15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI

Perusopetuksen opetussuunnitelmaYhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.

Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Heitä harjaannutetaan hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa.

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaankouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymyksetSisällöt vuosiluokalla 9:


S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta:

Mikä yhteiskunta on. Yhteiskunnallisen tiedon luonne ja merkitys kansalaiselle.
Minä ja muut (minä, perhe, lähiyhteisö).
Turvallisuus. Turvallinen ympäristö ja siihen vaikuttaminen. Turvallinen toiminta netissä. Yhteiskunnan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, kuten poliisi ja armeija.
Työn tekeminen (oman koulutyön suunnittelu ja hallinta. Mitä taitoja tarvitaan koulussa ja työelämässä. Oman tulevaisuuden suunnittelu.
Palkkatyö ja ammatit. Tutustutaan työn tekemiseen ja ammatteihin eri tavoin.
Oma rahankäyttö ja vastuullinen kuluttaminen. Rahan käytön suunnittelu. Säästäminen.

T1: Ohjataan oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana ottamalla opetuksen lähtökohdaksi oppilaan omasta kokemusmaailmasta tuttuja arkielämän ilmiöitä. Asioihin perehdytään mm. oman tulevaisuuden suunnittelemisen, erilaisten vaikutusmahdollisuuksien ja rakentavan yhteistoiminnan näkökulmasta.

T8: Opetuksessa harjoitellaan erilaisia henkilökohtaisen talouden hoitamiseen liittyviä taitoja, kuten raha-asioiden hoitamista, oman talouden hallintaa ja pankin kanssa asiointia. Perehdytään säästämiseen ja lainan ottamiseen, sekä erilaisiin asumismuotoihin. Tutustutaan myös kuluttamiseen ja siihen liittyviin taitoihin. Tarkastellaan miten mainonta ja markkinointi vaikuttavat kulutuspäätöksiin ja perehdytään kestävän ja vastuullisen kuluttamisen periaatteisiin sekä vaikutusmahdollisuuksiin kuluttamisen kautta

T5: Rohkaistaan oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi. Opetuksessa perehdytään oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä syvennetään tietoja työelämän vaatimuksista ja yleisistä työelämätaidoista. Opetuksessa korostetaan vastuun ottamista omasta tekemisestä. Samalla pyritään luomaan aitoja tilaisuuksia harjoittaa taitojaan koulun arjessa sekä yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Työelämään tutustutaan oman tekemisen, lähiympäristön yritysten ja ammattien, sekä median kautta. Lisäksi perehdytään yrittäjyyteen yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja oman työllistymisen näkökulmasta.

S2: Demokraattinen yhteiskunta:

Yhteisöillä on sääntöjä. Sääntöjen muodostuminen, miksi sääntöjä on, mitä rikkomisesta seuraa, normit ja lait ovat sääntöjä.
Vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
Oikeusvaltion periaatteet ja toiminta. Lakien säätäminen ja toimeenpano.
Ihmisoikeudet
Yhteinen päätöksenteko. Mielipiteiden kanavoituminen päätöksiksi ja toiminnaksi.
Julkisen vallan toiminta ja demokraattiset instituutiot. Esimerkiksi kunta, valtio, EU ja kansainväliset järjestöt.

T3: Oppilasta ohjataan ymmärtämään yleisiä oikeusvaltion periaatteita. Oppilas ymmärtää, mitä vaikuttamismahdollisuuksia yksilöillä on ja osaa soveltaa periaatteita omassa toiminnassaan. Oppilas ymmärtää lakien laatimisen lähtökohdat, prosessin ja täytäntöönpanoon sekä lakien noudattamiseen ja rangaistuksiin liittyviä kysymyksiä. Oppilas oppii arvioimaan näitä.

T3: Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja niiden yleismaailmalliseen merkitykseen. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan ihmisoikeuskysymyksiä mm. sotien ja kriisien, poliittisten olosuhteiden sekä taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

T6: Ohjataan oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. Tarkastellaan yleisesti erilaisten vähemmistöryhmien erityispiirteitä ja niitä tekijöitä, joiden perusteella yhteisöjä ja vähemmistöjä määritellään. Tutustutaan Suomen suurimpiin vähemmistöryhmiin. Tarkastelussa tuodaan esiin se, että moniääninen ja demokraattinen yhteiskunta suhtautuu arvostavasti ja suvaitsevaisesti erilaisiin vähemmistöryhmiin.

T7: Ohjataan oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita. Tarkastelussa lähdetään omista lähiyhteisöistä ja paikalliselta tasolta laajentaen kansalliseen päätöksentekojärjestelmään ja EU:n päätöksentekoon. Tarkastellaan myös globaalisti niitä mekanismeja, joiden kautta esim. kansainväliset sopimukset syntyvät.S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Erilaiset vaikuttamisen kanavat, kuten yhdistykset, kansalaisjärjestöt, media sekä sosiaalinen media ja erilaiset mielenilmaukset.
Taloudellinen toiminta. Käytännön ideasta toteutukseen. Esimerkiksi luokkien myyjäisten järjestäminen tai yrityssimulaatiot.
Innovaatiot. Tutkitaan, miten yhteistyö ja vuorovaikutus johtaa innovaatioiden syntyyn, sekä innovaatioiden merkitystä yhteiskunnassa sekä taloudessa.
Työelämätaidot. Yleiset työelämätaidot ja niiden rinnastaminen esimerkiksi koulutyöhön. Työn tekemiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.


T2: Ohjataan oppilasta harjoittamaan eettistä arviointikykyään. Oppilas pystyy arvioimaan erilaisia tasa-arvoon ja hyvinvointiyhteiskuntaan sekä ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

T4: Ohjataan oppilasta syventämään ja pitämään yllä yhteiskuntaa ja mediaa koskevia tietojaan ja taitojaan. Yhteiskunnallisiin kysymyksiin tutustutaan mm. erilaisten ajankohtaisten päivänpolitiikkaa ja arkipäivää koskettavien aiheiden kautta. Median roolia ja merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tiedon välittäjänä opitaan arvioimaan kriittisesti.
T7: Oppilasta ohjataan aktiiviseen kansalaisuuteen. Opetuksessa pyritään antamaan oppilaalle runsaasti osallistumismahdollisuuksia omien lähiyhteisöjen, kuten esimerkiksi koulun päätöksentekoon. Päätöksentekoa tarkastellaan ajankohtaisten aiheiden kautta mm. oman kaupungin tasolla. Lisäksi tarkastellaan, miten ja mitä vaikutuskanavia käyttäen erilaiset ryhmät pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon. Pyritään tarjoamaan oppilaalle mahdollisuus harjoittaa vaikutustaitojaan mediassa. Tarkastellaan myös, miten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat innovaatioiden syntyyn.

T9: Ohjataan oppilasta laajentamaan ja syventämään yhteiskunnallista tietoaan ja osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Perehdytään erilaisiin yhteiskunnallisen tiedon hankintakanaviin ja opitaan arvioimaan kriittisesti eri lähteistä saatua tietoa. Seurataan yhteiskunnallista keskustelua ajankohtaisten aiheiden kautta eri medioissa ja tarjotaan mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun rakentavalla tavalla esimerkiksi oman koulun, lähiyhteisöjen tai oman kunnan tasolla.


S4 Taloudellinen toiminta

Talouden peruskäsitteet ja toimijat. Kotitaloudet, yksityinen ja julkinen sektori, kansantalous ja globaali talous.
Markkinatalouden toiminta ja työn tekemisen merkitys hyvinvoinnille.
Julkinen talous. Julkisen talouden tehtävät, verotus ja tulonsiirrot.
Yrityksen perustaminen ja yrityksen talous
Ulkomaankauppa ja sen merkitys hyvinvoinnille.
Globaali talous ja sen haasteet. Kestävä taloudellinen kehitys.


T2: Ohjataan oppilasta harjoittamaan eettistä arviointikykyään. Opetuksessa tutkitaan ja pohditaan erilaisia taloudelliseen tasa-arvoon ja hyvinvointiyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Oppilas osaa arvioida talouteen ja elintasoon, sekä kestävään kehitykseen ja taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä haasteita.

T4: Ohjataan oppilasta syventämään ja pitämään yllä talouden toimintaa koskevia tietojaan ja taitojaan. Talouteen tutustutaan mm. erilaisten ajankohtaisten aiheiden, työn ja elinkeinojen, sekä oman rahankäytön kautta.
Miten tukee laaja-alaista osaamista vuosiluokilla 7-9

(L1) Oppilasta ohjataan omien opiskelu- ja työskentelytaitojensa määrätietoiseen kehittämiseen. Yhteiskuntaopissa luodaan vahvoja rinnastuksia työelämätaitoihin ja tutkitaan niiden samankaltaisuutta koulutyössä vaadittaviin taitoihin ja asenteisiin.
(L2) Yhteiskuntaopissa perehdytään yhteiskuntaan, sen yhteisöihin ja näiden väliseen vuorovaikutukseen. Oppilaita ohjataan arvostavaan ja avarakatseiseen suhtautumiseen erilaisiin yhteisöihin ja kulttuurin ilmiöihin. Yhteiskuntaopissa opitaan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun rakentavalla ja toisia arvostavalla tavalla.
(L3) Yhteiskuntaopissa tutustutaan erilaisiin arjen tilanteisiin esim. turvallisuuden, kulutuksen ja talouden näkökulmista. Oppilaita ohjataan vastuullisuuteen erilaisissa arkitilanteiden ratkaisuissa ja pyritään tukemaan heidän kasvuaan vastuullisiksi ja tiedostaviksi yhteiskunnan toimijoiksi. Yhteiskuntaopissa pyritään tuomaan opetettava aines lähelle oppilaan omaa elämää konkreettisten tapausten ja esimerkkien avulla.
(L4) Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään erilaisia yhteiskunnallisen tiedon lähteitä käyttäen. Erilaisten lähteiden avulla oppilaille opetetaan sisäistä ja ulkoista lähdekritiikkiä. Heitä kannustetaan muodostamaan oma mielipide ja perustelemaan se suomalaisen yhteiskunnan normien mukaisesti. Opetuksessa tutkitaan median toimintaa ja harjoitetaan omia mediataitoja mm. vaikuttamisen näkökulmasta.
(L5) Yhteiskunnallisen tiedon tärkein lähde on Internet. Opetuksessa harjoitellaan tiedonhakutaitoja ja lähdekriittisyyttä. Yhteiskuntaopissa harjoitellaan turvallisuuteen ja tietoturvaan liittyviä asioita. Yhteistyötä ja demokraattista vaikuttamista harjoitellaan Internetissä mm. sosiaalisen median työkaluja hyväksi käyttäen. Opiskeluun liittyviä koulutöitä tuotetaan tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen.
(L6) Yhteiskuntaopissa tuetaan oppilaiden työnhakuun liittyvää osaamista ja siinä vaadittavia taitoja. Oppiaineessa korostetaan aloitteellisuuden, yrittäjyyden ja työnteon arvostusta sekä oman osaamisen pitkäjänteistä kehittämistä. Oppilaille tehdään tutuksi oman alueen elinkeinoelämää esimerkiksi hyödyntämällä tietoverkkojen mahdollisuuksia.
(L7) Yhteiskuntaopin opetus tukee oppilaan kasvua tiedoiltaan, taidoiltaan ja asenteiltaan kypsäksi demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi. Vaikuttaminen sekä rakentavan ja toiset huomioon ottavan keskustelun käyminen on yhteiskuntaopin keskeisiä taitoja. Opetuksessa harjoitetaan taitoja, jotka tähtäävät kulttuurillisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän elämäntavan omaksumiseen.


Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

 

Opetuksen tavoitteet

 

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet

   

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin tiedonalana

S1-S4

 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1-S4

L1, L2, L4, L7

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

   

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

S2, S3

L2, L4, L7

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä

S1-S3

 

L3, L4, L5

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

   

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

S1, S4

L1, L4, L7

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekäeri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti.

S1, S2, S3

L2, L4

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöäkehittävänä kansalaisena

S1-S3

L1, L4, L6

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

S1, S4

 

L2, L4, L7

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

S1-S4

L1, L2, L7

 

 

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista.

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

 

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

 

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoidennäkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 7-9

 

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokalla 9 (vuosiluokilla 7–9) 

Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoittamisen tavat.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.

 

Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Arvioinnin kohde

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja vahvistaa oppilaan kiinnostusta yhteiskuntaoppiin tiedonalana

S1–S4

Oppilas oivaltaa yhteiskuntaa koskevan tiedon merkityksen yksilön ja yhteisön kannalta.

 

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

S1–S4

Oppilas oppii arvioimaan omien ja yhteiskunnan muiden toimijoiden yhteiskunnallisten ja taloudellisten valintojen eettisiä merkityksiä ja seurauksia.

 

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

 

 

 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

S2, S3

Oppilas oppii ymmärtämään ihmisoikeuksien merkityksen ja oikeusvaltion periaatteet sekä niiden kytkeytymisen suomalaiseen oikeusjärjestelmään.

Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan sekä ihmisoikeuksien hahmottaminen

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa esimerkeistä ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltion keskeisiä toimijoita ja toimintaperiaatteita.

Oppilas kuvailee ihmisoikeuksia, oikeusvaltion toimijoita ja toimintaperiaatteita.

 

Oppilas löytää ohjatusti tietoa laista ja oikeudesta.

 

Oppilas erittelee, miten ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatteet ilmenevät Suomessa ja maailmassa.

 

Oppilas hankkii ja esittää tietoja laista ja oikeudesta asianmukaista tietolähdettä käyttäen.

Oppilas arvioi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista yhteiskunnassa.

 

Oppilas käyttää lakia ja oikeutta koskevia tietolähteitä ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä.

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä

S1–S3

Oppilas oppii ymmärtämään yhteiskunnan toiminnan sekä yksityisen että julkisen taloudenpidon periaatteita. Hän oppii tarkastelemaan kriittisesti median yhteiskunnallista roolia.

Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidot

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa ohjatusti yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä asioita.

 

Oppilas löytää ohjatusti yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa hänelle annetusta lähteestä sekä antaa ohjatusti esimerkin median toiminnasta tiedon välittäjänä.

Oppilas kuvailee esimerkkien avulla yhteiskunnan ja talouden ilmiöitä ja toimintaa.

 

Oppilas löytää eri lähteistä tietoa yhteiskunnasta ja taloudesta ja havaitsee eroja tietolähteiden antamissa tiedoissa. 

 

Oppilas kuvailee median vaikutusta omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

Oppilas hankkii tietoa yhteiskunnasta ja taloudesta eri lähteitä käyttäen sekä vertailee lähteiden tietoja keskenään.

 

Oppilas erittelee median roolia yksilöiden elämässä ja sen toimintaa julkisen keskustelun osana.

Oppilas hankkii ja erittelee yhteiskuntaa ja taloutta käsittelevää tietoa eri näkökulmia huomioon ottavalla ja kriittisellä tavalla.

 

Oppilas arvioi kriittisesti median toimintaa ja mediavaikuttamista yhteiskunnassa.

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää, tuntee niiden tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan

S1–S4

Oppilas oppii toimimaan työelämää ja yrittäjyyttä tuntevana taloudellisena toimijana.

Yrittäjyys- ja työelämätaitojen käyttäminen ja soveltaminen

Oppilas osoittaa tunnistavansa ohjatusti palkkatyön ja yrittäjyyden eroja sekä palkkatyötä ja yrittäjyyttä edustavia ammatteja.

 

Oppilas kuvailee

palkkatyön ja yrittäjyyden piirteitä.

 

Oppilas kertoo, mitä mahdollisuuksia palkkatyö ja yrittäjän ammatti tarjoavat yksilölle.

Oppilas erittelee palkkatyön ja yrittäjyyden asemaa yhteiskunnassa.

Oppilas vertailee palkkatyön ja yrittäjyyden tarjoamia mahdollisuuksia yksilölle.

Oppilas analysoi palkkatyön ja yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnassa.

Oppilas arvioi palkkatyön ja yrittäjyyden merkityksiä yksilölle.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti

S1–S3

Oppilas oppii analysoimaan yhteiskunnan eri yhteisöjä ja väestöryhmiä.

Eri yhteisöjen ja väestöryhmien monipuolinen tarkastelu

 

Oppilas osoittaa tunnistavansa esimerkkien avulla suomalaisessa yhteiskunnassa olevia yhteisöjä tai vähemmistöryhmiä.

Oppilas kuvailee erilaisia yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä sekä niiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Oppilas erittelee erilaisten väestöryhmien asemaan vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

 

Oppilas arvioi keinoja, joilla voidaan tukea väestöryhmien yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena

S1–S3

Oppilas oppii ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon demokraattisia toimintatapoja ja soveltamaan niitä lähiyhteisössään.

Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden ja demokraattisten toimintatapojen tunteminen ja soveltaminen

 

Oppilas osoittaa tunnistavansa ohjatusti demokraattisen päätöksenteon tunnuspiirteitä.

 

Oppilas osoittaa esimerkeistä, miten demokraattinen päätöksenteko ilmenee hänen lähiyhteisössään.

 

Oppilas kuvailee demokraattisen päätöksenteon tunnuspiirteitä paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla.

 

Oppilas kuvailee, millä eri tavoin demokraattisia toimintatapoja voidaan toteuttaa hänen lähiyhteisössään.

Oppilas erittelee, miten eri päätöksentekotavat edistävät demokratiaa ja miten demokraattista päätöksentekoa tuetaan paikallisella, kansallisella, Euroopan unionin ja globaalilla tasolla.

 

Oppilas soveltaa demokraattisia toimintatapoja omassa lähiyhteisössään.

Oppilas arvioi annetun aineiston pohjalta, miten demokratian päämäärät toteutuvat päätöksenteossa eri tasoilla.

 

Oppilas soveltaa monipuolisesti demokraattisia toimintatapoja lähiyhteisössään ja laatii perusteltuja ehdotuksia niiden kehittämiseksi.

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

S1, S4

 

Oppilas oppii ymmärtämään ja soveltamaan kestävän talouden periaatteita yksilön ja kansantalouden näkökulmasta.

Vastuullisen taloudellisen toiminnan ymmärtäminen ja soveltaminen

Oppilas osoittaa ohjatusti tuntevansa joitakin taloudellisen toiminnan muotoja (kuten kuluttaminen, säästäminen).

 

Oppilas osoittaa tunnistavansa ohjatusti yksilön keinoja vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen.

Oppilas selittää taloudellisen toiminnan eri muotojen merkitystä yksilön taloudessa.

 

Oppilas kuvailee, mitä vaatimuksia kestävä tulevaisuus asettaa koti- ja kansantaloudelle sekä yksilön taloudenpidolle.

Oppilas erittelee taloudellisen toiminnan eri muotojen merkitystä kansantaloudessa.

 

Oppilas erittelee, mitä vaatimuksia kestävä tulevaisuus asettaa koti- ja kansantaloudelle sekä

yksilön taloudenpidolle.

Oppilas perustelee kestävää tulevaisuutta edistäviä ratkaisuja ja arvioi niiden vaikutuksia koti- ja kansantalouksille.

 

Oppilas arvioi annetun aineiston pohjalta yksilön taloudenpitoa koskevia suunnitelmia kestävän talouden näkökulmasta. 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa

S1–S4

Oppilas oppii omaksumaan ja hyödyntämään yhteiskunnallisessa toiminnassa oleellisia tietoja ja taitoja.

 

Yhteiskunnallinen ajattelu, osallistumis-, media- ja
vaikuttamistaitojen soveltaminen

 

 

 

 

Oppilas antaa ohjatusti esimerkkejä keinoista osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa.

 

Oppilas ottaa kantaa yhteiskunnalliseen aiheeseen.

 

 

 

Oppilas antaa esimerkkejä tavoista osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

 

Oppilas perustelee mielipiteitä yhteiskunnallisista aiheista.

 

 

 

Oppilas osallistuu yhteiskunnallis-poliittisten kysymysten käsittelyyn ja vertailee erilaisia tapoja vaikuttaa.

 

Oppilas perustelee monipuolisesti mielipiteitä yhteiskunnallisista aiheista.

 

 

 

 

 

Oppilas osallistuu rakentavasti yhteiskunnallis-poliittisten kysymysten käsittelyyn sekä esittää arvioita niistä käytävästä keskustelusta.

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä