa viestintää.

S3

L5, L6


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8:

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi eli yleiskieleksi, ja tutustutaan sen asemaan ja variantteihin myös muualla englanninkielisessä maailmassa Brittein saarten ja Yhdysvaltojen ulkopuolella. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Harjaannutetaan oppilasta käyttämään kielitiedon käsitteitä pohtiessaan erilaisia kielellisiä kysymyksiä, ja ohjataan oppilasta etsimään yhdenmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia tämän osaamissa kielissä.

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä. Ohjataan oppilasta käyttämään monipuolisia tapoja oppia englantia myös luokkahuoneen ulkopuolella ja itsenäisesti. Harjoitetaan sanastojen käyttämistä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelemistä sekä tiedonhankintaa ja tiedon luotettavuuden arviointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, erityisesti ulkomailla ja internetissä tapahtuva viestintä ja ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, sekä oppilaiden oma osallisuus ja toimijuus sekä paikallisesti että globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalissa viestinnässä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttamaan pyrkivistä teksteistä. Laajennetaan oppilaan ilmaisuvarastoa ja ohjataan oppilasta käyttämään yhä monimutkaisempia lause- ja verbirakenteita, joista keskeisin uusi rakenne on konditionaali. Harjoitellaan adjektiivien ja adverbien taivutusta sekä muodostamista. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Vuosiluokka: 9

Tuntimäärä: 3

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä aloitteellisella tavalla.

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista sekä ymmärtää englannin merkitys yleiskielenä eli lingua francana.

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä sujuvasti ja monipuolisesti oman oppimisensa tukena.

S1

L1, L3

Kielenopiskelutaidot

   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

L1, L3

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia sekä ohjata tiedostamaan englannin kielen merkitys myös muiden sisältöjen oppimisen välineenä.

S2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista, erityisesti oppilaan omaan tulevaisuuteen ja ympäröivään maailmaan liittyvistä aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.

S3

L4

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä esimerkiksi erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

S3

L4, L6

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan ja ymmärtämään viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää.

S3

L2

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia sekä enenevässä määrin haasteellisia tekstejä autenttisista lähteistä ja tulkita niitä hyödyntäen erilaisia strategioita.

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselle merkityksellisistä sekä myös ajankohtaisista ja globaaleista aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja tilanteeseen sopivaan tyyliin sekä ohjaten hyvään ääntämiseen.

S3

L5, L6


Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9:

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään laajasti kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilasta englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Vertaillaan sanaston ja lauserakenteiden samankaltaisuuksia muiden oppilaan osaamien vieraiden kielten ja englannin välillä ja ohjataan oppilasta etsimään apua ja tekemään päätelmiä eri kieliä vertaillen. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan edelleen oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, painottaen etenkin tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia. Ohjataan oppilasta aloitteelliseen, aktiiviseen ja jatkuvaan kielen oppimiseen eri materiaaleja, tiedotusvälineitä ja viestintäkanavia käyttäen.

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, erityisinä painopisteinä suuntautuminen toisen asteen opintoihin, tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä ja pyritään luomaan oppilaalle kuva itsestään itsenäisenä toimijana myös englannin kiellä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Opetellaan tuottamaan kieliopillisesti ja sanastollisesti mahdollisimman monipuolista kieltä. Kerrataan aikaisemmin opittuja lause- ja verbirakenteita, opetellaan etenkin passiivin ja infinitiivin ja -ing-muotojen käyttöä sekä opetellaan ilmaisemaan asioita myös epäsuoran kerronnan keinoin. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

 

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöjen ja työtapojen tavoitteet vuosiluokilla 7 – 9

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Oppilas nähdään aktiivsena toimijana, oman oppimisensa subjektina. Oppitunneilla pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä ovat keskeisiä työskentelytapoja, mutta työtapoina on myös itsenäistä ja opettajajohtoista opiskelua. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi hyödynnetään opettajien yhteistyötä eri oppiaineiden rajat ylittäen. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat itseään ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille pyritään tarjoamaan lisäksi myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa autenttisissa tilanteissa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista niin englannin tunneilla kuin muissakin oppiaineissa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9

Oppilaita ohjataan käyttämään omaa kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea ensisijaisesti luokassa eriyttämisen keinoin mutta tarvittaessa myös erityisopetuksessa sekä varsinaisten oppituntien ulkopuolisella tukiopetuksella. Opetus pyritään suunnittelemaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita rohkaistaan toteuttamaan omaa oppimispolkuaan.

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet.Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

 

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi B1.1/B1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.Opetuksen tavoite

 

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään

S1

Oppilas oppii tuntemaan englannin kielen asemaan ja variantteihin liittyviä arvoja. Hän oppii kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas oppii kehittämään kulttuurien välistä toimintakykyään.

 

Kielen asemaan ja variantteihin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien välinen toimintakyky

Oppilas osaa nimetä joitakin maita, joissa englantia puhutaan.

 

Oppilas osaa kertoa jotakin kielialueen maiden kulttuureista ja elämänmuodoista.

Oppilas osaa kertoa, missä englantia puhutaan ja että sitä puhutaan eri tavoin.

 

Oppilas osaa kuvailla kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja.

 

Oppilas osaa nimetä vuorovaikutukseen liittyviä kulttuurisia piirteitä.

Oppilas osaa kertoa englannin asemasta maailmankielenä.

 

Oppilas osaa vertailla kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja.

 

Oppilas osaa kertoa kulttuurisista piirteistä vuorovaikutuksessa.

 

Oppilas osaa pohtia englannin asemaa maailmankielenä ja siihen liittyviä ilmiöitä.

 

Oppilas osaa vertailla ja pohtia kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja.

 

Oppilas osaa vertailla ja pohtia kulttuurisia piirteitä vuorovaikutuksessa.

T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

S1

Oppilas oppii löytämään englanninkielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta.

Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin aineistoista ja toimintaympäristöistä, joissa voi käyttää englannin kieltä.

Oppilas osaa nimetä englanninkielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka edistävät hänen oppimistaan.

 

Oppilas osaa vertailla englanninkielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka edistävät hänen oppimistaan

Oppilas osaa pohtia, miten hän voi hyödyntää englanninkielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä omaa oppimistaan edistääkseen.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on ja miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä, sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Oppilas oppii löytämään englannin kielen säännönmukaisuuksia ja vertailemaan englannin kieltä muihin kieliin. Hän oppii käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin englannin kielen säännönmukaisuuksista.

 

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista.

 

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten sama asia ilmaistaan englannissa ja jossakin muussa kielessä.

 

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä englannin kielen kielitiedon käsitteistä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista.

 

Oppilas osaa kertoa, miten sama asia ilmaistaan englannissa ja jossakin muussa kielessä.

 

Oppilas osaa kertoa kohdekielen keskeisistä kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa niitä.

Oppilas osaa vertailla, miten sama asia ilmaistaan englannissa ja jossakin muussa kielessä.

 

Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä

kielitaitonsa kehittämiseen.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta rakentavaan vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

Oppilas oppii asettamaan tavoitteita kielten opiskelulleen ja reflektoimaan oppimisprosessiaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas oppii käyttämään erilaisia tapoja oppia kieliä ja löytää niistä itselleen tehokkaimmat. Oppilas oppii tapoja toimia vuorovaikutuksessa rakentavasti.

Tavoitteiden asettaminen, opiskelustrategioiden hyödyntäminen, oppimisen reflektointi ja vuorovaikutuksessa toimimisen tapojen hahmottaminen

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle sopivia kielenoppimistapoja.

 

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä itselle sopivia kielenoppimistapoja.

 

Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa käyttää keskeisimpiä itselle sopivia kielenoppimistapoja.

Oppilas osaa vertailla tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa käyttää monipuolisia itselle sopivia tapoja oppia englannin kieltä.

 

Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä jatkuvan kieltenopiskelun valmiuksia

S2

Oppilas oppii soveltamaan ja kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti myös koulun päätyttyä. Hän oppii hyödyntämään ympäristönsä kielellisiä virikkeitä. Oppilaalle kehittyy luottamus itseensä kielenoppijana.

 

Jatkuvan kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä mahdollisuuksista kehittää englannin kielen taitoaan.

Oppilas osaa kuvailla mahdollisuuksia kehittää englannin kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Oppilas osaa vertailla erilaisia mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää englannin kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Oppilas osaa pohtia ja vertailla erilaisia mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää englannin kielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.3

Taitotaso A2.2

 

Taitotaso B1.1

 

Taitotaso B1.1/B1.2

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

S3

Oppilas oppii toimimaan aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.

Oppilas selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista ja pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan

keskusteluihin ja ilmaisemaan

mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa. 

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan

keskusteluihin ja ilmaisemaan

mielipiteitään myös joissakin vaativammissa tilanteissa, kuten keskusteltaessa ajankohtaisesta tapahtumasta.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

S3

Oppilas oppii olemaan aloitteellinen vuorovaikutustilanteissa.

 

Oppilas oppii käyttämään viestintästrategioita.

 

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee edelleen usein apukeinoja.

 

Oppilas osaa reagoida suppein

sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin tai muunlaisella minimipalautteella.

 

Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin

usein.

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista.

 

Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin.

Oppilas käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki).

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa

ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani

ymmärtänyt viestin, sekä kiertää

tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen.

 

Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien

ilmauksien merkityksistä.

Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä vuorovaikutustilanteessa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin, korjata väärinymmärryksiä sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen.

Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ja melko mutkikkaidenkin ilmauksien merkityksistä.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3

Oppilas oppii tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä. Hän oppii käyttämään kieltä kulttuurien välisessä viestinnässä.

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen

kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.

 

Oppilas pystyy

keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt.

 

Oppilas pystyy

ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt ja osaa kiinnittää huomiota kielenkäytön muodollisuuteen.

 

Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon tärkeimpiä kulttuurisia käytänteitä.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.3

Taitotaso A2.2

Taitotaso B1.1

Taitotaso B1.1/B1.2

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3

Oppilas oppii tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Hän oppii tekstien ymmärtämisstrategioita. 

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua

sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.

 

Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

Oppilas pystyy seuraamaan

hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen sekä ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta.

 

Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä. 

 

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä

ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta

tai kirjoitettua tekstiä.

 

Oppilas löytää

pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

Oppilas ymmärtää pääasiat ja useita yksityiskohtia hieman vaativammasta normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä.

 

Oppilas ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä.

 

Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A1.3

Taitotaso A2.2

Taitotaso B1.1

Taitotaso B1.1/B1.2

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

S3

Oppilas oppii ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti käyttäen englannin kielen keskeistä sanastoa ja keskeisiä rakenteita. Hän oppii ääntämään ymmärrettävästi.

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa rajallisen

määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja

perustason lauserakenteita.

 

Oppilas pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä sekä ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Oppilas osaa kuvata luettelomaisesti (ikäkaudelleen tyypillisiä) jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita käyttäen tavallista sanastoa ja joitakin idiomaattisia ilmauksia sekä perustason rakenteita ja joskus hiukan vaativampiakin.

 

Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja

myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai

kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja.

 

Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja useita yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä yleisiä fraaseja ja idiomeja.

 

Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.Vieras kieli, A-oppimäärä

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet.

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T19) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A2.2 ja B1.1 välitasoksi A2.2/B1.1. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä sekä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyä

S1

Oppilas oppii tuntemaan kohdekielen asemaan ja variantteihin liittyviä arvoja. Hän oppii kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja. Oppilas oppii kehittämään kulttuurien välistä toimintakykyään.

 

Kielen asemaan ja variantteihin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurien välinen toimintakyky

 

Oppilas osaa nimetä joitakin maita, joissa kohdekieltä puhutaan.Oppilas osaa kertoa jotakin kielialueen maiden kulttuureista ja elämänmuodoista.

Oppilas osaa kertoa, missä kohdekieltä puhutaan ja että sitä puhutaan eri tavoin.Oppilas osaa kuvailla kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja.

 

Oppilas osaa nimetä vuorovaikutukseen liittyviä kulttuurisia piirteitä.

Oppilas osaa kertoa kohdekielen asemasta maailmassa.


Oppilas osaa vertailla kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja.Oppilas osaa kertoa kulttuurisista piirteistä vuorovaikutuksessa.

 

Oppilas osaa pohtia kohdekielen asemaan liittyviä ilmiöitä maailmassa.Oppilas osaa vertailla ja pohtia kielialueen maiden kulttuureja ja elämänmuotoja.Oppilas osaa vertailla ja pohtia kulttuurisia piirteitä vuorovaikutuksessa.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa

S1

Oppilas oppii löytämään kohdekielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa.

 

Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen kohdekieltä käyttämällä

Oppilas osaa antaa esimerkkejä joistakin aineistoista ja toimintaympäristöistä, joissa voi käyttää kohdekieltä.

 

Oppilas osaa nimetä kohdekielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka edistävät hänen oppimistaan.

Oppilas osaa vertailla kohdekielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä, jotka edistävät hänen oppimistaan.

 

Oppilas osaa pohtia, miten hän voi hyödyntää kohdekielisiä aineistoja ja toimintaympäristöjä omaa oppimistaan edistääkseen.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on ja miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä, sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Oppilas oppii löytämään kohdekielen säännönmukaisuuksia ja vertailemaan kohdekieltä muihin kieliin. Hän oppii käyttämään kohdekielen kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja joistakin kohdekielen säännönmukaisuuksista.

 

Oppilas osaa tehdä joitakin johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksia.Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä siitä, miten sama asia ilmaistaan kohdekielessä ja jossakin muussa kielessä.Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä kohdekielen kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista.Oppilas osaa kertoa, miten sama asia ilmaistaan kohdekielessä ja jossakin muussa kielessä.Oppilas osaa kertoa kohdekielen keskeisistä kielitiedon käsitteistä ja käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä kohdekielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa niitä.


Oppilas osaa vertailla, miten sama asia ilmaistaan kohdekielessä ja jossakin muussa kielessä.Oppilas tuntee kohdekielen kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä kielitaitonsa kehittämiseen.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kohdekieltä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta rakentavaan vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

Oppilas oppii asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle ja reflektoimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Hän käyttää erilaisia tapoja oppia kieliä ja löytää niistä itselleen tehokkaimmat. Oppilas oppii tapoja toimia vuorovaikutuksessa rakentavasti.

 

Tavoitteiden asettaminen, opiskelustrategioiden hyödyntäminen, oppimisen reflektointi ja vuorovaikutuksessa toimimisen tapojen hahmottaminen

 

Oppilas osaa käyttää joitakin itselle sopivia kielenoppimistapoja.Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä tavoista toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa käyttää yleisimpiä itselle sopivia kielenoppimistapoja.Oppilas osaa kuvata joitakin tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.

Oppilas osaa käyttää keskeisimpiä itselle sopivia tapoja oppia kohdekieltä.

Oppilas osaa vertailla tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas osaa käyttää monipuolisia itselle sopivia tapoja oppia kohdekieltä.Oppilas osaa vertailla ja pohtia tapoja toimia rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä jatkuvan kieltenopiskelun valmiuksia

S2

Oppilas oppii soveltamaan ja kehittämään kielitaitoaan itsenäisesti myös koulun päätyttyä. Hän oppii hyödyntämään ympäristönsä kielellisiä virikkeitä. Oppilaalle kehittyy luottamus itseensä kielenoppijana.

Jatkuvan kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas osaa antaa joitakin esimerkkejä mahdollisuuksista kehittää kohdekielen taitoaan.

Oppilas osaa kuvailla mahdollisuuksia kehittää kohdekielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Oppilas osaa vertailla erilaisia mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää kohdekielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Oppilas osaa pohtia ja vertailla erilaisia mahdollisuuksia soveltaa ja kehittää kohdekielen taitoaan myös koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A1.2

Taitotaso A2.1

Taitotaso A2.2

Taitotaso A2.2/B1.1

 

T6 rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti

S3 

Oppilas oppii toimimaan jokapäiväisissä viestintätilanteissa aloitteellisesti.

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.

Oppilas selviää kohtalaisesti monenlaisista jokapäiväisistä viestintätilanteista.Oppilas pystyy enenevässä määrin olemaan aloitteellinen viestintätilanteessa.

Oppilas selviää melko vaivattomasti monista

jokapäiväisistä

viestintätilanteista.Oppilas pystyy olemaan aloitteellinen monenlaisissa viestintätilanteissa.

T7 ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatiota

S3

Oppilas oppii toimimaan aktiivisesti viestintätilanteessa. Hän oppii hyödyntämään viestintästrategioita.

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin.Oppilas tarvitsee paljon apukeinoja.Oppilas osaa pyytää toistamista tai hidastamista.

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään turvautuen harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin.


Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein ja osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään käyttäen tarvittaessa vakiosanontoja pyytäessään tarkennusta avainsanoista.Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä silloin tällöin ja käyttää esim. lähikäsitettä tai yleisempää käsitettä, kun ei tiedä täsmällistä (koira/eläin tai talo/mökki).

Oppilas osallistuu enenevässä

määrin viestintään, osaa pyytää

tarkennusta avainsanoista ja

varmistaa, onko

viestintäkumppani ymmärtänyt

viestin.Oppilas osaa

satunnaisesti kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai

muotoilla viestinsä uudelleen.

T8 ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä, johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

S3

Oppilas oppii käyttämään kohdekieltä kulttuurisesti sopivalla tavalla viestinnässä.

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

 

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista ja osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja, esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Oppilas osaa käyttää kieltä yksinkertaisella tavalla kaikkein keskeisimpiin tarkoituksiin, kuten tiedonvaihtoon sekä mielipiteiden ja asenteiden asianmukaiseen ilmaisemiseen.Oppilas pystyy keskustelemaan kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja perustason viestintärutiineja.

Oppilas osaa käyttää kieltä erilaisiin tarkoituksiin.Oppilas pystyy keskustelemaan

kohteliaasti käyttäen tavanomaisia ilmauksia ja

perustason viestintärutiineja.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A1.2

Taitotaso A2.1

Taitotaso A2.2

Taitotaso A2.2/B1.1

 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä, joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön ymmärtämistä

S3

Oppilas oppii tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Hän oppii tekstien ymmärtämisstrategioita. 

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta.Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.

Oppilas ymmärtää helppoja,

tuttua sanastoa ja ilmaisuja

sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä.

Oppilas ymmärtää lyhyiden,

yksinkertaisten, itseään

kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin

pääajatukset tuttua sanastoa

sisältävästä, ennakoitavasta

tekstistä.Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Oppilas pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleiskielisestä tekstistä tai hitaasta puheesta.Oppilas osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä asiayhteydestä.

Oppilas pystyy seuraamaan selväpiirteisen asiapuheen pääajatusta, tunnistaa usein ympärillään käytävän keskustelun aiheen, ymmärtää pääasiat tuttua sanastoa sisältävästä yleis

Varoitus: sisältö oli liian pitkä, ja sen loppu on poistettu. Koko sisältö näkyy vain muokkausnäkymässä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

S1

L1, L2

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

S1

L1, L2

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

L1, L3

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

L1, L3

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2

L1

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

S3

L4

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

S3

L4

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3

L2

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3

L4

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

S3

L5

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7 - 9

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7 - 9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen

ja kielitietoisuuteen

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä

S1

Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky

Oppilas osaa kuvata pääpiirteittäin, missä englantia puhutaan ja mainita englannin levinneisyyden syitä sekä pohtia englannin kielen asemaan, variantteihin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä. Oppilas osaa pohtia kielen ja kulttuurin suhdetta englannin osalta. Oppilas havaitsee, että arvot vaihtelevat riippuen yksilöllisestä kokemuksesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista

S1

Maailmankansalaisen taitojen kehittäminen englannin kieltä hyödyntämällä

Oppilas osaa tehdä havaintoja mahdollisuuksista toimia ja oppia englanninkielisissä toimintaympäristöissä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä englannin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee englannin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.

Kielenopiskelutaidot

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen

S2

Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan ja arvioida opiskelutapojaan. Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteessa toisia kannustaen.

T5 kehittää oppilaanitsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia

S2

Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää englannin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso B1.1

T6 – T8

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa ja osaa varmistaa, onko viestintäkumppani ymmärtänyt viestin sekä kiertää tai korvata tuntemattoman sanan tai muotoilla viestinsä uudelleen. Oppilas pystyy neuvottelemaan tuntemattomien ilmauksien merkityksistä.

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaiden rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas osoittaa tuntevansa tärkeimmät kohteliaisuussäännöt. Oppilas pystyy ottamaan vuorovaikutuksessaan huomioon joitakin tärkeimpiä kulttuurisiin käytänteisiin liittyviä näkökohtia.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso B1.1

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia selkeästä ja lähes normaalitempoisesta yleiskielisestä puheesta tai yleistajuisesta kirjoitetusta tekstistä ja ymmärtää yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Oppilas löytää pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso B1.1

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas osaa kertoa ydinkohdat ja myös hiukan yksityiskohtia erilaisista jokapäiväiseen elämään liittyvistä itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitteellisista aiheista käyttäen melko laajaa sanastoa ja rakennevalikoimaa sekä joitakin yleisiä fraaseja ja idiomeja. Oppilas osaa soveltaa useita ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä